Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2009-04-03

PROTOKOLL NR 3/09

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande

Ann Arleklo
Leif Carlson
Sven-Olov Edvinsson
Elina Linna
Barbro Westerholm
Marianne Granath
Karin Johannisson
Christina Kärvinge
Niels Lynöe
Lena Rehnberg
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström

Sekretariat: 
Erik Forsse
Lotta Eriksson

Frånvarande:
Anders Henriksson
Lars Berge-Kleber
Daniel Brattgård
Göran Hermerén
Lisbeth Löpare Johansson
Chatrine Pålsson Ahlgren

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

Jan Wahlstöm, Nils-Eric Sahlin och sekretariatet anmälde övriga frågor.

§ 2 Godkännande av protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2008-02-26, godkändes.

§ 3 Anmälningar 

Ordföranden Daniel Tarschys, Elina Linna och Jan Wahlström berättade om den dokumentärfilmsinspelning om fosterdiagnostik som de medverkat i.

§ 4 Omvärldsbevakning inklusive rapporter från konferenser 

Sekretariatet presenterade utskickat material om aktuella sakfrågor samt nyheter från andra etiska organ.

§ 5 Avgöranden vid livets slut – uppföljning 

Rådet diskuterade den pågående debatten om läkarassisterad suicid och palliativ vård samt mottagandet av rådets skrivelse och arbetsgruppens pm.

Rådet gav sekretariatet att kontakta Socialstyrelsen för ett framtida möte.

§6 Vård av extremt för tidigt födda barn- uppföljning 

Sekretariatet föredrog ärendet varpå en diskussion följde.

Rådet enades om att återuppta diskussionen kring Vård av extremt för tidigt födda barn, som tidigare bordlagts (2006) med avsikt att invänta den sk. 27-veckorsstudien. Sekretariatet gavs i uppgift att planera för en hearing i frågan under hösten 2009.

§7 Ny metod för fosterdiagnostik 

Sekretariatet föredrog ärendet varpå en diskussion i rådet följde. Rået diskuterade frågan samt möjliga arbetsformer. Rådet beslöt att arbeta vidare med frågan och fortsätta sina diskussioner kring nya arbetsformer.

En referensgrupp med Karin Johannison, Lars-Berge Kleber och Jan Wahlström bildades för att stödja sekretariatet i det fortsatta arbetet.

§8 Etiska aspekter på neurovetenskapliga forskningsframsteg 

Sekretariatet berättade om programmet för rådets kommande etikdag i
Rosenbadskonferenscenter om Etiska aspekter på Neurovetenskapliga forskningsframsteg.

§9 The Forum of National Ethics Councils (NEC Forum) och möte med 
European Group of Ethics (EGE), 16-18 september, 2009, Stockholm 

Sekretariatet berättade om pågående planering av de kommande mötena under Sveriges ordförandeskap.

§10 Övriga frågor 

Jan Walhstöm och Nils-Eric Sahlin berättade om deras initiativ rörande en satsning för den medicinsk-etiska forskningen i Sverige.

Erik Forsse redogjorde för betänkandet från Patientsäkerhetsutredningen som är ute på remiss.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande