Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2011-09-02

PROTOKOLL NR 5/11

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande

Lars Berge-Kleber (§ 1-4, 6-7, 9.3)
Emil Bergschöld
Daniel Brattgård
Sven-Olov Edvinsson
Marianne Granath (§ 1 – 9.3)
Anders Henriksson
Göran Hermerén
Elina Linna
Lena Rehnberg
Gustav Nilsson
Lovisa Strömberg
Jan Wahlström
Barbro Westerholm

Gäst: 
Jane Stoll (§ 7)

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Lars Lindberg
Febe Westberg
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande:
Ann Arleklo
Ingemar Engström
Karin Johannisson
Lisbeth Löpare-Johansson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Nils-Eric Sahlin
Anders Åkesson

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2011-05-20, godkändes efter ändringar.

§ 3 Anmälningar 

Sekretariatet anmälde följande inkomna handlingar:

– Brevsvar från Näringsdepartementet ang. rådets skrivelse om nanoteknik 2010-10-12.
– Inbjudan till konferens med Nationella Etiknätverket den 29 nov 2011.
– Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling beslutade den 15 juni 2011. Rådet beslutade att följa upp frågan.

Ordföranden informerade om ett seminarium angående ett programförslag för psykiatriforskning som arrangeras av Kungliga Vetenskapsakademin den 5 sep. Sven-Olov Edvinsson och Jan Wahlström anmälde intresse att delta i seminariet.

Daniel Brattgård anmälde att han kommer att delta i en konferens om organtransplantation i Glasgow den 4 – 7 september, arrangerad av European Society for Organ Transplantation.

§ 4 Omvärldsbevakning 

Rådet diskuterade utskickat material som sekretariatet sammanställt från sin omvärldsbevakning. Bl.a. kommenterades betänkandet om vård till ”papperslösa” (SOU 2011:48), ett beslut om att tillåta viss användning av preimplantatorisk genetisk fosterdiagnostik (PGD) i Tyskland samt en brittisk rapport ang. DNA-patent.

Göran Hermerén uppmärksammade rådet på att USA:s Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues har publicerat ett dokument om etiska aspekter på syntetisk biologi.

Lotta Eriksson och Göran Hermerén rapporterade från en konferens om stamcellsforskning som hölls i Lund i maj.

§ 5 Ställföreträdarskap för vuxna med bristande beslutsförmåga 

Ordföranden informerade om skrivelsen ”En sammanhållen reglering avseende ställföreträdare för patienter med bristande beslutsförmåga” som överlämnades till regeringen och vissa departement (SB, Ju, U och S) den 14 juni. Skrivelsen har tagits fram i ett samarbete mellan SMER och ett flertal andra myndigheter och organisationer.

§ 6 Fosterdiagnostik – Etisk analys för diagnostik med foster-DNA 

Rådet diskuterade den senaste versionen av rapporten ”Fosterdiagnostik – Etisk analys för diagnostik med foster-DNA”. Förslaget godkändes efter vissa mindre ändringar. Det beslutades att rapporten kan betraktas som ett exempel på en fördjupad etisk analys och att dokumentet ska offentliggöras och spridas så snart som möjligt, dock efter avstämmande med SBU.

§ 7 Assisterad befruktning 

Jane Stoll från Juridiska institutionen vid Uppsala universitet presenterade sin forskning ang. surrogatmoderskap, med särskilt fokus på upprättande av juridiskt föräldraskap efter surrogatarrangemang. Rådet diskuterade frågan först tillsammans med Jane Stoll och sedan internt.

Sekretariatet presenterade en skiss inför fortsatt arbete i riktning rapport/skrivelse. Rådet gav sitt bifall och gav sekretariatet i uppdrag att fortsätta beredningen av frågan. Sekretariatet efterfrågade en referens/arbetsgrupp för att stödja det fortsatta arbetet. Följande personer visade intresse av att delta i gruppen: Barbro Westerholm, Daniel Brattgård, Jan Wahlström, Sven-Olov Edvinsson och Lena Rhenberg.

§ 8 Genetikrelaterade frågor 

Rådet diskuterade möjliga vägar att behandla frågor som relaterar till den snabba utvecklingen inom genetik och genteknik utifrån underlag presenterat av sekretariatet. Bland frågorna pekades bl.a. helgenom-sekvensering och kommersiella analyser ut som viktiga områden att fokusera på. Fortsatt beredning planeras till nästa sammanträde då Jan Wahlström ämnar presentera en sammanfattning av ämnet.

§ 9 Övrig verksamhetsplanering 

9.1 Screening 
Rådet kommenterade utkastet till en konferensrapport om screening från etiska dagen i april.

9.2 Kommunikation – etisk bedömning av nya metoder 
Rådet diskuterade hur uppdraget angående etiska bedömningar av nya metoder i vården ska kommuniceras. Sekretariatet presenterade förslag på texter till hemsidan riktade mot allmänheten och vårdgivare. Det beslutades om att fortsätta diskussionen vid ett kommande sammanträde.

9.3 Konferens med SKL 
Ett programförslag presenterades ang. en nationell etikkonferens som planeras att hållas någon gång under nästa år tillsammans med SKL. Rådet framförde synpunkter på förslaget.

9.4 Revidering av etisk skrift 
Göran Hermerén meddelade att revideringen av rådets etiska vägmärke ”Det svårfångade människovärdet” snart är klar. Skriften ska publiceras i bokform men kommer även att finnas att ladda ner som pdf-fil från SMER:s hemsida.

§ 10 Övriga frågor 

Jan Wahlström tog upp frågan om hur ”verktyget för förenklad etisk analys” som han tidigare presenterat för rådet ska hanteras.

Jan Wahlström lyfte frågan om ”chimbrider”, d.v.s. blandningar av djur och människor, med anledning av att Academy of Medical Sciences i Storbritannien har publicerat en rapport om ämnet. Sekretariatet ombads att ta fram bakgrundsmaterial till ett kommande sammanträde.

Lotta Eriksson tog upp frågan om huruvida rådet ska publicera en verksamhetsberättelse och omvärldsanalys för den nuvarande mandatperioden. Det beslutades att detta inte ska göras med motiveringen att information om rådets verksamhet finns tillgänglig på hemsidan samt att andra frågor bör prioriteras.

Vid protokollet

Karin Wilbe Ramsay
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande