Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2009-02-27

PROTOKOLL NR 2

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande §1-§7

Ann Arleklo
Anders Henriksson
Elina Linna
Barbro Westerholm
Lars Berge-Kleber
Marianne Granath
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Christina Kärvinge
Niels Lynöe
Lena Rehnberg
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström

Sekretariat: 
Erik Forsse
Lotta Eriksson

Frånvarande: 
Sven-Olov Edvinsson
Leif Carlson
Lisbeth Löpare Johansson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Tuulikki Koivunen Bylund
Daniel Brattgård

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Inledning 

Lars Berge-Kleber, Handikappförbundens representant, hälsades välkommen som ny medlem i rådet av ordföranden Daniel Tarschys.

§ 3 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2008-01-23, godkändes efter justering.

§ 4 Anmälningar 

Erik Forsse meddelade att han lämnar sin anställning som huvudsekreterare i rådet den 5 maj, pga. av nytt arbete. Ordföranden berättade vidare att tjänsten som huvudsekreterare inom kort kommer att utlysas.

Filminspelning ang. fosterdiagnostik 
Rådet har fått en förfrågan om medverkan i en dokumentärfilm om fosterdiagnostik. Ordföranden frågade vilka som kunde tänka sig att delta. Elina Linna, Jan Wahlström och Daniel Tarschys fick uppdraget att företräda rådet under denna inspelning.

§ 5 Besök av Denny Vågerö ang. jämlik vård och hälsa 

Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi, från Centre for Health Equity Studies, CHESS, Stockholms universitet och Karolinska institutet, var inbjuden för att berätta om och diskutera skillnader i hälsa ur ett globalt och nationellt perspektiv.

§ 6 Anmälningar 

Sekretariatet anmälde följande;

– Inbjudan till End of Life Decisions: Ethics in clinical practice, research and policy, i Sandhamn 8-9 Juni 2009, Centrum för forsknings- och bioetik Uppsala.

– Inbjudan till 9th World Conference on Bioethics, Gijón, Spain, 18-21 maj, 2009, UNESCO.

– Inbjudan till 10th World Conference on Bioethics, Singapore, 28-31 juli 2010, UNESCO.

– EU Textbook on Ethics in Research. Möjlighet att lämna synpunkter på utkast till ny skrift om forskningsetik.

– Inbjudan till SMER från Thailands ambassad att nominera person till det internationella priset Prince Mahidol Award Foundation, Thailand.

§7 Planering av The Forum of National Ethics Councils (NEC Forum) och möte med European Group of Ethics (EGE), 16-18 september 2009 Stockholm 

Sekretariatet berättade om planeringen av det kommande mötet. Rådet diskuterade upplägg och innehåll och gav förslag till fortsatt utveckling av programmet.

§8 Planering av den kommande etiska dagen om Etiska aspekter på Neurovetenskapliga forskningsframsteg 

Rådet gav sina synpunkter på utskickat förslag till program och gav sekretariatet mandat att planera och organisera det kommande seminariet.

§9 Föredrag av Göran Hermerén ”Nya medicinska landvinningar och framtida etikproblem” 

Professor Göran Hermerén höll ett föredrag om nya medicinsk landvinningar och framtida etikproblem. I föredraget och den efterföljande diskussionen behandlades följande frågor: transplantationskirurgi, intensivvård, barnonkologi, reproduktionsmedicin, nanomedicin, genteknik, stamcellsforskning, ICT-implantat, elektroniska journaler, syntetisk biologi, medicinsk turism och kommersialisering av vård och forskning.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande