Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2009-12-04

PROTOKOLL NR 7

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande

Chatrine Pålsson Ahlgren §§1-8
Sven-Olov Edvinsson
Barbro Westerholm
Lars Berge-Kleber
Daniel Brattgård
Marianne Granath
Karin Johannisson
Christina Kärvinge §§1-5
Niels Lynöe
Lena Rehnberg
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström

Gäster: 
Margit Kärrström § 6
Johan Rubenson § 6

Sekretariat: 
Nils Blom
Lotta Eriksson

Frånvarande: 
Ann Arleklo
Anders Henriksson
Leif Carlson
Elina Linna
Tuulikki Koivunen Bylund
Göran Hermerén
Lisbeth Löpare Johansson

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2009-10-23, godkändes efter justering.

§ 3 Anmälningar 

Sekretariatet anmälde följande;

– Ett brev har inkommit till rådet som påtalar bristfällig information i samband med mammografiundersökning.

– Inbjudan till konferens Aspects of Personalised Medicine for Society: A Challenge to be Met, EFGCP Annual Conference 2010, Bryssel 26-27 Januari.

§ 4 Omvärldsbevakning 

Sekretariatet kommenterade utskickat material.

Rapportering från konferenser: 
– Lotta Eriksson rapporterade från konferensen European Commission – UNESCO Confecrence: Joint Action for Capacity-Building in Bioethics, Mexico City, 26-28 November 2009 där hon hållit en presentation om nätverket mellan de Nationella bioetikråden inom EU, det sk. NEC-forum.

– Nils Blom rapporterade från Europarådets konferens: The Convention on human rights and biomedicine: 10 years later, 3 November 2009.

§ 5 Genetiska test som marknadsförs direkt till allmänheten 

Rådet diskuterade och gav synpunkter på utskickat svarsförslag rörande Human Genetics Commission, HGC, konsultation ang. gemensamma internationella riktlinjer för erbjudanden om genetiska test som marknadsförs direkt till allmänheten.

Nils Blom gavs i uppdrag att avsända skrivelsen efter en sista bearbetning.

Rådet diskuterade också eventuella andra insatser rörande frågan, såsom debattartikel, presseminarium m.m.

§ 6 Besök av Biobanksutredningen (S 2008:8) 

Marit Kärrström, särskild utredare, och Johan Rubenson, utredningssekreterare, gästade rådet för att diskutera och inhämta synpunkter ang. etiska frågor förknippade med biobanker.

§ 7 Eventuell ratificering av bioetikkonventionen 

Nils Blom redogjorde för utskickat pm ang. vilka hinder som kvarstår innan Sverige kan ratificera bioetikkonventionen.

Rådet diskuterade huruvida man bör ta ytterligare initiativ för att påskynda beredningen av Ställföreträdarfrågan inom Regeringskansliet.

§ 8 Planering av framtida arbete och prioritering av sakfrågor, inklusive planering av kommande etikdag 

Rådet gav synpunkter på utskickat förslag på ämnen inför rådets kommande etikdag. Lotta Eriksson gavs i uppdrag att vidareutveckla förslagen för vidare diskussion vid kommande sammanträde.

Barbro Westerholm lyfte fram en utredning av RUT om sjukdomsbegreppet och Downs syndrom inför rådets fortsatta arbete i frågan om framtida fosterdiagnostiska metoder.

Framtida planering och prioritering av sakfrågor hänsköts till kommande sammanträde.

§ 9 Övriga frågor 

Vid årsskiftet lämnar Niels Lynöe Statens medicinsk-etiska råd. Daniel Tarschys tackade Niels Lynöe för hans utomordentliga insatser i rådets arbete.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande