Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2009-06-12

PROTOKOLL NR 4/09

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande

Ann Arleklo
Daniel Brattgård
Leif Carlson
Sven-Olov Edvinsson
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna
Chatrine Pålsson Ahlgren
Barbro Westerholm
Marianne Granath
Christina Kärvinge
Niels Lynöe
Lisbeth Löpare Johansson
Lena Rehnberg
Jan Wahlström

Sekretariat: 
Lotta Eriksson

Frånvarande: 
Anders Henriksson
Karin Johannisson
Lars Berge-Kleber
Nils-Eric Sahlin
Göran Hermerén

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

Jan Wahlstöm anmälde övrig fråga.

§ 2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2008-04-03 , godkändes.

§ 3 Anmälningar 

Sekretariatet anmälde att rådet fått betänkandet Klinisk forskning – Ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43) på remiss.

Möjlighet att nominera till Avicenna Prize for Ethics in Science 2009
Rådet har fått en förfrågan att nominera till Avicenna priset. Rådet uppdrog åt ordföranden att handlägga frågan.

§ 4 Omvärldsbevakning inklusive rapporter från konferenser 

Jan Wahlstöm rapporterade om nya forskningsframsteg från konferensen European Human Genetics Conference (maj 2009).

Barbro Westerholm rapporterade från följande konferenser:
– Berzelius symposiet, Assisting fertility – challenges and strategies (maj 2009);
– Centre for Research Ethics and Bioethics, Uppsala universitet,
End of Life Decisions: Ethics in clinical practice, research and policy (juni 2009)

Lotta Eriksson rapporterade från Nordiska bioetikrådets konferens om medicinsk turism (maj 2009) samt från Forum of National Ethics Councils (NEC-Forum), Tjeckien (juni 2009)

§ 5 The Forum of National Ethics Councils (NEC Forum) och möte med 
European Group of Ethics (EGE), 16-18 september, 2009, Stockholm 

Sekretariatet presenterade skiss till program samt övrig planering inför rådets kommande möten under Sveriges ordförandeskap, varpå en diskussion i rådet följde.

§6 Etiska aspekter på neurovetenskapliga forskningsframsteg 

Rådet diskuterade utkomsterna av rådets konferens om Etiska aspekter på neurovetenskapliga forskningsframsteg.

§7 Ny metod för fosterdiagnostik 

Rådet diskuterade ordföranden och sekretariatets förslag om att under hösten 2009 få till stånd en öppen hearing i frågan ev. tillsammans med Socialutskottet. Rådet uppdrog år ordföranden att ta kontakt med Socialutskottet.

§8 Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet, Ds. 2009:19. 

Sekretariatet föredrog ärendet varpå en diskussion i rådet följde. Sekretariatet gavs i uppdrag att ta fram ett förslag på remissvar till kommande sammanträde.

§9 Remiss: Socialtjänsten integritet – Effektivitet (SOU 2009:32) Betänkande av Socialtjänstdatautredningen (S 2007:09) 

Rådet beslöt att avstå från att lämna synpunkter på ovan nämnda remiss.

§10 Avgöranden vid livets slut 

Rådet diskuterade den fortsatt pågående debatten och rådets initiativ i frågan.

Sekretariatet gavs i uppgift att under hösten inbjuda någon från Socialstyrelsen för en diskussion om deras pågående arbete.

§11 Underhandspromemoria från Begravningsutredningen 

Begravningsutredningen har skickat en underhandspromemoria till rådet med syfte att få rådets synpunkter ang. ett förslag om det bör göras möjligt att inhämta yttrande från Statens medicinsk-etiska råd (SMER) inom ramen för en tillståndsprövning av alternativa metoder för omhändertagande av avlidna.

Rådet diskuterade promemorian och enades om att dessa frågor inte ryms inom rådets verksamhetsområde.

§12 Övriga frågor 

Jan Wahlstöm berättade om utvecklingen av hans och Nils-Eric Sahlins initiativ rörande en satsning för den medicinsk-etiska forskningen i Sverige.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande