Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2008-09-26

PROTOKOLL NR 7/08

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande

Leif Carlson
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna
Chatrine Pålsson Ahlgren
Conny Öhman
Daniel Brattgård
Christina Kärvinge
Niels Lynöe
Elisabeth Rynning
Nils-Eric Sahlin

Sekretariat: 
Erik Forsse
Lotta Eriksson

Frånvarande: 
Mona Berglund Nilsson
Sven-Olov Edvinsson
Barbro Westerholm
Lisbeth Löpare Johansson
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Ulla Lönnqvist-Endre
Lena Rehnberg
Jan Wahlström

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2008-08-28– 29, godkändes.

§ 3 Remiss – Patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:20) 

Rådet slutjusterade utskickat förslag på remissvar.

§ 4 Livets slut 

Rådets diskuterade och gav sina synpunkter på förslaget till sammanfattning av rådets kommentarer på den av arbetsgruppen överlämnade skrivelsen Patientens möjlighet att bestämma över sin död. Sekretariatet gavs i uppdrag att införa föreslagna ändringar inför
slutjustering kommande sammanträde.

§ 5 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 

Rådet gav sina synpunkter på utskickat förslag på skrivelse. Sekretariatet gavs i uppdrag att införa föreslagna ändringar inför slutjustering kommande sammanträde.

§ 6 Remiss – Etisk bedömning av nya metoder i vården Ds 2007:47 

Frågan bordlades till kommande sammanträde.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

 

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande