Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2011-12-02

PROTOKOLL NR 8/11

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande

Ann Arleklo
Emil Bergschöld
Lars Berge-Kleber
Daniel Brattgård
Sven-Olov Edvinsson
Marianne Granath
Anders Henriksson
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Elina Linna
Chatrine Pålsson Ahlgren
Lena Rehnberg
Lovisa Strömberg
Jan Wahlström
Barbro Westerholm

Sekretariat: 
Lotta Eriksson
Lars Lindberg
Febe Westberg
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande: 
Ingemar Engström
Lisbeth Löpare-Johansson
Gustav Nilsson
Nils-Eric Sahlin
Anders Åkesson

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2011-11-11, godkändes.

§ 3 Anmälningar 

Sekretariatet anmälde följande inkomna handlingar:

– Inbjudan från Socialstyrelsen att medverka i seminariet ”Nationella screeningprogram – en svensk modell” den 21 december.

– Inbjudan till ett seminarium i Lund den 31 januari ang. ställföreträdarskap för personer med nedsatt beslutsförmåga.

-Brev från Nils-Eric Sahlin ang. förslag om en ny websida för etikfrågor med placering vid Lunds universitet.

§ 4 Omvärldsbevakning 

4.1 Rapportering från möten och konferenser 

Ordföranden rapporterade från ett möte i Socialutskottet ang. regelverket kring organdonation som han och Daniel Brattgård medverkat vid.

Göran Hermerén rapporterade från ett möte om nanoteknik för berörda myndigheter anordnat av Kemikalieinspektionen den 25 nov.

Lars Lindberg, Febe Westberg, Daniel Brattgård, Barbro Westerholm och Jan Wahlström redogjorde för olika aktiviteter som anordnades vid Medicinska riksstämman i Stockholm den 30 nov – 2 dec.

Karin Johannisson berättade om en internationell konferens om eugenik i Danmark som hon deltagit i.

Lars Lindberg rapporterade från konferensen “Genetic Discrimination – Transatlantic Perspectives on the Case for a European Level Legal Response” som ägde rum i Galway, Irland, den 19 nov.

4.2 Sakfrågor

Rådet kommenterade utskickat material angående aktuella frågor som sekretariatet sammanställt från sin omvärldsbevakning.

§ 5 Remisser 

Sekretariatet presenterade förslag på remissvar angående Utbildningsdepartementets promemoria ”Förordnande av ledamöter och ersättare i de regionala etikprövnings-nämnderna”. Förslaget godkändes efter vissa ändringar.

§ 6 Brev angående satsning på medicinsk etisk utbildning 

Rådet diskuterade ett förslag från Jan Wahlström, Lena Rehnberg och Nils-Eric Sahlin angående brev om behovet av forskning och utbildning inom ämnet medicinsk etik. Olika synpunkter på brevets innehåll, utformning och mottagare framfördes. Sekretariatet fick i uppgift att bearbeta texten och samråda med Daniel Brattgård, Chatrine Pålsson Ahlgren, Jan Wahlström, Lena Rhenberg och Nils-Eric Sahlin. Därefter ska texten skickas ut till övriga i rådet för ett eventuellt per capsulam-beslut.

§ 7 Uppföljning av sakfrågor 

7.1 Organdonation 
Rådet diskuterade den fortsatta behandlingen av frågor kring organdonation. Det beslutades att rådet ska inhämta ytterligare kunskap på området, framför allt avseende möjligheterna att transplantera organ från personer som avlidit genom hjärtstopp. Det framfördes förslag om att bjuda in adekvata experter till ett kommande sammanträde.

7.2 Assisterad befruktning 
Sekretariatet redogjorde för ett möte med referensgruppen för assisterad befruktning samt frågans fortsatta beredning.

7.3 Genetikrelaterade frågor 
Rådet diskuterade den tidigare och fortsatta beredningen av genetikrelaterade frågor. Sekretariatet återkommer med nytt underlag vid ett kommande sammanträde.

§ 8 Revidering av etisk skrift 

Göran Hermerén och Lars Lindberg redogjorde för statusen ang. arbetet med att revidera rådets skrift ”Det svårfångade människovärdet”.

9 § Övriga frågor 

Avslut mandatperiod 
Ordföranden avslutade sammanträdet med att tacka rådets ledamöter, sakkunniga och sekretariat för den gångna mandatperioden.

Vid protokollet

Karin Wilbe Ramsay
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande