Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2011-11-11

PROTOKOLL NR 7/11

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande

Ann Arleklo
Emil Bergschöld
Daniel Brattgård
Anders Henriksson
Göran Hermerén
Elina Linna
Chatrine Pålsson Ahlgren
Lena Rehnberg
Gustav Nilsson
Lovisa Strömberg
Jan Wahlström
Barbro Westerholm
Anders Åkesson

Gäster:
Inez de Beaufort (§ 9)
Wybo Dundorp (§ 9)
Outi Hovatta (§ 9)

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Lars Lindberg
Febe Westberg
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande:
Lars Berge-Kleber
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Marianne Granath
Karin Johannisson
Lisbeth Löpare-Johansson
Nils-Eric Sahlin

§ 1 Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2011-10-06, godkändes efter ändringar.

§ 3 Anmälningar

Lotta Eriksson meddelade att rådet blivit inbjudet att medverka i ett möte om nanoteknik som arrangeras av Kemikalieinspektionen den 25 november. Göran Hermerén kommer att delta för rådets räkning.

Sekretariatet anmälde följande brev som inkommit till rådet:

– Brev ang. organdonation i samband med utbildning inom kirurgiska yrken

– Brev ang. förfrågan om tillstånd att öppna verksamhet för privat sparande av navelsträngs-blod

§ 4 Omvärldsbevakning

4.1 Rapportering från möten och konferenser

Emil Bergschöld och Lotta Eriksson redogjorde för ett möte ang. ställföreträdarskap för patienter med bristande beslutsförmåga som ägde rum vid Socialdepartementet den 28 oktober.

Jan Wahlström rapporterade från ett möte om ”next generation sequencing” som nyligen arrangerats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Göran Hermerén och Jan Wahlström rapporterade från konferensen ”Nanoethics 2011” med fokus på “the EC Code of Conduct for responsible nanosciences and nanotechnologies research”. Konferensen hölls i Warsawa 20-21 okt.

Göran Hermerén meddelade att han deltagit i en konferens ang. ”agrifood” i Berlin.

Lars Lindberg och Febe Westberg redogjorde för konferensen ”Mental health ethics” som ägde rum i Helsingfors 31 okt – 1 nov.

Febe Westberg rapporterade från ”Third European conference on health law” som hölls i Leuwen 6 – 7 okt.

4.2 Sakfrågor

Rådet kommenterade utskickat material angående aktuella sakfrågor som sekretariatet sammanställt.

§ 5 Remisser

5.1 Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation
Ds 2011:32.

5.2 Genomförandet av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel Ds 2011:30.

Sekretariatet presenterade förslag på remissvar på ovanstående departementspromemorior (Ds 2011:32 och Ds 2011:30). Förslagen godkändes efter vissa ändringar.

5.3 Förordnande av ledamöter och ersättare i de regionala etikprövningsnämnderna

Sekretariatet presenterade ovanstående promemoria som diskuterades av rådet. Sekretariatet fick i uppgift att ta fram förslag på remissvar till nästa sammanträde.

§ 6 Organdonation 

Daniel Brattgård presenterade en översikt om aktuella frågeställningar inom området organdonation. Barbro Westerholm meddelade att frågan ska behandlas av socialutskottet den 14 december.

Efter diskussion om etiska frågor inom donationsverksamheten enades rådet om följande skrivning. (Skrivningen justerades vid sammanträdet.)

Det finns värdefulla lärdomar att dra av donationsverksamheten i olika länder. Mot bakgrund av den kunskapsutveckling som skett anser rådet att en översyn av regelverket är nödvändig.

§ 7 Verksamhetsplanering

Rådet beslutade om följande sammanträdestider för våren 2012: 3 februari, 15 – 16 mars (dubbelsammanträde), 13 april och 1 juni.

Nästa års etiska dag föreslogs att arrangeras den 12 april.

§ 8 Övriga frågor

Göran Hermerén undrade hur arbetet med revideringen av rådets etiska vägmärke ”Det svårfångade människovärdet” fortskrider och sekretariatet informerade om processen.

Göran Hermerén lyfte frågan om prioriteringar inom hälso- och sjukvård med anledning av den nya modellen för öppna prioriteringar från Prioriteringscentrum och Socialstyrelsen. Han föreslog att frågan behandlas vid ett kommande sammanträde.

Göran Hermerén föreslog även att ämnet sociala medier i hälso- och sjukvården tas upp vid ett kommande sammanträde.

Etikutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal
Jan Wahlström tog upp frågan om behovet av en ökad satsning på etikutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal, och föreslog rådet att ta ett initiativ i frågan. Rådet beslutade att ta upp frågan vid kommande sammanträde.

§ 9 Assisterad befruktning 

Eftermiddagen ägnades åt en hearing på temat ”Emerging technologies in reproductive medicine” med inbjudna gäster från Nederländerna och Sverige. Följande presentationer hördes och diskuterades:

Male pregnancies?
Inez de Beaufort, professor of health care ethics, Erasmus Medical Centre in Rotterdam

Oocyte vitrification for social reasons – the Dutch debate
Wybo Dondorp, associate professor, Maastricht University

Eggs from ovarian tissue – what is new since Aldous Huxley?
Outi Hovatta, professor i obstetrik och gynekologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Children from skin cells?
Göran Hermerén, professor i medicinsk etik, Lunds universitet

Vid protokollet

Karin Wilbe Ramsay
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande