Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 17 april 2015

PROTOKOLL NR 2/2015

 
Närvarande:
Kjell Asplund
Finn Bengtsson (§ 1-8)
Lars Berge-Kleber
Sven-Olov Edvinsson (§ 1-8)
Ingemar Engström
Martin Färnsten (§ 9-10)
Göran Hermerén
Ann Johansson
Åsa Gyberg Karlsson
Veronica Palm (§1 -8, 9.1-9.2)
Nils-Eric Sahlin
Elisabet Wennlund (§1-8, 9.1-9.3, delvis 9.4 delvis.)
Barbro Westerholm (§ 1-8)
Anders Åkesson (§ 1-9.4)

Frånvarande:
Emil Bergschöld
Ingvor Bjugård (p.g.a. pension)
Chatrine Pålsson Ahlgren
Charlott Qvick

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Karin Wilbe Ramsay
Robert Kreher

 
§ 1 Välkommen och dagordning

 § 1.1 Välkommen

Ordföranden hälsade de nya ledamöterna Finn Bengtsson och Veronica Palm välkomna till rådet.

Ordföranden meddelade att Ingvor Bjugård har gått i pension och att en ersättare för henne kommer att förordnas som sakkunnig från SKL. Han meddelade även att ytterligare en sakkunnig kommer att förordnas i rådet.

§ 1.2 Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

 
§ 2 Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde 2015-02-06 godkändes.

 
§ 3 Anmälningar

Ordföranden rapporterade från ett möte med folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och statssekreterare Agneta Karlsson där han och Lotta Eriksson presenterade rådets verksamhet.

Ordföranden meddelade att han kommer att representera rådet vid en hearing som anordnas av Utredningen för utökade möjligheter till assisterad befruktning den 13 maj.

Lotta Eriksson rapporterade från möte med Socialstyrelsen angående deras arbete att ta fram kunskapsstöd till landsting vad avser etisk bedömning av nya metoder i vården (2h§ HSL). 

Lotta Eriksson redogjorde för en förfrågan från det estniska etikrådet om samarbete våren 2016. Rådet ställde sig positivt till detta. Sekretariatet ska komma tillbaka med ett konkret förslag.

 
§ 4 Omvärldsbevakning

Lotta Eriksson berättade att Smer synts mycket i media (diverse tidningar, radio, TV).

Medlemmarna i rådet kommenterade dagsaktuella sakfrågor med etisk relevans såsom genetisk redigering och handel med bröstmjölk.

 
§ 5 Uppföljning av tidigare sakfrågor

5.1 Robotar och övervakning i vården av äldre

Publikationen av rapporten har fått stort genomslag i media. Flera aktörer har hört av sig till Smer för medverkan vid olika typer av seminarier och konferenser.    

5.2 Dyra Cancerläkemedel

Ola Bratts brev angående en medikolegal konflikt i cancersjukvården diskuterades. Som ett resultat av Ola Bratts initiativ har en av Smers sakkunniga (Ingemar Engström) utsetts till att vara etisk rådgivare till den cancergrupp som etablerats inom SKL:s nybildade råd för nya terapier (NT-rådet). Lotta Eriksson har varit i kontakt med TLV. Det finns ett intresse från TLV om en gemensam workshop. Ordföranden tog på sig att skriva ett brevsvar till Ola Bratt.

 
§ 6 Remisser

6.1 Remiss angående homeopatiska läkemedel

Socialdepartementets remiss avseende Läkemedelsverkets rapport angående homeopatiska och antroposofiska läkemedel diskuterades. Sekretariatet gavs i uppdrag att arbeta vidare med remissvaren i enlighet med inkomna synpunkter. Beslut om remissvar får sedan fattas per capsulam.

6.2 Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87)

Ordföranden anförde att vi endast yttrar oss över frågan som berör särläkemedel. Robert Kreher på sekretariatet handlägger ärendet. En arbetsgrupp utsågs för detta remissvar bestående av Finn Bengtsson, Lars Berge-Kleber, Sven-Olov Edvinsson, Ingemar Engström och Barbro Westerholm.

 6.3 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91)

 Lotta Eriksson berättade att vi kommer att få detta betänkande på remiss. 

 
§ 7 ADHD

 Karin Wilbe Ramsay berättade om två dialogmöten som genomförts inom ramen för rådets ADHD-projekt.  Sven-Olov Edvinsson redogjorde för bakgrunden till projektet för de nya medlemmarna i rådet. Han meddelade också att arbetsgruppen behöver mer tid för att slutföra rapporten. Rådet diskuterade vilka huvudsakliga resonemang som bör föras i rapporten med utgångspunkt i de underlag som skickats ut. Rapportens publiceringsdatum flyttades fram till november.

 
 § 8 NIPT

 Lotta Eriksson redogjorde för arbetet kring NIPT. Rådet lämnade sina synpunkter på utkastet till rapport. 

 
§ 9 Verksamhetsplanering

 9.1 Verksamhetsstrategi 2015-2017

 Några språkliga ändringar föreslogs i verksamhetsstrategin.  Rådet var vid denna paragraf ej beslutsför. Beslut om verksamhetsstrategin ska tas per capsulam efter sammanträdet.

 9.2 Inför framtida prioritering av sakfrågor

Tidigare förslag på framtida sakfrågor att bereda för Smer diskuterades utifrån det underlag som framtagits av sekretariatet i samråd med ordföranden. Två möjliga projekt sållades ut bland förslagen: quantified self och klinisk innovation.

  • Den ojämlika vården – Avvakta kommissionen om en jämlik hälsas sammansättning. Ta kontakt med kommissionen när den är på plats.
  • e-hälsa (quantified self) – Det fanns stor entusiasm för ett framtida projekt med inriktning på quantified self. Kjell Asplund och Åsa Gyberg Karlsson anmälde sig att ingå i en preliminär referensgrupp.
  • Klinisk innovation – Det fanns ett stort intresse för detta ämne bland rådets medlemmar om att Smer bör göra något om man ska ha en etisk diskussion kring detta. Sekretariatet ska ta fram en preliminär projektplan till augustimötet.
  • Livets slutskede/kvarboendeprincipen – Frågeställningar som är relevanta för Smer att bereda bör preciseras ytterligare innan beslut om framtida beredning fattas.
  • Tvångsvårdsinsatser inom barn- och ungdomspsykiatrin – Sekretariatet gavs i uppdrag att inbjuda gäster vid framtida sammanträde för diskussion om aktuella etiska frågor.

 9.3 Inför kommande Smer kommenterar

Karin Wilbe Ramsay berättade om ett förslag till en kommande Smer kommenterar som handlar om en ny teknik för genredigering och ett moratorium för forskarsamhället. De närvarande rådsmedlemmarna gav klartecken för att gå vidare med ämnet.

 9.4 Inför kommande konferenser och seminarier

Lotta Eriksson berättade om planeringen inför Almedalen.

Lotta Eriksson berättade om den kommande konferensen angående könskorrigering tillsammans med ETENE (National Advisory Board on Social Welfare and Health Care Ethics) från Finland, den 29 april.

Lotta Eriksson berättade att programmet är klart inför den internationella konferensen, Hindsight and foresight – based on 30 years of medical ethics, den 9-10 september.

Lotta Eriksson berättade om kommande jubileumskonferens.

Nils-Eric Sahlin har föreslagit ett seminarium angående stamcellsterapi till hösten. Ordföranden anförde att lämplig tidpunkt får diskuteras.

9.5 Inför mötet med det danska nationella etikrådet den 27 augusti

Lotta Eriksson berättade om planeringen inför mötet med det danska etikrådet i Ystad. Förslag välkomnas på lämpliga ämnen att diskutera.

 
§ 10 Övriga frågor

 Lotta Eriksson berättade om arbetet med Jubileumsskriften och nämnde i sammanhanget några personer som tackat ja till att skriva, bl.a. Daniel Tarschys, P.C. Jersild m.fl.

 Ordföranden föreslog att rådet bestämmer datum för sammanträdestider för 2016 under junimötet.

 Ordföranden tackade rådet och avslutade mötet.

 

Vid protokollet                                                             Justeras

 

Robert Kreher                                                              Kjell Asplund

sekreterare                                                                   ordförande