Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2012-03-15 – 16

PROTOKOLL NR 1/2012

Närvarande:
Kjell Asplund, ordförande

Emil Bergschöld
Lars Berge-Kleber
Helena Bouveng (§ 1-5 )
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Marianne Granath
Anders Henriksson (§ 6-9 )
Göran Hermerén
Elina Linna
Åsa Nilsonne
Chatrine Pålsson Ahlgren
Lovisa Strömberg
Barbro Westerholm (§ 4-9)
Anders Åkesson (§ 6-9)
Elisabeth Wennlund

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Lars Lindberg
Febe Westberg
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande:
Sineva Ribeiro
Nils-Eric Sahlin

 

§ 1 Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Presentation av ledamöter och sakkunnig

Ordföranden hälsade rådets nya och gamla medlemmar välkomna till den nya mandatperioden. Rådets ledamöter, sakkunniga och sekretariat presenterade sig.

§ 3 Om rådets arbetsformer

Rådets arbetsformer diskuterades utifrån utskickat underlag och rådsmedlemmar gav förslag på utveckling inför framtida verksamhet.

Sekretariatet fick i uppdrag att tillsammans med ordföranden ta fram utkast på av ordföranden föreslagna styrdokument för rådets arbetsformer utifrån ett förslag från ordföranden.

§ 4 Remiss

Sekretariatet presenterade remissen Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Förslag till ny lag. (SOU 2010:45) och rådet diskuterade förslaget. Sekretariatet fick i uppdrag att ta fram förslag på remissvar och skicka ut till rådet för per capsulam-beslut snarast efter sammanträdet.

§ 5 Assisterad befruktning

Sekretariatet presenterade den utskickade projektplanen och diskussionsunderlaget om olika sakfrågor inom assisterad befruktning. Göran Hermerén presenterade en modell för etisk analys att använda som utgångspunkt för rådets överväganden.

Rådet delade in sig i mindre grupper för att diskutera de olika frågorna: assisterad befruktning utan genetiskt släktskap, surrogatmoderskap, nedfrysning av obefruktade ägg och åldersaspekter vid assisterad befruktning. Efter gruppsamtalen fördes en gemensam diskussion om frågorna. Sekretariatet fick i uppdrag att arbeta vidare med projektet med ledning av rådets diskussion.

Sekretariatet gavs i uppdrag att fortsätta planeringen av ungdomsdialogen som ska äga rum den 3 maj. Rådet diskuterade även möjligheten att hålla en öppen hearing längre fram.

§ 6 Anmälningar

Sekretariatet anmälde följande ärenden:

– Ett brev som kommit in från Västra Götalandsregionen ang. etisk analys av nya medicinska metoder i hälso- och sjukvården.

– Febe Westberg från sekretariatet kommer att företräda rådet i expertgruppen till den nytillsatta utredningen om en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten (direktiv 2011:111).

§ 7 Omvärldsbevakning

Sekretariatet föredrog utvalda frågor från omvärldsbevakningen. Särskilt diskuterades frågorna om ”pandemietik”, projektet LifeGene samt sammanhållen journalföring.

Rådet beslutade om att ta fram en skrivelse ang. forskningsregister som LifeGene med anledning av det pågående lagstiftningsärendet vid Utbildningsdepartementet. För detta tillsattes en arbetsgrupp bestående av Göran Hermerén, Barbro Westerholm och ordföranden. Det bestämdes att beslut om utformning av skrivelse kan tas av denna grupp utan involvering av övriga rådet.

§ 8 Sakfrågor

En uppföljande diskussion om olika sakfrågor som aktualiserats vid rådets tidigare sammanträden hölls. Frågor som berördes var t.ex. prioriteringar inom hälso- och sjukvården, ställföreträdarfrågan och organdonation.

Rådet diskuterade även vilka ämnen som ska prioriteras i framtiden utifrån en översikt som sekretariatet sammanställt. Bland många möjliga frågor valdes några ut som kandidater för kommande arbete. Sekretariatet fick i uppdrag att ta fram underlag om dessa frågor till ett kommande sammanträde.

§ 9 Övrig verksamhetsplanering

– Datum för årets etiska dag föreslogs till den 8 november. Ämnet för den etiska dagen kommer att planeras i samband med den fortsatta diskussionen om prioritering av sakfrågor.

– Sekretariatet presenterade skisser och information om utvecklingen av rådets webbplats samt idéer inför en ny kommunikationsstrategi.

– Följande datum för höstens sammanträden föreslogs: 14 sep, 9 nov och 21 dec.

 

Vid protokollet

Karin Wilbe Ramsay
sekreterare

Justeras

Kjell Asplund
ordförande