Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 1 april 2016

PROTOKOLL NR 2/2016
 
Närvarande

Kjell Asplund
Chatrine Pålsson Ahlgren
Finn Bengtsson (§ 1 – 7)
Lars Berge-Kleber
Emil Bergschöld
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Åsa Gyberg-Karlsson
Göran Hermerén
Ann Johansson
Olle Olsson (§ 1 – 7)
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Anna Singer
Anna-Lena Sörenson (§ 1 – 7.4)
Elisabet Wennlund
Barbro Westerholm
Anders Åkesson (§ 1 – 7.4)
 
Sekretariat
Lotta Eriksson
Helena Teréus
 
Frånvarande
Charlott Qvick
Karin Wilbe Ramsay
   
 
§ 1                 Dagordning

 Dagordningen för sammanträdet fastställdes.

 

 § 2                 Protokoll

 Protokollet från föregående sammanträde godkändes.

 

§ 3                 Anmälningar

Kjell Asplund berättade att rådet blivit inbjudet av forskningscentret Swetox att delta i ett uppstartsmöte för den nationella plattform för nanosäkerhet som det fått i uppdrag av regeringen att etablera. Rådsmedlemmarna var eniga om att nanosäkerhet är en viktig fråga att bevaka även i fortsättningen. Det beslutades att någon från sekretariatet alternativt en rådsmedlem ska delta vid mötet.

Kjell Asplund informerade om att föreningen Rätten Till en Värdig Död skickat en skrivelse om införande av dödshjälp till Smer för kännedom.

Kjell Asplund berättade vidare att rådet sedan förra sammanträdet fattat beslut per capsulam efter korrespondens per e-post, om remissvar angående betänkandet Organdonation – En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84).

Lotta Eriksson meddelade att rådet fått en förfrågan från det estniska nationella etikrådet om ett gemensamt möte till hösten. Hon berättade även att det varit diskussioner med det norska etikrådet om att arrangera ett liknande möte med dem. Lotta Eriksson informerade vidare om att det finns planer på att bjuda in generalsekreteraren från det finska etikrådet ETENE till ett kommande sammanträde för att berätta om sina aktuella rapporter vad gäller könskorrigerande kirurgi på barn med DSD samt användning av experimentella metoder i vården.

Kjell Asplund berättade att Karin Wilbe Ramsay från sekretariatet deltagit i ett informationsmöte arrangerat av Svenska Läkaresällskapet om ett projekt att ta fram en informationskanal för kvalitetsgranskad oberoende information inom hälso- och sjukvården, riktat mot allmänheten. Smer och andra myndigheter och organisationer har erbjudits att delta i utvecklingen av tjänsten. Det beslutades att rådet inte ska delta aktivt i detta projekt.

 

§ 4       Omvärldsbevakning

Bengt Rönngren rapporterade från departementet och berättade bl.a. att Socialstyrelsen kommit med en rapport om huruvida andra vårdenheter än universitetssjukhus ska få genomföra befruktning utanför kroppen med donerade könsceller.

Kjell Asplund rapporterade att han deltagit i ett möte med thoraxkirurgiska föreningen där behandling med s.k. konstgjord lunga (ECMO) diskuterats. Han berättade om metoden och de svåra etiska frågeställningar som den ger upphov till. Rådet beslutade att några medlemmar ska ställa upp som bollplank vid kommande arbete med att ta fram gemensamma riktlinjer.

Lotta Eriksson och Kjell Asplund berättade att de deltagit i 11th Global Summit för nationella etikråd och bioetikkommittéer den 16-18 mars i Berlin. Konferensen arrangerades av det tyska etikrådet.

Barbro Westerholm tog upp etiska frågor kring genetisk kartläggning med anledning av att forskare på Island har gjort en omfattande karläggning av den isländska befolkningen. Det förslogs att någon från utredningen som undersöker behovet av en ny hantering av ärenden som rör oredlighet i forskning (Dir. 2015:99), ska bjudas in till ett samtal med rådet.

Ingemar Engström rapporterade om Nordisk kommitté för bioetiks pågående arbete. Han berättade bl.a. om ett projekt som berör användningen av bioteknik i syfte att förlänga livet samt ett projekt om prioriteringar i hälso- och sjukvården.

Chatrine Pålsson Ahlgren berättade att Socialstyrelsens rättsliga råd kommer att fatta beslut om abortgränsen i slutet av april.

Ingemar Engström tog upp frågan om medicinsk åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn och berättade om olika initiativ på området. Flera rådsmedlemmar uttryckte synpunkter och påtalade behovet av en etisk analys. Sekretariatet fick i uppdrag att kontakta Socialstyrelsen för svar kring hur etiska frågor behandlas i deras pågående översyn av rekommendationerna om medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren, samt intresset av en dialog med Smer.

 

§ 5       Uppföljning sakfrågor

5.1 Uttalande om schablonersättningar vid äggdonation

Helena Teréus informerade om rektionerna som varit i media efter publiceringen av uttalandet och rådet kommenterade detta.

5.2. Projektet om klinisk innovation

Kjell Asplund redogjorde för vad som hänt på området samt hur projektet fortskridit. Den 31 mars i år hade arbetsgruppen ett möte med ett flertal inbjudna gäster för samtal och diskussion. Medlemmar i arbetsgruppen och rådet kommenterade och lämnade synpunkter på viktiga frågeställningar, projektets avgränsning, dess syfte osv.

5.3. Projektet om egenmätningar

Lotta Eriksson berättade om arbetet med projektet, tidsplanen och dess fortsatta planering. Hon informerade även att arbetsgruppen haft en dialog med ungdomar på Wämöskolan i Karlskrona för att diskutera etiska frågor som aktualiseras vid olika typer av egenmätningar.

5.4. Vårdsponsring

Kjell Asplund berättade om frågan som aktualiserades med anledning av att Dagens Medicin uppmärksammat ett antal samarbetsprojekt där företag sponsrat den offentliga hälso- och sjukvården genom att finansiera läkemedel, vårdplatser eller särskilda undersökningar.

Kjell informerade vidare om att Prioriteringscentrum i Linköping nu har sammanställt ett underlag vilket kommer att presenteras av dem vid rådets nästa sammanträde den 20 maj. Det bestämdes att rådet därefter ska ta ställning till den fortsatta beredningen av frågan.

5.5. Självvalt livsslut och värdig vård i livets slutskede

Kjell Asplund berättade om förslaget att ägna den kommande etikdagen åt frågor kring självvalt livsslut, läkarassisterat självmord och vård i livets slutskede. Syftet skulle vara att ha en bred belysning av frågan, bl.a. med inslag om hur den hanteras i andra länder samt att höra olika aktörer och deras perspektiv på frågan. Rådet kom med synpunkter och beslutade därefter att godta förslaget samt att fortsatt kommunikation kring programmet ska ske per e-post.

 

§ 6                 Skakvåld

Kjell Asplund informerade om Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) kommande rapport om skakvåld som Smer varit involverad i. Rådet diskuterade sin roll i projektet och beslutade att lämna generella synpunkter på utkastet till etikavsnitt som skickats till rådet för granskning.

 

§ 7.                Remisser

7.1. Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

Emil Bergschöld deltog inte i sammanträdet under denna punkt eftersom han varit utredningens huvudsekreterare. Helena Teréus föredrog ett förslag till remissvar och rådet lämnade synpunkter. Rådet beslutade därefter att anta remissvaret efter vissa justeringar.

7.2. Träning ger färdighet. Koncentrera vården för vårdens bästa (SOU 2015:98)

Kjell Asplund föredrog ärendet. Rådet beslutade att inte besvara remissen.

7.3. Kroppsbehandlingar. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

Lotta Eriksson redogjorde för betänkandet och rådet lämnade synpunkter. Det beslutades att ett förslag till remissvar ska skickas ut till rådet per e-post för beslut per capsulam.

7.4. Effektiv vård (SOU 2016:2)

Kjell Asplund berättade om betänkandet och rådet gav synpunkter. Det beslutades att rådet ska svara på remissen och att ett förslag ska presenteras på nästa sammanträde.

7.5. Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)

Bengt Rönngren, sakkunnig i utredningen, och Ingemar Engström, expert i utredningen, inledde med varsin presentation. Lotta Eriksson höll därefter en föredragning om rådets tidigare ställningstaganden angående de frågor utredningen tar upp. Sedan följde frågor och diskussion angående rådets remissvar.

Det beslutades att en arbetsgrupp bestående av Chatrine Pålsson Ahlgren, Åsa Gyberg Karlsson, Barbro Westerholm, Nils-Eric Sahlin, Ann Johansson, Sven-Olov Edvinsson, Anna Singer och Anders Åkesson? ska bereda ärendet tillsammans med sekretariatet.

 

§ 8                 Inför kommande konferenser och seminarier

8.1 Förfalskade läkemedel

Helena Teréus berättade om det preliminära programmet inför rådets konferens om förfalskade läkemedel som arrangeras i samarbete med Lunds universitet den 19 september 2016.

8.2 Landstingsdialog

Helena Teréus informerade om det preliminära upplägget inför 2016 med tre besök i olika landsting och regioner.

8.3 Almedalsveckan

Lotta Eriksson redogjorde för rådets planerade medverkan under Almedalsveckan i Visby. Hon berättade att rådet arrangerar tre etiksamtal och är samarbetspartner vid ytterligare två seminarier tillsammans med Prioriteringscentrum i Linköping och NNKKF-nätverket för fosterdiagnostik. Rådet gav synpunkter på föreslaget program.

8.4 Etikprismottagarens konferens

Lotta Eriksson och Göran Hermerén berättade om planerna för etikprismottagarens konferens som arrangeras under hösten på temat hur mycket förlängandet av liv får kosta och Quality-Adjusted Life Years (QALY).

 

§ 9                 Smer kommenterar

Kjell Asplund berättade att Karin Wilbe Ramsay skriver på ett utkast till kommentar angående rapporten Ethics of New Health Technologies and Citizen Participation (2015) från The European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE). Utkastet kommer att skickas ut till rådet per e-post för synpunkter.

 

§ 10               Övriga frågor

Inga övriga frågor, Kjell Asplund avslutade sammanträdet.

 

 

Vid protokollet                                                              Justeras

 

 

Helena Teréus                                                                Kjell Asplund

sekreterare                                                 ordförande