Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2009-01-23

PROTOKOLL NR 1

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande

Ann Arleklo
Anders Henriksson
Elina Linna
Chatrine Pålsson Ahlgren
Barbro Westerholm
Daniel Brattgård §§ 1-8, 10
Marianne Granath
Lisbeth Löpare Johansson §§ 1-8, 10
Niels Lynöe
Lena Rehnberg §§ 1-7, 9-10
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström §§ 1-7, 9-10

Sekretariat: 
Erik Forsse §§ 1-7, 9-10
Lotta Eriksson

Frånvarande: 
Sven-Olov Edvinsson
Leif Carlson
Lars Berge-Kleber
Tuulikki Koivunen Bylund
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Christina Kärvinge

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2008-12-01, godkändes efter justering.

§ 3 Uppföljning av rådets skrivelse och arbetsgruppens pm Patientens rätt att bestämma över sin död 

Överlämnandet av rådets skrivelse och arbetsgruppens pm till Justitie- och Socialdepartementen har skapat debatt. Rådet diskuterade och kommenterade mottagandet av rådets initiativ.

§ 4 Omvärldsbevakning 

Genetiska test 
Jan Wahlström rapporterade från Nordiska bioetikkommitténs konferens om Genetiska självtest, anordnad den 14-15 januari i Aarhus, Danmark.

Sekretariatet hänvisade till utskickat material om utvecklingen av s.k. snabbtest för kartläggning av det mänskliga genomet, som innebär att kommande gentest sannolikt kommer att kunna kartlägga en individs genom på 15 minuter.

Organdonation 
Sekretariatet rapporterade att det Danska etiska rådet och USA:s nationella bioetikråd nyligen publicerat rapporter och ställningstaganden om organdonation.

Enhancement 
Bland utskickat material kommenterades bland annat en artikel i Nature vilken diskuterar frågan om att förbättra människans kognitiva förmågor med olika typer av läkemedel. Rådet framhöll att detta är en fråga som bör belysas på rådets kommande etikdag om neurovetenskapliga framsteg och dess etiska aspekter.

§ 5 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 

Rådet beslutade att efter justering överlämna skrivelsen till Socialdepartementet.

§6 Remiss – Europeiska kommissionens förslag till direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation

Rådet gav sina synpunkter på utskickad förslag till remissvar och beslutade att det skulle avges efter justering.

§7 Remiss – Europeiska kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning 

Rådet beslutade att inte lämna några synpunkter.

§8 Remiss – Etisk bedömning av nya metoder i vården Ds 2007:47 

Rådet beslutade att överlämna justerat förslag till remissvar.

§ 9 Planering av framtida arbete 

NEC Forum Stockholm och möte med European Group on Ethics, EGE, september 2009 

Sekretariatet berättade om planeringen inför konferensen och mötet. Rådet diskuterade vidare temat, Justice in Health Care, och rådets värdskap för NEC-forum, 17-18 september 2009 samt mötet med EGE den 16 september.

Etiska dagen 2009 

Rådet diskuterade innehållet för rådets kommande konferens om Neuroetik, 8 maj 2009.

Förslag till ny arbetsmetod – konsultation 

Sekretariatet föredrog utskickat förslag till nytt arbetssätt samt redogjorde närmare för att en s.k. konsultation är en metod för att: (1) nå ut brett med information om sakfrågor med medicinsk-etisk relevans, (2) kunna bidra till en bred samhällelig debatt och (3) få ett bredare kunskapsunderlag inför rådets diskussioner och ställningstaganden. Konsultation som arbetsmetod skulle komplettera rådets uppdrag att sprida kunskap om de medicinsk-etiska frågorna och fungera som förmedlande instans mellan folkopinionen, forskare och beslutsfattare.

En majoritet i rådet var positiva till förslaget. Rådet gav sekretariatet i uppdrag att bredda förstudien för presentation vid ett kommande sammanträde.

§10 Övriga frågor 

Jan Wahlström föreslog att rådets arbete med fosterdiagnostik genom analys av fetala celler från den gravida kvinnans blod bör göras parallellt med SBUs arbete.

Följande sammanträdesdagar för hösten beslutades: 4 september, 23 oktober och 4 december.

 

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande