Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2011-05-20

PROTOKOLL NR 4/11

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Ann Arleklo (§ 1, 3-4, 5.2, 6, 7.1)
Lars Berge-Kleber
Emil Bergschöld (§ 1, 3-4, 5.2, 6, 7.1)
Daniel Brattgård
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Marianne Granath (§ 1, 3-4, 5.2, 6, 7.1)
Göran Hermerén
Elina Linna
Gustav Nilsson (§ 1, 3-4, 5.2, 6, 7.1)
Lena Rehnberg
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström
Barbro Westerholm

Gäster:
Susanne Allander ( § 7.1)
Maria Jacobsson ( § 5.1)

Sekretariat: 
Lotta Eriksson
Febe Westberg
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande:
Anders  Henriksson
Karin Johannisson
Lisbeth Löpare Johansson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Anders Åkesson

§ 1    Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2       Godkännande av protokoll 

Protokoll från föregående sammanträde, 2011-04-15, ändrades (§ 8 ) och skickas ut för godkännande per capsulam.

§ 3       Anmälningar 

Sekretariatet presenterade inkommen skrivelse från Etikrådet vid Organisationen för organdonation (OFO). Sekretariatet fick i uppdrag att i samråd med Daniel Brattgård följa upp ärendet.

§ 4       Omvärldsbevakning 

Rådet kommenterade utskickat material.

Sekretariatet rapporterade från konferensen ”Nordic Biobank Research, Obstacles and Opportunities” i arrangemang av Nordisk kommitté för bioetik, CRB och BBMRI.se.

Nils-Eric Sahlin rapporterade från en workshop vid Lunds universitet med temat ”Medicinsk etik och rättsvetenskap” där även sekretariatet deltog.

Nils-Eric Sahlin redogjorde för konferensen ”Vita fält och svarta hål – Om vårdens vetenskapliga kunskapsluckor” som anordnats av SBU.

Nils-Eric Sahlin presenterade skriften ”Goda möten i hälso- och sjukvården?” som publicerats av Region Skånes etiska råd.

Jan Wahlström rapporterade från Nobelsymposium om klinisk genetik där bl.a. frågeställningar kring forskning i samband med individbaserad medicin diskuterades.

Barbro Westerholm redogjorde för ett kunskapsseminarium om surrogatmoderskap som hållits i riksdagen den 11 maj 2011.

Göran Hermerén informerade om en kommande workshop i Lund 31 maj – 1 juni 2011 – Neurostemcell EthicsWorkshop.

Ordföranden berättade att Schweiz röstat nej till ett förslag att förbjuda nuvarande lagstiftning om dödshjälp och att det i Frankrike pågår en livlig debatt om surrogatmoderskap.

Ingemar Engström meddelade att Svenska Läkaresällskapet arbetar med att ta fram nya riktlinjer kring hjärt- och lungräddning. Sällskapet anordnar en etikdag om begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” den 7 november 2011.

§ 5    Remisser 

5.1 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter, allmänna råd och handbok om livsuppehållande behandling

Maria Jacobsson, projektledare vid Socialstyrelsen, presenterade arbetet kring framtagandet av myndighetens föreskrifter, allmänna råd och handbok om livsuppehållande behandling.

Efter diskussion tog rådet fram ett förslag till remissvar. Sekretariatet fick i uppdrag att skicka ut förslaget för beslut per capsulam.

5.2 Betänkandet Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? SOU 2011:16

Rådet kommenterade utskickat diskussionsunderlag och beslutade att tillstyrka utredningens förslag.

Sekretariatet fick i uppdrag att författa ett remissvar i enlighet med rådets beslut.

§ 6    Verksamhetsplanering 

Rådet godkände översiktligt förslag till prioritering av sakfrågor. Områden som kommer att behandlas under hösten är bl.a. assisterad befruktning och ”full-genome”-screening.

Rådet diskuterade samverkansformer och potentiella frågeställningar kring rådets utökade uppdrag. Sekretariatet ska presentera en pm till kommande sammanträde.

Sekretariatet fick i uppdrag att fortsätta arbetet med en kommunikationsstrategi.

Sekretariatet och Jan Wahlström fick i uppdrag att diskutera kring ett eventuellt svar på Emerging biotechnologies CONSULTATION PAPER från Nuffield council on bioethics.

Rådet diskuterade hur eventuella framtida projekt där ungdomar inkluderas i arbetet skulle kunna se ut. Det föreslogs att ett utkast presenteras under hösten 2011.

§ 7    Fosterdiagnostik – Etiska aspekter vid provtagning för analyser av foster-DNA 

7.1 En ny metod för analys av foster-DNA

Susanne Allander, projektledare vid SBU, presenterade SBU:s pågående projekt om icke-invasiv fosterdiagnostik.

7.2 Etiska aspekter vid provtagning för analyser av foster-DNA.

Rådet diskuterade sekretariatets förslag till skrivelse, riktat till en bredare målgrupp. Rådet ansåg dock att den analys som tagits fram i samråd med SBU skulle slutjusteras. Nils-Eric Sahlin och Jan Wahlström fick i uppdrag att presentera ett slutligt förslag till kommande sammanträde.

§ 8    Övriga frågor 

Preventionsprogram i skolan 
Ingemar Engström berättade om den växande kritiken mot skolornas användning av vissa program för främjande och förebyggande arbete. Kritiken har framför allt handlat om bristande evidens. Nu ifrågasätts införandet av metoder som innebär beteendemodifikation.

Ställföreträdarskap för beslutsoförmögna vuxna
Ordföranden informerade om att samtliga involverade parter enats om ett förslag till skrivelse.

Etikutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal 
Nils-Eric Sahlin rapporterade om samtal med SKL och statssekreteraren Karin Johansson om en ökad satsning på utbildning i etik för hälso- och sjukvårdspersonal.

Vid protokollet

Febe Westberg
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande