Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 17 mars 2017.

PROTOKOLL NR 2/2017

Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 17 mars 2017.

Närvarande

Kjell Asplund
Finn Bengtsson
Lars Berge-Kleber
Emil Bergschöld
Åsa Gyberg-Karlsson
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström (§1-§9)
Göran Hermerén
Ann Johansson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Anna Singer (§3-§13)
Anna-Lena Sörenson (§1-§9)
Elisabet Wennlund
Barbro Westerholm

Sekretariat

Lotta Eriksson
Janna Kokko
Michael Lövtrup

Frånvarande

Olle Olsson
Charlott Qvick
Anders Åkesson

Gäster

Johanna Kain
Lina Keller
Mikael Sandlund

§ 1 Dagordning

Kjell Asplund meddelade att statssekreteraren Agneta Karlsson lämnat återbud. Sekretariatet återkommer med ett nytt datum. Dagordningen för sammanträdet fastställdes därefter.

Inga jäv eller intressekonflikter anmäldes.

Kjell Asplund hälsade Michael Lövtrup välkommen till sekretariatet. Michael kommer att arbeta som projektanställd med rådets kunskapssammanställning om dödshjälp/självvalt livsslut i vår.

§ 2 Protokoll      

Protokollet från föregående sammanträde godkändes.

§ 3 Anmälningar    

Kjell Asplund berättade att Svensk sjuksköterskeförening inkommit med en anhållan om en plats i rådet. Brevet har även gått till Gabriel Wikström och det är departementet som hanterar föreningens förfrågan.

Rådet har blivit kontaktat av företaget Cellaviva som önskar att Smer skulle uttala sig kring privata stamcellsbanker. Kjell Asplund har svarat att Smer inte har möjlighet att ta upp frågan detta år, för övrigt behandlade rådet frågan 2005.

Rådet har tagit emot en anmälan om etisk analys av styrmodellen värdebaserad vård från Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården i Sverige. Kjell Asplund har svarat att Smer inte har möjlighet att ta upp frågan just nu. Rådet diskuterade anmälan och Ingemar Engström åtog sig att fundera vidare om Smer skulle kunna ta upp denna fråga i någon form.

Janna Kokko berättade att hon deltagit som observatör på en workshop den 23 februari som anordnades av Svenska Läkaresällskapet, Kungliga Vetenskapsakademien och SBU som initierat ett idéprogram för kunskapsutvecklingen i framtidens hälso- och sjukvård. Nils-Eric Sahlin kommer eventuellt delta i det fortsatta arbetet.

§ 4 Omvärldsbevakning

Bengt Rönngren redogjorde för pågående arbeten vid Socialdepartementet med relevans för Smers verksamhet.

Ingemar Engström informerade om pågående arbete inom Nordic Committee on Bioethics.

Åsa Gyberg Karlsson berättade att hon deltagit på seminariet Bortom IT. Om hälsa i en digital tid anordnat av Institutet för framtidsstudier den 9 mars.

Kjell Asplund och Ingemar Engström informerade att de träffat Svenska Barnläkarföreningen för att diskutera den etiska analysen om skakvåld den 7 februari och andra frågor av relevans för Barnläkarföreningen (mycket för tidigt födda barn och åldersbestämning i asylärenden).

Kjell Asplund berättade vidare att han träffat vårdåklagarna den 13 mars. På mötet diskuterades bland annat Smers rapport Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning.

Nils-Eric Sahlin berättade att han hållit lunchföredrag för föreningen Ingenjörer utan gränser i Uppsala om ny teknologi och etiska dilemman den 23 februari på Uppsala universitet.

Lotta Eriksson berättade att hon deltagit i en paneldiskussion om genmodifiering av människan anordnat av föreningen Människa+ den 20 februari på Kulturhuset i Stockholm.

§ 5 Rapport – Egenmätningar och kroppsnära teknik  

Lotta Eriksson berättade om beredningen i arbetsgruppen sedan det senaste sammanträdet.

Rådet lämnade synpunkter. Arbetsgruppen ska arbeta vidare med utkastet. Vid nästa sammanträde ska sammanfattningen slutjusteras.

§ 6 Smer kommenterar – Intersex

Janna Kokko föredrog ärendet och föreslog en titel på kommentaren. Rådet lämnade några synpunkter och tog beslut om att kommentaren kan publiceras.

§ 7 Kunskapssammanställning om självvalt livsslut. Uppföljning projekt.

Michael Lövtrup redogjorde för projektets upplägg, förslag på rapportens disposition och innehåll samt för terminologi och begrepp. Kjell Asplund påminde rådet om att syftet med rapporten är att ta fram en kunskapssammanställning.

Rådet diskuterade och lämnade synpunkter. Arbetsgruppen ska arbeta vidare med utkastet och ärendet kommer att tas upp vid rådets nästa sammanträde.

§ 8 Remiss – Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

Janna Kokko föredrog ärendet och rådet beslutade att anta det efter justering.

§ 9 Etisk analys screening för cystisk fibros

Kjell Asplund hälsade gästerna Lina Keller och Johanna Kain från Socialstyrelsen välkomna till sammanträdet för att berätta om Socialstyrelsens rapport om screening för cystisk fibros (CF) samt om den etiska analysen som gjorts inom ramen för deras arbete. Gästerna presenterade sig själva.

Lina Keller redogjorde för Socialstyrelsens process för att besluta om ett screeningsprogram, om rapporterns innehåll samt om myndighetens beslut i frågan. Göran Hermerén sammanfattade den etiska analysen han tagit fram.

Rådet diskuterade och rådets medlemmar gav synpunkter på den etiska analysen och Socialstyrelsens slutsatser. Lina Keller tackade för diskussionen.

§ 10 Remisser

10.1. Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet

Janna Kokko föredrog remissvaret och rådet beslutade att anta det.

10.2 SOU 2016:93 Klassificering av nya psykoaktiva substanser.

Smer har fått ovan nämnda utredning på remiss från Socialdepartementet. Lotta Eriksson föredrog ärendet och rådet beslutade att avstå från att yttra sig.

§ 11 Inför möte med Bioteknologirådet, Norge den 15 juni.

Lotta Eriksson föredrog ärendet och berättade om vilka ämnen som kan vara aktuella för diskussion på mötet.  Rådet valde att föreslå ämnen inom ramen för genetikområdet. Rådet betonade att det är viktigt att båda parterna kommer att få nytta av mötet.

§ 12 Uppföljning sakfrågor

12.1 DBS-seminariet

Finn Bengtsson berättade om seminariet om deep brain stimulation, DBS som anordnades dagen före, den 16 mars, med Sällskapet för riksdagsledamöter och forskare, Rifo, på riksdagen. Rådets medlemmar som deltog i paneldiskussionen kommenterade seminariet. Samtliga deltagare var nöjda med tillfället.

Janna Kokko kompletterade och påpekade att upplägget, ett kortare seminarium på 2,5h, fungerade till synes mycket väl till målgruppen. Hon berättade också att seminariet spelades in och filmen ska läggas upp på rådets YouTube-kanal.

Rådet uttryckte sin tacksamhet för arrangörerna.

12.2 Hearing med Utredningen om översyn av etik-prövningen U2016:02

Janna Kokko berättade att hon och Barbro Westerholm deltagit på ovan rubricerade hearing den 13 februari. De berättade att hearingen inleddes med en presentation av utredningsuppdraget, varefter deltagarna fick möjlighet att kommentera och diskutera. Diskussionen på hearingen kretsade bl.a. kring gränsdragningsproblematik mellan hälso- och sjukvård och forskning. Rådets rapport Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning lyftes fram i diskussionen.

12.3 Möte med NT-rådet

Lotta Eriksson föredrog ärendet och berättade om bakgrunden till mötet, det vill säga att i oktober 2016 kontaktades Smer av Lars Sandman med en förfrågan om det fanns intresse hos rådet att med NT-rådet diskutera ett antal etiska problem förknippade med olika former av införing av sponsrade eller gratis läkemedel inom forskningsprojekt eller innan de prissatts eller beslut fattats om subventionering. Rådet tackade ja till förfrågan och ett möte hölls den 13 februari. Lotta Eriksson berättade kortfattat om mötets innehåll.

Rådet fick därefter ta ställning till NT-rådets förfrågan om en bedömning av Smer i hur olika fall som rör tillgång till läkemedel utanför etablerad process – post-trial provision, compassionate use och tidig starkt subventionerad tillgång, bör hanteras utifrån ett etiskt perspektiv.

Rådet diskuterade förfrågan och kom fram till att det inplanerade, gemensamma seminariet i Almedalen i sommar är bra, men menade att rådet inte har möjlighet till någon större insats kring frågan just nu. Lotta Eriksson fick i uppdrag att återkoppla detta till NT-rådet.

12.4 Förslag ang. digitala vårdmöten

Janna Kokko presenterade ett förslag om en mindre insats inom temat digitala vårdmöten, alltså vårdbesök där patient och läkare inte träffas fysiskt utan har kontakt via internet eller telefon, till rådet. Sekretariatet har i sin omvärldsbevakning noterat ett utökat intresse för och en snabb utveckling för ämnet. Rådet var positiv till ett seminarium i Almedalen inom ämnet.

När det gäller förslaget om ett uttalande/debattartikel i frågan så fick Janna Kokko i uppdrag att fortsätta bereda frågan inför sammanträdet i april.

12.5 Förslag ang. uppföljning fosterreduktion

Lotta Eriksson berättade att Smer kommenterar 2017:1. Reduktion av antalet foster publicerades den 13 mars på rådets webbplats.

Därefter berättade hon att under rådets behandling av denna Smer kommenterar uppmärksammades rådet på att det kan finnas medicinska behov av fosterreduktion efter v. 22.

Lotta Eriksson frågade därefter om det finns intresse för rådets sida att bereda frågan om fosterreduktion efter v. 22. Rådet diskuterade frågan och kom fram till att en möjlig ingång skulle vara att behandla denna fråga i ett större paket tillsammans med metoder vid sena aborter. Sekretariatet gavs i uppdrag att ta fram förslag på möjligt projektupplägg till ett kommande sammanträde.

§ 12 Landstingsdialog

Janna Kokko uppdaterade rådet om planeringen av de kommande landstingsdialogerna i år. Både Stockholms läns landsting och Landstinget Sörmland har visat intresse och närmare planering pågår med SLL. Två ytterligare landsting ska kontaktas inför möten i höst.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 

Vid protokollet                                                              Justeras

 

 

Janna Kokko                                                                  Kjell Asplund

sekreterare                                                                      ordförande