Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2011-02-04

PROTOKOLL NR 1

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande

Emil Bergschöld
Daniel Brattgård
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Anders Henriksson
Elina Linna
Göran Hermerén
Chatrine Pålsson Ahlgren
Lena Rehnberg
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström
Barbro Westerholm
Anders Åkesson

Gäster: 
Kajsa Ekis Ekman
Ulrika Westerlund

Sekretariat: 
Karin Wilbe Ramsay
Febe Westberg

Frånvarande: 
Ann Arleklo
Lars Berge-Kleber
Marianne Granath
Karin Johannisson
Lisbeth Löpare-Johansson
Gustav Nilsson

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2010-12-17, godkändes.

§ 3 Anmälningar 

Ordföranden Daniel Tarschys presenterade inbjudningar till kommande konferenser och möten samt rapporten ”Migration und Gesundheit” från Deutscher Ethikrat.

Daniel Brattgård anmälde att han kommer att delta i ”Moving Ethics”, en konferens i ämnet klinisk etik den 18–21 maj i Amsterdam.

§ 4 Omvärldsbevakning 

Sekretariatets utskickade material om aktuella sakfrågor samt nyheter från andra etiska råd kommenterades. Särskilt uppmärksammades en debattartikel angående nanoteknik som rådets ordförande skrivit.

§ 5 Remisser 

– Sekretariatet presenterade rapporten ”Översyn av de nationella kvalitetsregistren – guldgruvan i hälso- och sjukvården” som rådet fått på remiss och rådets medlemmar lämnade sina synpunkter. Förslag till remissvar sammanställs av sekretariatet till nästa sammanträde.

– Betänkandet En ny biobankslag (SoU 2010:81) presenterades av sekretariatet och innehållet diskuterades av rådet. Förslag till remissvar utarbetas av sekretariatet till nästa sammanträde.

§ 6 Etiska dagen 2011 

Programförslaget till den etiska dagen 14 april 2011 bearbetades. Sekretariatet fick i uppgift att färdigställa programmet och bjuda in aktuella föreläsare.

§ 7 Surrogatmoderskap 

De inbjudna gästerna Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare och Ulrika Westerlund, ordförande i Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, presenterade fakta och redogjorde för sina ståndpunkter gällande surrogatmoderskap. Anförandena efterföljdes av en livlig diskussion mellan gästerna och rådets medlemmar.

§ 8 Rådets utökade uppdrag – etisk bedömning av nya metoder i vården 

Rådet diskuterade Jan Wahlströms och Nils-Eric Sahlins förslag till etisk analys av en ny typ av fosterdiagnostik som utformats i samverkan med SBU. Det beslutades att ytterligare synpunkter på analysen bör lämnas till författarna snarast efter sammanträdet, därefter ska dokumentet iordningställas för att presenteras för SBU.

§ 9 Ställföreträdarskap 

Ordföranden informerade rådet om ett möte som ska hållas med företrädare från olika myndigheter och organisationer angående bristen på lagstiftning gällande ställföreträdarskap för personer med nedsatt beslutskompetens i vissa hälso- och sjukvårdssituationer.

§ 10 Övriga frågor 

– Göran Hermerén berättade om arbetet med att revidera rådets etiska vägmärke nr 4, ”Det
svårfångade människovärdet”.

– Nils-Eric Sahlin tog upp ämnet ”personaliserad medicin” som väntas öka i framtiden. Rådet diskuterade möjligheterna att följa upp ämnet.

– Emil Bergschöld informerade rådet om att Socialstyrelsen håller på att utarbeta ett förslag till föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande eller annan livräddande behandling samt ett förslag till handbok om att ge eller inte ge livsuppehållande eller annan livräddande behandling.

– Ordföranden Daniel Tarschys meddelade att ett möte mellan rådet och socialminister Göran Hägglund eventuellt kommer att anordnas under våren om en lämplig tidpunkt kan fastställas.

Vid protokollet

Karin Wilbe Ramsay
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande