Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2011-10-06

PROTOKOLL NR 6/11

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande

Lars Berge-Kleber
Emil Bergschöld
Daniel Brattgård (§ 1-7)
Sven-Olov Edvinsson (§ 1-5)
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Elina Linna
Chatrine Pålsson Ahlgren (§ 1-5)
Lena Rehnberg
Gustav Nilsson (§ 1-4)
Lovisa Strömberg
Jan Wahlström
Barbro Westerholm
Anders Åkesson

Gäster: 
Göran Hägglund (§ 4)
Jens Mattson (§ 5)
Pia Saldeen (§ 3)

Sekretariat: 
Lotta Eriksson
Lars Lindberg (§ 1-7)
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande: 
Ann Arleklo
Ingemar Engström
Marianne Granath
Anders Henriksson
Lisbeth Löpare-Johansson
Nils-Eric Sahlin

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2011-09-02, godkändes efter ändringar.

§ 3 Assisterad befruktning 

Pia Saldeen, specialist i obstetrik och gynekologi vid fertilitetskliniken Cura i Malmö, berättade om nedfrysning av obefruktade ägg för icke-medicinska ändamål (s.k. social nedfrysning). Efter presentationen följde en diskussion om etiska och sociala implikationer av denna nya teknik.

Sekretariatet presenterade en översiktlig projektplan för rådets fortsatta arbete med assisterad befruktning.

§ 4 Samtal med Socialministern 

Socialminister Göran Hägglund besökte rådet och besvarade rådsmedlemmarnas frågor angående regeringens arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor. Flera aktuella medicinsk-etiskt relevanta områden berördes vid diskussionen.

§ 5 Genetikrelaterade frågor 

Jan Wahlström presenterade en översikt om utvecklingen inom genetisk forskning och kartläggning av det mänskliga genomet.

Jens Mattson, operativ chef för LifeGene, berättade om projektet LifeGene som samlar in biologiska prover och information i syfte att användas till forskning. Efteråt följde diskussion om etiska frågor som väcks av projektet.

§ 6 Remisser 

8.1 Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation 
Ds 2011:32.

Sekretariatet föredrog ovanstående remiss ang. säkerhetsaspekter vid organtransplantation. Sekretariatet fick i uppdrag att ta fram förslag på remissvar till nästa sammanträde.

8.2 Genomförandet av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel Ds 2011:30. 

Sekretariatet föredrog ovanstående remiss ang. säkerhetsövervakning av läkemedel. Sekretariatet fick i uppdrag att i samråd med Barbro Westerholm ta fram ett förslag till remissvar till nästa sammanträde, samt att be om dispens med att inkomma med svar efter remisstidens utgång.

§ 7 Övrig verksamhetsplanering 

9.1. Kommunikationsstrategi och utveckling av webbplats 
Sekretariatet informerade om arbetet med att ta fram en övergripande kommunikationsstrategi för rådet, samt processen med att utveckla rådets hemsida.

9.2 Etisk bedömning av nya metoder i vården 
Sekretariatet presenterade förslag på texter till hemsidan ang. etisk bedömning av nya metoder i vården.

Rådet beslutade att avvakta med att publicera förslag på ”verktyg för etisk analys” på hemsidan.

§ 8 Omvärldsbevakning 

Rådet diskuterade utskickat material som sekretariatet sammanställt.

Göran Hermerén rapporterade från seminariet ”Innovation och risker – exemplen Nanoteknologi och GMO” som ägde rum i Riksdagen den 5 oktober.

Jan Wahlström rapporterade från mötet: ”ISCF Ethics Working Party & European National Bioethics Commitee Meeting”, som ägde rum i Uppsala 3 oktober.

Lotta Eriksson rapporterade från två möten: ”3 rd International Dialogue EU/BEPA” (20 september) och NEC Forum som ägde rum i Bryssel mellan den 20-23 september.

§ 9 Övriga frågor 

Ordföranden informerade rådet om att frågan om ställföreträdare för patienter med bristande beslutsförmåga snart förväntas behandlas vid ett möte med statssekreterare från berörda departement.

Barbro Westerholm gav förslag på seminarium tillsammans med Socialutskottet på temat Etik och juridik.

Göran Hermerén tog upp frågan om huruvida rådets etiska vägmärke ”Det svårfångande människovärdet” ska fortsätta säljas och distribueras av förlaget eller inte. Sekretariatet fick i uppdrag att se över olika alternativ.

Sekretariatet uppmärksammade rådet på att Prioriteringscentrum och Socialstyrelsen nyligen presenterat en ”Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård”.

Vid protokollet

Karin Wilbe Ramsay
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande