Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2013-01-31 –2013-02-01

PROTOKOLL NR 1/2013

Närvarande:

Kjell Asplund, ordförande
Emil Bergschöld
Sven-Olov Edvinsson (§ 10-12)
Marianne Granath
Anders Henriksson
Göran Hermerén
Elina Linna
Åsa Nilsonne
Chatrine Pålsson Ahlgren
Sineva Ribeiro
Nils-Eric Sahlin
Lovisa Strömberg
Elisabeth Wennlund
Barbro Westerholm
Anders Åkesson

Sekretariat:

Lotta Eriksson
Febe Westberg
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande:

Lars Berge-Kleber
Helena Bouveng
Ingemar Engström

Gäster:

Knut Deppert
Olle Lindwall
Kristina Söderlind

 

§ 1                 Dagordning

 Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2                 Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2012-12-21, godkändes.

§ 3                  Anmälningar

Ordföranden informerade om Socialstyrelsens pågående arbete med att ta fram riktlinjer för screening av cancer.

§ 4                 Omvärldsbevakning

Åsa Nilsonne rapporterade från utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och forskning.

Lovisa Strömberg berättade om aktuella initiativ och pågående arbeten inom Socialdepartementet, i för rådet relevanta frågor.

Febe Westberg informerade om att det finska justitieministeriet inhämtat ett stort antal remissinstansers syn på frågan om surrogatmoderskap bör bli tillåtet i Finland.

Elina Linna berättade om debatten kring föreningen Exitus och livsslutsfrågor i Finland.

§ 5                 Assisterad befruktning

Ordföranden och Lotta Eriksson berättade om olika frågor som väckts i samband med att förhandsinformation om rapporten om assisterad befruktning presenterats för Socialdepartementet, Socialutskottet och Sjukvårdsberedningen, SKL. Rapporten har skickats ut för medicinsk faktagranskning. Ett sista utkast av rapporten skickas ut till rådet för slutjustering inom kort.

Rådet diskuterade den kommande publiceringen och kommuniceringen av rapporten.

Sekretariatet ska undersöka möjligheterna till ett särtryck av sammanfattningen.

§ 6                 Remiss

Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels-apoteksmarknaden (SOU 2012:75)

Kjell Asplund föredrog ärendet. Rådet kommenterade upprättat förslag till remissvar. Efter ytterligare diskussion beslutades att ett reviderat förslag skulle skickas ut till rådet för beslut per capsulam.

§ 7                 Nanoteknik

Knut Deppert berättade om aktuell forskning och användningen av nano- teknik, strukturer och medicin inom olika områden. Därefter diskuterades rådets fortsatta bevakning av nano- tekniska och medicinska frågor.

Sekretariatet gavs i uppdrag att arrangera en intern hearing om nanoteknik vid ett kommande sammanträde.

§ 8                 Neurovetenskapliga forskningsframsteg

Olle Lindwall berättade om pågående forskning och försök med stamcellsterapi, bl.a. för patienter med Parkinsons sjukdom under rubriken: ”Att föra stamceller till kliniken vid hjärnsjukdomar”.

Därefter diskuterade rådet olika frågor och etiska aspekter kring stamcellsterapi samt rådets fortsatta beredning av frågan. Rådet föreslog att stamcellsterapeutisk behandling i Sverige och i utlandet vore av intresse för rådet att bereda vidare.

§ 9                 Mitokondriell kärnöverföring

Göran Hermerén presenterade rådande kunskapsläge och centrala frågeställningar i samband med mitokondriell kärnöverföring. Lotta Eriksson berättade om planeringen kring rådets öppna seminarium om frågan den 17 maj 2013.

Rådet diskuterade utskickat diskussionsunderlag och gav sekretariatet i uppgift att arbeta vidare i riktning mot en rapport.

§ 10               Verksamhetsplanering

10.1 Ny dokument-typ ”Smer kommenterar”

Rådet kommenterade ett förslag till en första kommentar i rådets nya dokumentserie ”Smer kommenterar”. Därefter diskuterades det fortsatta arbetet kring den nya dokument-typen. Karin Wilbe Ramsay är redaktör för dokumentserien.

10.2. Etisk bedömning av nya metoder i vården

Rådet diskuterade möjligheter och strategier kring rådets roll och hantering av olika frågor i det fortsatta arbetet med denna fråga.

10.3 Verksamhetsplanering 2013

Lotta Eriksson presenterade en översikt över rådets planerade arbete 2013. Rådet godkände verksamhetsplaneringen.

Rådet gav bifall till förslaget att inkludera fristående krönikor till rådets nyhetsbrev.

§ 11               Utredningen om rätt information inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Febe Westberg berättade om utredningen och referensgruppens arbete.

Patrik Sundström, huvudsekreterare i utredningen, presenterade aktuella frågeställningar i utredningsarbetet.

Presentationen följdes av rådets diskussion kring olika frågor och rådet gav synpunkter inför det fortsatta arbetet.

§ 12          Seminarium i samarbete med institutionen för medicinsk etik, Lunds universitet och Region Skånes etiska råd

Vid det gemensamt anordnade seminariet medverkade flera av rådets medlemmar.

 

Vid protokollet

Febe Westberg
sekreterare

Justeras

Kjell Asplund
ordförande