Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2008-08-28–29

PROTOKOLL NR 6/08

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande
Sven-Olov Edvinsson
Leif Carlson
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna     §§1-9, delvis §10
Chatrine Pålsson Ahlgren  §4, §§6-11
Barbro Westerholm
Conny Öhman
Daniel Brattgård    §§1-8, delvis §9
Lisbeth Löpare Johansson  §§1-9, delvis §10
Göran Hermerén
Christina Kärvinge
Niels Lynöe
Ulla Lönnqvist-Endre
Lena Rehnberg
Elisabeth Rynning
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström

Sekretariat:
Erik Forsse
Lotta Eriksson

Frånvarande: 
Mona Berglund Nilsson
Karin Johannisson
Ulla Lönnqvist-Endre

§ 1  Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2008-06-13, godkändes.

§ 3  Anmälningar  

Global summit of national ethics committees, WHO, Paris 1-2 september
Erik Forsse meddelade att han bevakar mötet för rådets räkning.

Elisabeth Rynning anmälde att årets kongress för världsorganisationen för medicinsk rätt äger rum i Kina i oktober.

Sekretariatet flaggade för följande konferenser:

ES tools,  Lund 2-3 oktober.

Chimaera research – ethical and legal aspects, Danska etiska rådet i samarbete med Nordiska bioetikkommittén, 5 november Köpenhamn

Det är svårt att välja – en etikdag om prioriteringar i vården, Läkarförbundet, Stockholm den 17 november 2008.

1st International workshop on ethical issues in European National Prepardeness for Pandemic influenzas, Parisian Public Hospital Group (AP-HP), Paris, 20-21 november.

International Conference on Human Rights and Biomedicine, Rotterdam, the Netherlands, 10-12 December 2008.

§ 4  Remiss – Patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:20) 

Rådet diskuterade frågan och lämnade sina synpunkter. Sekretariatet gavs i uppdrag att tafram förslag till remissvar till kommande sammanträde.

§ 5  Remiss – Departementspromemoria om ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning m.m.

Rådet diskuterade promemorian. Rådet hade inga invändningar mot förslaget i promemorian.

§ 6  Remiss – Europeiska kommissionens förslag till direktiv om patienträttigheter vid vård utomlands 

Rådet diskuterade det utskickade underlaget. Rådet ansåg sig inte ha haft möjlighet att motbakgrund av den korta remisstiden sätta sig in de mycket komplexa frågor som tas upp i förslaget. Rådet ställde sig dock positivt till strävan att underlätta samverkan mellan medlemsländerna i dessa frågor och förutsatte att svenska representanter i de fortsatta förhandlingarna bevakar de mekanismer till skydd för enskildas integritet och mot diskriminering som refereras i förslaget.

§ 7 Livets slut 

Arbetsgruppen överlämnade skrivelsen Patientens möjlighet att bestämma över sin död till rådet och presenterade dess innehåll och sina slutsatser. Rådets diskuterade skrivelsen och gav sina synpunkter och slutsatser. Sekretariatet gavs i uppdrag att sammanfatta rådets slutsatser för vidare diskussion vid kommande sammanträde.

§ 8 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 

Sekretariatet och arbetsgruppen presenterade utskickad promemoria. Rådet gav sina synpunkter.

§9 Remiss –  Etisk bedömning av nya metoder i vården Ds 2007:47 

Företrädare för Socialdepartementets arbetsgrupp som utarbetat departementspromemorian Etisk bedömning av nya metoder i vården Ds 2007:47,  föredrog promemorians innehåll och förslag. Rådet diskuterade förslagen till avgränsningen av rådets uppdrag och gav sina preliminära synpunkter. Sekretariatet gavs i uppdrag att sammanfatta synpunkterna.

§10 Planering av rådets arbete 

Sekretariatet presenterade ett förslag på handlings- och tidsplan för rådets framtida arbete.

Följande sammanträdesdagar beslutades för våren:
23 januari;
– 27 februari;
– 3 april;
– 8 maj och
– 12 juni.

§11  Övriga frågor 

Surrogatmödraskap
Barbro Westerholm presenterade utskickad pm som utgångspunkt för diskussion om de juridiska aspekterna för de familjer som fått barn genom surrogatmödraskap i utlandet.  Rådet diskuterade frågan och beslutade att den ska bevakas men att avvakta med fortsatt beredning tills vidare.

Rekonstruktion av mödomshinnan
Med anledning av sommarens debatt diskuterade rådet om det var angeläget att rådet närmare analyserade de etiska frågorna i ämnet. Då frågan bereds inom Ungdomsstyrelsen beslöt rådet att lämna frågan.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande