Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2008-10-30

PROTOKOLL NR 8/08

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande

Mona Berglund Nilsson
Sven-Olov Edvinsson
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna §§ 3 – 6
Chatrine Pålsson Ahlgren §§ 3 – 4
Conny Öhman
Daniel Brattgård
Karin Johannisson
Christina Kärvinge
Niels Lynöe
Lisbeth Löpare Johansson
Lena Rehnberg §§1-2, delvis § 3, §§4-6
Elisabeth Rynning
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström §§1-2, delvis § 3, §§4-6

Sekretariat: 
Erik Forsse §§1-2, delvis § 3, §§4-6
Lotta Eriksson

Frånvarande: 
Leif Carlson
Barbro Westerholm
Göran Hermerén
Ulla Lönnqvist-Endre

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

Daniel Brattgård anmälde en övrig fråga.

§ 2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2008-09-26, godkändes.

§ 3 Remiss – Etisk bedömning av nya metoder i vården Ds 2007:47 

Delar av Socialdepartementets arbetsgrupp, vilka tagit fram promemorian, besvarade rådets
frågor varpå de lämnade sammanträdet inför rådet diskussion.

Rådet lämnade sina synpunkter och gav sekretariatet i uppgift att ta fram ett förslag till
remissvar för slutjustering vid kommande sammanträde.

§ 4 Livets slut 

Rådet beslutade att överlämna rådets skrivelse och arbetsgruppens promemoria Patientens möjlighet att bestämma över sin död, till Justitie- och Socialdepartementen, inom två veckor.

§ 5 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 

Rådet diskuterade utskickat förslag till skrivelse. Det beslutades att en mindre grupp skulle träffas för att diskutera vissa skiljaktiga meningar inför kommande sammanträde.

§6 Planering av framtida arbete 

Förslag på skrivelse ang. human –animala kombinationer 
Rådet bordlade frågan till kommande sammanträde.

Etiska dagen 
Rådet diskuterade utskickat förslag på ämnen inför etiska dagen, och beslutade att nästa års konferens ska belysa etiska frågor som aktualiseras av nya forskningsframsteg inom neurovetenskaperna.

§7 Övriga frågor (behandlades mellan §§ 3-4) 

Daniel Brattgård berättade om den senaste diskussionen om hälso- och sjukvård för asylsökande och gömda, och lyfte frågan om rådet bör engagera sig på nytt i frågan. Rådet tog inget beslut om initiativ i frågan, utan gav sekretariatet i uppdrag att fortsätta följa utvecklingen.

 

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande