Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2009-10-23

PROTOKOLL NR 6

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande

Chatrine Pålsson Ahlgren
Ann Arleklo
Leif Carlson
Tuulikki Koivunen Bylund
Sven-Olov Edvinsson
Elina Linna
Barbro Westerholm
Daniel Brattgård
Marianne Granath
Niels Lynöe
Lena Rehnberg
Lisbeth Löpare Johansson
Nils-Eric Sahlin
Göran Hermerén
Jan Wahlström

Sekretariat: 
Nils Blom
Lotta Eriksson

Frånvarande: 
Anders Henriksson
Karin Johannisson
Lars Berge-Kleber
Christina Kärvinge

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2009-09-04, godkändes.

Jan Wahlström och Daniel Brattgård anmälde övriga frågor.

§ 3 Omvärldsbevakning 

Astrid Lindgren-fallet 
Rådet diskuterade Socialstyrelsens nyligen publicerade granskning ang. dödsfall vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, samt vilka konsekvenser och diskussioner fallet medfört.

Begravningsutredningen 
Begravningsutredningen har lämnat över betänkandet Några begravningsfrågor (SOU 2009:79) till regeringen. De föreslår bland annat att regeringen bör besluta att SMER bör yttra sig över nya begängelsemetoder än kremering.

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 
Nils-Eric Sahlin rapporterade från Bexellsymposiet, Eget ansvar i vården? som hölls i Lund den 16 september.

Jan Wahlström och Barbro Westerholm rapporterade från prioriteringskonferensen, Prioriteringar i vården – om konsten att bygga broar, Malmö den 15-16 oktober,

Etisk bedömning av nya metoder i vården 
Lena Rehnberg rapporterade ang. den kommande propositionen om etisk bedömning av nya metoder i vården.

§ 4 Konsultation ang. genetiska test som marknadsförs direkt till allmänheten 

Human Genetics Commission, HGC, har gått ut med en konsultation ang. förslag på gemensamma internationella riktlinjer rörande genetiska test som marknadsförs direkt till allmänheten.

Nils Blom gavs i uppdrag att ta fram ett svarsförslag tillsammans med Göran Hermerén och Jan Wahlström.

§ 5 Lägesrapportering Socialstyrelsens översyn över de allmänna råden rörande vård vid livets slutskede

Torsten Mossberg, Medicinalråd från Socialstyrelsen gästade rådet för att berätta om Socialstyrelsens pågående arbete kring en ny vägledning rörande frågor vid vård vid livets slutskede. Det bedömdes som angeläget att Socialstyrelsen överväger en skrivelse till huvudmännen angående vikten av att inte p.g.a. Astrid Lindgren-fallet minska den nödvändiga palliativa medicineringen av svårt sjuka och döende patienter.

§ 6 Uppföljning av rådets arbete 

Rådet diskuterade framtida insatser i syfte att förhindra att diskussionen i samhället om vård vid livets slutskede avstannar.

§ 7 Ny fosterdiagnostisk metod – uppföljning 

Öppet seminarium om en ny fosterdiagnostisk metod, den 22 oktober, anordnat av SMER tillsammans med Socialutskottet

Flera påpekade att seminariet om fosterdiagnostik under gårdagen varit mycket välbesökt och intressant.

Det meddelades att SVT24 kommer att sända seminariet under kommande vecka.

Fortsatt arbete 
Lotta Eriksson gavs i uppdrag att tillsammans med referensgruppen ta fram förslag på i vilka former rådet bör arbeta vidare för att få till stånd en bredare diskussion i samhället kring dessa frågor. Olika former av medborgardeltagande ska övervägas såsom till exempel fokusgruppsdiskussioner.

Rådet gav sekretariatet i uppdrag att i ett utkast till skrivelse sammanfatta de diskussioner som förevarit angående den nya fosterdiagnostiska metoden.

§ 8 Insatser för en alkohol och narkotikafri graviditet, Ds 2009:19 

Rådet diskuterade utskickat förslag till remissvar och beslutade att överlämna yttrandet till Socialdepartementet efter justering.

§ 9 Övriga frågor 

Möte med European Group of Ethics, EGE, och Forum of National Ethics Councils, NEC Forum, 16-18 September 
Göran Hermerén meddelade att de inkommit flera mycket positiva omdömen från medlemmarna i European Group of Ethics samt från representanter från andra nationella etikråd angående de möten rådets arrangerat under Ordförandeskapet.

Rådet konstaterade att båda evenemangen varit mycket givande.

Ratificering av Oviedokonventionen 
Rådet diskuterade frågan inför sekretariatets deltagande på Europarådets möte den 3 november i Strasbourg ang. konventionens tioårsjubileum. Nils Blom gavs i uppdrag att ta fram en skrivelse i frågan.

Sammanträden våren 2010 
Följande datum beslutades inför vårterminen; 22 januari, 5 mars, 9 april och 21 maj.
Preliminärt datum för rådet årliga etisk dag sattes till den 20 maj.

Satsning på medicinsk-etisk forskning 
Jan Wahlström meddelade att en arbetsgrupp knuten till Vetenskapsrådet planerar en probleminventering på området för att utröna om det finns behov av en strategisk satsning på området. Jan Wahlström bad om synpunkter kring detta att meddela arbetsgruppen.

Rådets såg positivt på strategiska satsningar inom området. Den tvärvetenskapliga medicinska etikforskningen riskerar att hamna mellan stolarna, dvs. mellan humaniora och medicin, varför strategiska satsningar är särskilt välkomna.

Blodtransfusioner och Jehovas vittnen 
Daniel Brattgård berättade att diskussion om handläggningen av patienter som motsätter sig blodtransfusioner pga. religiös övertygelse pågår inom Sahlgrenska universitetssjukhuset pga. ett aktuellt fall. Vissa principiella frågor återstår att diskutera rörande dessa situationer.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande