Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2009-09-04

PROTOKOLL NR 5/09

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande

Anders Henriksson
Elina Linna
Barbro Westerholm
Daniel Brattgård
Marianne Granath
Niels Lynöe
Lena Rehnberg
Nils-Eric Sahlin
Göran Hermerén
Jan Wahlström

Sekretariat: 
Nils Blom
Lotta Eriksson

Frånvarande:
Chatrine Pålsson Ahlgren
Ann Arleklo
Leif Carlson
Tuulikki Koivunen Bylund
Sven-Olov Edvinsson
Karin Johannisson
Lars Berge-Kleber
Lisbeth Löpare Johansson
Christina Kärvinge

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

Jan Wahlstöm och Barbro Westerholm anmälde övriga frågor.

Daniel Tarschys välkomnade juristen Nils Blom till rådets sekretariat.

§ 2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2008-06-12 , godkändes.

§ 3 Inför The Forum of National Ethics Councils (NEC Forum) samt möte mellan European Group of Ethics (EGE) och SMER, 16-18 september, 2009, Stockholm

Dagordning och planerade aktiviteter diskuterades.

§ 4 Omvärldsbevakning 

Rådet diskuterade utskickat material och gav sekretariatet i uppgift att inför ett framtida möte planera inför diskussion om pandemietik samt etiska aspekter på massvaccinering.

Sekretariatet gavs också i uppdrag att inför ett samtida möte presentera en uppdatering av utvecklingen ang. sk. PGD-AS.

§ 5 Remiss: Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet, Ds. 2009:19. 

Rådet gav sina synpunkter på utskickat förslag till remissvar.

Ett pressmeddelande formulerades i vilket Rådet avstyrkte förslaget om tvångsvård av gravida missbrukare. Sekretariatet gavs i uppdrag att ta fram ett slutgiltigt förslag på remissvar till kommande sammanträde.

§ 6 Remiss: Klinisk forskning – Ett lyft för sjukvården, SOU 2009:43 

Nils Blom föredrog ett utkast till remissvar avseende betänkandet SOU 2009:43; Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården. Ett par ändringar föreslogs som skulle fastställas vid senare per capsulam-sammanträde.

§ 7 Kommande hearing ang. ny metod för fosterdiagnostik 

Ordföranden berättade att kontakter tagits med Socialutskottet inför ett gemensamt seminarium om frågan under hösten.

§ 8 Övriga frågor 

Jan Wahlström och Nils-Eric Sahlin berättade om deras initiativ till att få till en satsning på medicinsk-etiska forskningen i Sverige.

Barbro Westerholm föreslog rådet att ta upp frågan om embryodonation vid ett framtida sammanträde.

Rådet gav sitt bifall till att sprida och att också trycka konferensrapporten Etiska aspekter på Neurovetenskapliga forskningsframsteg, författad av Peter Sylwan.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande