Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 13 december 2013

PROTOKOLL NR 6/2013

Närvarande
Kjell Asplund, ordförande
Lars Berge-Kleber
Emil Bergschöld
Ingvor Bjugård
Helena Bouveng
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Göran Hermerén
Elina Linna
Åsa Nilsonne
Nils-Eric Sahlin
Elisabeth Wennlund
Barbro Westerholm
Anders Åkesson

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande:
Martin Färnsten
Anders Henriksson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Sineva Ribeiro

Gäster:
Marianne Heibert Arnlind
Erik Iwarsson
Anders Ekholm

 

§ 1                 Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2                 Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2012-10-25, godkändes.

§ 3                  Anmälningar

Lotta Eriksson meddelade att hon och ordföranden kommer att medverka i ett seminarium om etisk bedömning av nya metoder i vården vid riksdagens socialutskott den 21 januari 2014.

Ordföranden berättade att han och Elisabeth Wennlund närvarat vid Åsa Nilsonnes avskedsföreläsning inför pensionen den 12 december och lämnat en blomma från rådet.

Ordföranden informerade om att Lena Barrbrink kommer att avsluta sin tjänstgöring vid sekretariatet vid årsskiftet och att Helena Teréus börjar arbeta från februari 2014.

Ordföranden meddelade att SBU önskar få in synpunkter på ett diskussionsunderlag om en checklista för etiska aspekter vid utvärdering av interventioner i hälso- och sjukvården. Rådsmedlemmar uppmanades att inkomma med eventuella synpunkter till sekretariatet som sammanställer ett svar till SBU.

§ 4                 Uppföljning av sakfrågor

Smer rapport 2013:2, Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter

Ordföranden redogjorde för medierapporteringen kring rådets rapport om mitokondriebyte. Han meddelade även att han, Karin Wilbe Ramsay och Charles Hanson har skrivit en artikel om ämnet som har skickats in till Läkartidningen. Lotta Eriksson meddelade att en engelsk sammanfattning av rapporten är under bearbetning och kommer att läggas ut på rådets engelskspråkiga webbplats samt spridas till internationellt till andra etikråd.

Smer kommenterar: Individanpassad medicin – möjligheter och risker

Karin Wilbe Ramsay meddelade att det senaste dokumentet av Smer kommenterar har publicerats på rådets webbplats efter justering och beslut per capsulam.

Konferensen om etiska och hälsoekonomiska effekter på hantering av läkemedel mot ovanliga sjukdomar

Ordföranden och rådsmedlemmar som deltagit i konferensen rapporterade om konferensens program och diskussionsämnen. Det allmänna intrycket hos rådet var att arrangemanget var lyckat och att en dynamisk diskussion hade förts under dagen.

§ 5                 Omvärldsbevakning  

Rapportering från seminarier vid Medicinska riksstämman den 5–6 december 2013

Barbro Westerholm och Ingemar Engström rapporterade från ett seminarium om surrogatmoderskap som de medverkade i.

Ordföranden rapporterade från ett seminarium om organhandel som han medverkade i.

Ordföranden rapporterade från ett seminarium om de mest sjuka äldre som han och Nils-Eric Sahlin deltog i.

Ingemar Engström redogjorde för en ”minikurs” om medicinsk-etiskt beslutsfattande som arrangerades av SLS etikdelegation. Han rapporterade även från ett seminarium om New Public Management i sjukvården vilket ledde till en diskussion i rådet.

Övrig rapportering

Ordföranden meddelade att Socialdepartemetet tills vidare avvaktar med att fullfölja beredningen av rådets nya direktiv.

Ingemar Engström rapporterade om aktuella aktiviteter vid Svenska Läkarsällskapets etikdelegation. Han berättade om en skrivelse ang. begreppet ”vård som inte kan anstå” till papperslösa personer som har undertecknats av ett flertal professionsföreningar och skickats in till regeringen. Han berättade även om delegationens aktiviteter med anledning av de nya etiska riktlinjerna för hjärt- och lungräddning. Pågående arbeten vid delegationen är riktlinjer för hämtning av barn vid asylärenden samt riktlinjer om TV-inspelningar i hälso- och sjukvården.

Karin Wilbe Ramsay redogjorde för innehållet i det tredje myndighetsmötet om nanomaterial som arrangerades av Läkemedelsverket den 6 december.

§ 6                 Icke-invasiv fosterdiagnostik

Med anledning av rådets samarbete med SBU om icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) hade Marianne Heibert Arnlind, projektledare vid SBU, och Erik Iwarsson, docent klinisk genetik, bjudits in till rådet. Marianne Heibert Arnlind berättade om SBU:s pågående projekt om metoden och Erik Iwarsson redogjorde för medicinska och etiska aspekter. Rådet diskuterade olika frågor kring metoden tillsammans med gästerna.

Därefter höll rådet en intern överläggning om rådets fortsatta hantering av projektet. Lotta Eriksson meddelade att sekretariatet arbetar vidare med två dokument som målsättning; en kort rapport från Smer samt en anpassad sammanfattning av rapporten som är tänkt att ingå i SBU:s rapport.

§ 7                 Prioritering av framtida projekt inför 2014

Inför rådets beslut om nya projekt hade sekretariatet sammanställt korta diskussionsunderlag inom de områden som vid föregående sammanträde prioriterades från en längre lista: neuroetik, e-hälsa, äldrefrågor, neuropsykiatri och organdonation. Rådet delades in i mindre grupper för att diskutera vilka projekt rådet ska arbeta med under 2014 med rådets prioriteringskriterier som stöd.

Efter gruppdiskussionerna följde en gemensam diskussion där grupperna redovisade sina synpunkter och förslag. Rådet enades om att under 2014 påbörja ett projekt med fokus på övervakning och robotar inom äldrevården samt ett annat projekt om etiska frågor rörande neuropsykiatriska tillstånd hos såväl barn, ungdomar som vuxna. Det konstaterades att flera av de övriga ämnena kan behandlas på andra sätt, exempelvis genom samråd med aktuella utredningar.

§ 8                 Med- och egenfinansiering i vården

Anders Ekholm, vice VD för institutet för framtidsforskning, föreläste för rådet om olika finansieringssystem och effekter av avgiftsfinansiering inom hälso- och sjukvård samt social omsorg. Rådet diskuterade aktuella frågor tillsammans med Anders Ekholm.

Därefter berättade Lotta Eriksson om projektets utveckling och presenterade en reviderad genomförandeplan som fick bifall av rådet. Göran Hermerén har fått i uppdrag att skriva underlag inom ramen för projektet. Även ordföranden kommer att ingå i arbetsgruppen. Rådet diskuterade även möjligheten att anlita utomstående expertis inom projektet.

§ 9                 Inför framtida Smer kommenterar

Karin Wilbe Ramsay presenterade förslag på ämnen till kommande Smer kommenterar. Sekretariatet fick gehör för att påbörja nya dokument utifrån Nuffield Councils rapport om Neuroetik samt den kommande rapporten om organhandel från det danska etiska rådet.

§ 10               Översikt inför verksamhetsberättelse

Lotta Eriksson presenterade en sammanställning av rådets verksamhet år 2013. Det konstaterades att det har varit ett aktivt och produktivt år. Sekretariatet kommer att omarbeta sammanställningen till en verksamhetsberättelse.

§ 11               Övriga frågor

Rådet fastställde ett nytt sammanträdesdatum för 2014: den 19 september.

Nils-Eric Sahlin informerade om att Regions Skånes etiska råd arrangerar en konferens om äldrevård ur ett etiskt perspektiv den 27 februari 2014 i Lund. Vidare anordnar avdelningen för medicinsk etik tillsammans med forskningsetiska nätverket vid Lunds universitet en konferens om personuppgifter i forskning den 13 mars 2014.

 

Vid protokollet

Karin Wilbe Ramsay, sekreterare

Justeras

Kjell Asplund, ordförande