Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2011-03-11

PROTOKOLL NR 2/11

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Emil Bergschöld
Daniel Brattgård
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Elina Linna
Gustav Nilsson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Lena Rehnberg
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström
Barbro Westerholm

Sekretariat: 
Lotta Eriksson
Febe Westberg
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande:
Ann Arleklo
Lars Berge-Kleber
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Marianne Granath
Anders  Henriksson
Lisbeth Löpare Johansson
Anders Åkesson

§ 1    Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2    Godkännande av protokoll

Protokoll från föregående sammanträde, 2011-02-04, godkändes efter ändringar.

§ 3    Anmälningar 

Ordföranden uppmanade rådsmedlemmarna att anmäla eventuellt intresse att delta vid relevanta konferenser till sekretariatet.

Jan Wahlström informerade om kommande Nobelsymposium om klinisk genetik på Nobel Forum i Stockholm i maj.

Karin Johannisson informerade om en workshop den 5-6 maj på Södertörns högskola angående etiska övervägningar vid transplantation, m.m.

Chatrine Pålsson Ahlgren berättade att hon medverkat i en debatt om fosterdiagnostik i Rapport, SVT.

Ordföranden meddelade att Göran Hägglund förhoppningsvis kan delta vid något av rådets ordinarie sammanträden under hösten 2011.

Ordföranden informerade om personalsituationen på sekretariatet.

§ 4       Omvärldsbevakning

Rådet kommenterade utskickat material.

§ 5    Remisser 

5.1. Rapporten Guldgruvan i hälso- och sjukvården 

Sekretariatet presenterade utskickat förslag till remissvar. Rådet kommenterade förslaget och diskuterade den debatt om kvalitetsregister som blossat upp i media. Sekretariatet fick i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag till nästa sammanträde.

5.2. SOU 2010:81 En ny biobankslag 

Rådet kommenterade och gav synpunkter på utskickat förslag till remissvar. Sekretariatet fick i uppdrag att presentera ett nytt förslag vid nästa sammanträde.

§ 6    Etiska dagen 2011

Sekretariatet presenterade utskickat program. Göran Hermerén meddelade att han inte kan  leda den avslutande paneldebatten på konferensen som planerat. Rådet diskuterade upplägget av slutdebatten och beslutade att Chatrine Pålsson Ahlgren ska delta i panelen.

§ 7    Fosterdiagnostik – Etiska aspekter vid provtagning för analyser av foster-DNA

Jan Wahlström och Nils-Eric Sahlin redogjorde för det fortsatta arbetet med den etiska analys av en ny typ fosterdiagnostik som utarbetas i samverkan med SBU Alert.

Rådet diskuterade och gav sina synpunkter på utskickat underlag. Sekretariatet fick i uppdrag att distribuera underlaget med införda ändringar till nästa sammanträde.

§ 8    Rådets utökade uppdrag – etisk bedömning av nya metoder i vården

Frågan bordlades till nästa sammanträde.

§ 9    Ställföreträdarskap för icke beslutskompetenta vuxna – samråd med andra organ 

Ordföranden och sekretariatet redogjorde för det möte som hållits med företrädare för olika myndigheter angående frågan om ställföreträdarskap för patienter med bristande beslutsförmåga. Ett uppföljningsmöte är planerat till den 18 mars.

Rådet kommenterade det diskussionsunderlag som ska skickas ut inför det uppföljande mötet.

§ 10    Organdonation

Daniel Brattgård presenterade utskickat material.

§ 11    Surrogatmoderskap – uppföljning 

Rådet fortsatte diskussionen om surrogatmoderskap och ofrivillig barnlöshet. Rådet beslutade att bjuda in juridisk expertis för att belysa frågan om barnens rättsliga status till kommande sammanträde.

§ 12    Övriga frågor 

Palliativ vård
Rådet beslutade att bjuda in Socialstyrelsen till ett kommande sammanträde för att berätta om myndighetens pågående arbete med att ta fram allmänna råd och en handbok för vård i livets slutskede.

Prioritering av sakfrågor
Sekretariatet uppdaterade förteckningen över rådets prioritering av övergripande sakfrågor inför Nordiska bioetikrådets kommande möte i Köpenhamn den 21 mars 2011. Rådet representeras av sekretariatet vid detta möte för de nordiska bioetikråden.

Sammanträdesdagar hösten 2011
Höstens sammanträdesdagar fastställdes till följande datum:  2 sept,  6 okt, 11 nov och 2 dec.

 

Vid protokollet

Febe Westberg
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande