Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 20 maj 2016

PROTOKOLL NR 3/2016

Närvarande
Kjell Asplund
Chatrine Pålsson Ahlgren (§ 6.3-13)
Finn Bengtsson
Lars Berge-Kleber
Emil Bergschöld
Sven-Olov Edvinsson (§ 6.2-13)
Ingemar Engström
Åsa Gyberg-Karlsson
Göran Hermerén
Ann Johansson
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Elisabet Wennlund (§ 1-10)
Barbro Westerholm
Anders Åkesson (§ 1-10)
 
Sekretariat
Lotta Eriksson
Helena Teréus
Karin Wilbe Ramsay
 
Frånvarande
Charlott Qvick
Nils-Eric Sahlin
Anna Singer
Anna-Lena Sörenson
 
Gäster
Per Carlsson
Lars Sandman
 
 

 

§ 1                 Dagordning

Dagordningen för sammanträdet fastställdes.

 

§ 2                 Vårdsponsring

Kjell Asplund berättade om ärendets bakgrund, dvs. att Smer under december 2015 ställt en förfrågan till Prioriteringscentrum om deras intresse av att göra en analys av frågan. Han välkomnade därefter Per Carlsson, professor i utvärdering av medicinsk teknologi och Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik (närvarande per telefon) båda vid Prioriteringscentrum, Linköpings universitet.

Per Carlsson och Lars Sandman berättade om sin analys och kommande rapport om vårdsponsring är förenligt med den etiska plattformen för prioriteringar i hälso- och sjukvården. Rådet kom därefter med synpunkter och kommentarer. Rådet beslutade att yttra sig i frågan i anslutning till att Prioriteringscentrum publicerar sin rapport i höst.

 

§ 3                 Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde justerades och godkändes.

 

§ 4                 Anmälningar

Lotta Eriksson berättade att en uppmaning att nominera till årets etikpris samt bedömningskriterierna som ligger till grund för beslut om vem som ska få motta priset, snart kommer finnas på Smers webbplats. Det beslutades att nomineringar via webbplatsen inte ska få ske anonymt och att en motivering måste anges. Rådet utsåg Finn Bengtsson, Barbro Westerholm och Anders Åkesson att ingå i en etikpriskommitté.

Karin Wilbe Ramsay berättade att Smer kommenterar: Medborgardeltagande i nya former av forskning och sjukvård nyligen publicerats på rådets webbplats. Kommentaren avser en rapport från European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE).

Lotta Eriksson meddelade att rådet fått två departementspromemorior på remiss, Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (Ds 2016:11) och Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (Ds 2016:12).

 

§ 5                 Omvärldsbevakning

Göran Hermerén informerade om att The World Federation of Right to Die Societies arrangerat en konferens om eutanasi i Amsterdam 11-14 maj.

Anders Åkesson meddelade att han deltagit i Region Skånes etiska råds konferens Prioriteringar i folkvandringens tid den 9 maj i Lund.

Ingemar Engström berättade att han presenterat rådets rapport om ADHD och etiska utmaningar vid Svenska BUP-kongressen 2016 i Uppsala som ägde rum 20-21 april.

Kjell Asplund informerade om att han deltagit som moderator vid ett seminarium om surrogatmoderskap arrangerat av Svenska läkaresällskapet den 3 maj.

Barbro Westerholm berättade att även hon deltagit i ett seminarium om surrogatmoderskap vid Uppsalajuristernas Alumnidag den 12 maj i Uppsala.

Karin Wilbe Ramsay informerade om att hon berättat om rådets rapport om ADHD och etiska utmaningar vid en utbildningsdag som arrangerades av Huddinge kommun för anställda inom socialtjänsten. Hon berättade även att hon medverkat i en paneldiskussion om etiska aspekter på genteknik vid Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 16 april.

Karin Wilbe Ramsay berättade även om några frågor ur omvärdsbevakningen som diskuterats särskilt den senaste tiden.

Lotta Eriksson informerade om att hon och Kjell Asplund deltagit i National Ethics Council (NEC) Forum i Haag 10-11 maj.

 

§ 6                 Remisser

Betänkandet Kroppsbehandlingar. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

Lotta Eriksson föredrog förslaget till remissvar och rådet beslutade att anta det.

Betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)

Helena Teréus föredrog förslaget till remissvar och rådet kom med synpunkter. Det beslutades att förslaget skulle antas efter vissa justeringar som överlämnades åt Helena och ordföranden att genomföra.

Betänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)

Ingemar Engström och Bengt Rönngren deltog inte i sammanträdet under denna punkt eftersom de varit expert respektive sakkunnig i utredningen.

Lotta Eriksson föredrog förslaget till remissvar och rådet kommenterade och gav synpunkter. En majoritet av de närvarande ledamöterna ställde sig bakom förslaget till remissvar efter vissa justeringar.

Socialstyrelsens rapport Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller

Helena Teréus berättade om remissen från Socialdepartementet och rådets tidigare beredning av frågan. Rådet lämnade synpunkter. Ett förslag till remissvar presenteras vid sammanträdet i augusti.

 

§ 7                    Skakvåld

Ingemar Engström föredrog ärendet och förslaget till etisk analys. Rådet gav synpunkter och förslaget antogs efter vissa ändringar.

 

§ 8                    Klinisk innovation

Kjell Asplund och Karin Wilbe Ramsay berättade om arbetsgruppens möte och diskussion samt presenterade gruppens förslag på preliminära ställningstaganden. Rådet kom därefter med synpunkter.

 

§ 9                    Egenmätningar

Lotta Eriksson informerade om projektet.

 

§ 10                   Inför kommande möten och seminarier

Lotta Eriksson berättade om det preliminära programmet för etikdagen 2016 och rådet kom med synpunkter. Lotta gavs därefter mandat att börja bjuda in föredragshållare.

Kjell Asplund informerade om Lunds universitets och Smers konferens den 19 september med titeln Illegal and spurious medicines – a danger to public and personal health.

Göran Hermerén meddelade att programmet för etikpristagarens symposium som äger rum den 20 oktober, nu är klart. Temat för dagen är Hur mycket är vi beredda att betala för att förlänga eller förbättra någons liv? Kval, QALY och etik.

 

§ 11                      Åldersbedömning av ensamkommande flyktingsbarn

Kjell Asplund föredrog ärendet tillsammans med Ingemar Engström. Rådet uttryckte intresse för frågan och ett eventuellt initiativ diskuterades.

 

§ 12                      Hemställan om etisk granskning

Kjell Asplund berättade om den hemställan om etisk granskning som kommit in från Västra Götalandsregionen avseende en ansökan om införande av livmodertransplantationer. Det bestämdes att sekretariatet och ordföranden ska ta fram ett förslag till svar.

 

§ 13                      Övriga frågor

Chatrine Pålsson Ahlgren berättade om sitt förslag att Smer bör ta ett initiativ i syfte att uppmuntra landsting och regioner att inrätta etikråd på central nivå så att inte viktiga beslut fattas utan föregående etisk bedömning. Helena Teréus fick i uppdrag att bolla idéer med Chatrine Pålsson Ahlgren och Olle Olsson.

Kjell Asplund berättade att Karin Wilbe Ramsay kommer att vara tjänstledig från Smer då hon fått ett vikariat vid Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU). Han tackade henne för hennes fina insatser vid Smer.

 

Vid protokollet                                                              Justeras

 

Helena Teréus                                                                Kjell Asplund

sekreterare                                                                      ordförande