Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2008-12-01

PROTOKOLL NR 9/08

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande

Sven-Olov Edvinsson
Leif Carlson §§ 4 – 9
Elina Linna
Chatrine Pålsson Ahlgren
Barbro Westerholm
Conny Öhman
Daniel Brattgård
Göran Hermerén
Ulla Lönnqvist-Endre
Lena Rehnberg §§1-8
Elisabeth Rynning
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström §§1- 8

Sekretariat: 
Erik Forsse §§1-8
Lotta Eriksson

Frånvarande: 
Mona Berglund Nilsson
Tuulikki Koivunen Bylund
Karin Johannisson
Christina Kärvinge
Lisbeth Löpare Johansson
Niels Lynöe

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2008-10-30, godkändes.

§ 3 Anmälningar 

Sekretariatet informerade om en konferens om Genetiska självtest, anordnad av den Nordiska bioetikkommittén den 14-15 januari i Aarhus, Danmark.

§ 4 Uppföljning av rådets skrivelse och arbetsgruppens pm Patientens rätt att bestämma över sin död

Överlämnandet av rådets skrivelse och arbetsgruppens pm till Justitie- och Socialdepartementen har skapat en debatt i medier över hela Sverige. Rådet diskuterade och kommenterade debatten samt mottagandet av rådets skrivelse och arbetsgruppens pm.

§ 5 Omvärldsbevakning 

Daniel Tarschys berättade om NEC-forum (The Forum of National Ethics Councils) mötet 27-28 november i Paris där följande teman diskuterats: etiska dilemman i biometrin, prenatal diagnostik, allmänhetens engagemang i etiskt beslutsfattande och intressekonflikter inom forskningen.

§ 6 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 

Rådet lämnade sina synpunkter på utskickat förslag till skrivelse.

§ 7 Skrivelse om artblandningar 

Rådet diskuterade utskickat förslag till skrivelse och beslutade att det snarast skulle överlämnas en justerad skrivelse till berörda departement.

§ 8 Planering av framtida arbete 

NEC-forum Stockholm och möte med European Group on Ethics, EGE, september 2009 

Sekretariatet berättade om planeringen inför konferensen och mötet. Rådet diskuterade temat, Justice in Health Care, och rådets värdskap för NEC-forum, 17-18 september 2009. Rådet diskuterade även ämnesvalet inför mötet mellan SMER och EGE den 16 september.

Etiska dagen 2009 

Rådet diskuterade utskickad idéskiss om neuroetik inför rådets årliga konferens, Etiska dagen 2009.

Rådet beslutade att anordna konferensen den 8 maj, och att flytta sammanträdet till den 7 maj.

§9 Remiss – Etisk bedömning av nya metoder i vården Ds 2007:47 

Rådet gav sina synpunkter på utskickat förslag till skrivelse och gav sekretariatet i uppdrag att i samråd med ordföranden ta fram ett nytt förslag till kommande sammanträde.

 

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande