Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2011-04-15

PROTOKOLL NR 3 

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande

Emil Bergschöld
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Marianne Granath (§ 1-7)
Anders Henriksson
Elina Linna
Chatrine Pålsson Ahlgren
Lena Rehnberg
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström
Barbro Westerholm

Sekretariat: 
Lotta Eriksson
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande: 
Ann Arleklo
Lars Berge-Kleber
Karin Johannisson
Lisbeth Löpare-Johansson
Gustav Nilsson
Daniel Brattgård
Göran Hermerén
Anders Åkesson

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2011-03-11, godkändes efter ändring.

§ 3 Anmälningar 

Sekretariatet och ordföranden presenterade följande anmälningar:

– Inbjudan från Royal Thai Embassy att nominera kandidater till Prince Mahidol Award Foundation.

– Inbjudan från the Polish Academy of Sciences att medverka i en konferens om nanoetik i Warszawa den 20-21 oktober.

– Handlingspliktsutredningen, remiss med svarsdatum 29 juni.

Marianne Granath anmälde att Socialstyrelsen skickat ut sina föreskrifter ang. livsuppehållande behandling på remiss, och att SMER inte fanns med på remisslistan. Ingemar Engström tog också upp frågan. Efter diskussion fick sekretariatet i uppdrag att göra en sammanställning av dokumentet och jämföra med rådets tidigare ställningstagande i frågan för presentation vid nästa sammanträde.

Jan Wahlström anmälde att han ämnar delta i ett seminarium om kunskapsluckor som SBU arrangerar den 4 maj.

Ordföranden och Lotta Eriksson informerade om personalsituationen på sekretariatet.

§ 4 Omvärldsbevakning 

Lotta Eriksson rapporterade från ett möte i Köpenhamn den 21 mars som arrangerades av Nordiska Bioetikrådet. I mötet deltog olika nordiska organisationer som arbetar med etiska frågor.

Rådet kommenterade utskickat material om aktuella frågor och konferenser m.m. som sekretariatet sammanställt.

§ 5 Ställföreträdarskap för patienter med bristande beslutsförmåga – uppföljning 

Ordföranden och sekretariatet informerade rådet om samarbetet med andra myndigheter och organisationer angående frågan om ställföreträdarskap för vuxna patienter med bristande beslutsförmåga. Rådet kommenterade ett utkast till en skrivelse i ämnet.

§ 6 Surrogatmoderskap 

Rådet diskuterade hur frågan om surrogatmoderskap/värdmoderskap bör följas upp. Det beslutades att fler gäster ska bjudas in till ett kommande sammanträde, bl.a. för att belysa juridiska aspekter förknippade med surrogatmoderskap.

§ 7 Remisser 

7.1 Rapporten Guldgruvan i hälso- och sjukvården

Sekretariatet presenterade ett omarbetat förslag till remissvar på rapporten. Rådet gav sina synpunkter och det beslutades att ett nytt förslag ska skickas ut för slutjustering snarast efter sammanträdet.

7.2 SOU 2010:81 En ny biobankslag

Sekretariatet presenterade ett nytt förslag till remissvar. Rådet tog beslut efter justering.

§ 8 Fosterdiagnostik – Etiska aspekter vid provtagning för analyser av foster- DNA 

Sekretariatet presenterade kommentarer på det dokument som skrivits av Jan Wahlström och Nils-Eric Sahlin i samverkan med SBU och SMER. Rådet beslutade om fortsatt beredning inför kommande sammanträde.

§ 9 Verksamhetsplanering 

Sekretariatet presenterade utskickat diskussionsunderlag ang. rådets utökade uppdrag – etisk bedömning av nya metoder i vården. Rådet diskuterade möjliga strategier och aktiviteter för att verkställa det nya uppdraget. Sekretariatet fick i uppgift att fortsätta att utveckla strategin samt ta erforderliga kontakter med berörda myndigheter.

§ 10 Övriga frågor 

Rådet diskuterade utfallet av årets etiska dag på temat ”Screening på gott och ont”. Det konstaterades att seminariet uppskattats av många och att ämnet screening inte diskuterats nationellt från ett liknande övergripande perspektiv tidigare. Rådet diskuterade möjligheter att följa upp ämnet, och gav sekretariatet i uppgift att ta fram förslag.

Rådet diskuterade ämnet fetmaoperationer på Jan Wahlströms initiativ. Det konstaterades att detta är en komplex fråga med flera etiskt intressanta aspekter och att rådet bör bevaka frågan.

 

Vid protokollet

Karin Wilbe Ramsay
sekreterare

 

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande