Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2008-06-13

PROTOKOLL NR 5

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande

Sven-Olov Edvinsson
Elina Linna
Barbro Westerholm
Conny Öhman
Daniel Brattgård
Ulla Lönnqvist-Endre
Lisbeth Löpare Johansson
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Niels Lynöe
Ulla Lönnqvist-Endre
Lena Rehnberg
Elisabeth Rynning
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström

Sekretariat:
Erik Forsse
Lotta Eriksson

Frånvarande: Tuulikki Koivunen Bylund
Mona Berglund Nilsson
Leif Carlson
Chatrine Pålsson Ahlgren

§ 1  Dagordning

Rådet beslöt att bordlägga ärendet om livets slut. I övrigt fastställdes dagordningen för mötet.

§ 2 Godkännande av protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2007-05-05, godkändes efter justering.

§ 3  Anmälningar

Etiska aspekter och vaccin – sluten utfrågning Socialutskottet 
Ordföranden Daniel Tarschys informerade om utfallet vid mötet med socialutskottet. Anförande från mötet är bilagt utskottsbetänkandet.

Den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin
Ordföranden Daniel Tarschys berättade om rådets initiativ till att påskynda processen med ratificeringen av konventionen.

Sekretariatet anmälde följande:
The forum of national ethics councils (NEC Forum), under Sveriges EU-ordförandeskap, kommer att hållas i Stockholm den 17-18 september. I planeringen ingår också ett bilateralt samråd mellan European Group of Ethics (EGE) och SMER den 16 september.

Inbjudan till Global summit, WHO, Paris den 1-2 september.

Bilateralt möte med det holländska etikrådet
Sekretariatet tog upp frågan om lämplig tidpunkt för mötet med det holländska etikrådet.

§ 4 Omvärldsbevakning

Utskickat material kommenterades och diskuterades.

Det uppdrogs åt sekretariatet att ta fram underlag för fortsatta diskussioner om surrogatmödraskap och organdonation.

Elisabeth Rynning rapporterade från en konferens med ett nordisk nätverk för forskning på det medicin- rättsliga området. Två intressanta nya avhandlingar nämndes.

Jan Wahlström rapporterade från ESHGs årliga konferens (Barcelona). Där avhandlades bl.a. nya metoder för fosterdiagnostik, nya metoder för genetisk analys (microarray – chipsanalys – CGH), farmakogenetiska test samt frågan om möjligheten att testa för s.k. risk-alleler för folksjukdomar för pre-symptomatisk prediktiv diagnostik och dess effekter för sjukvårdens organisation.

Lena Rehnberg rapporterade från det senaste CDBI mötet som handlat om gentester och försäkringsbolag samt om fosterdiagnostik.

Lotta Eriksson rapporterade från konferensen Bioethics and Women, 2 juni Wien, Österrike.

§ 5  Remiss – Patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:20)

Rådet diskuterade frågan och lämnade sina synpunkter.

Sekretariatet gavs i uppdrag att ta fram förslag på remissvar för behandling på kommande
sammanträde.

§ 6 Livets slut

Ärendet bordlades till kommande sammanträde.

§ 7 Hybrider och chimärer

Sekretariatet presenterade utskickad pm om etiska aspekter på hybrider och chimärer, dvs. kombinationer mellan människa och djur.

Rådet diskuterade utskickad pm och gav en arbetsgrupp, bestående av Göran Hermerén, Karin Johannisson, Elisabeth Rynning och Jan Wahlstöm, i uppdrag att i samråd med sekretariatet ta fram förslag till handlingsplan för rådets vidare arbete med frågan.

§8 Framtida metoder inom fosterdiagnostik – uppföljning

Sekretariatet presenterade ett förslag på handlings- och tidsplan för rådets arbete med frågor
rörande framtida fosterdiagnostiska metoder.

Rådet gav sitt bifall till förslaget och gav sekretariatet i uppgift att arbeta vidare med frågan.

§9  Planering av internatet i augusti

Rådet beslutade att internatet hålls i Stockholms närhet och att  sammanträdet huvudsakligen
ägnas åt frågan om livets slut och den etiska plattformen för prioriteringsbeslut inom
hälso- och sjukvården.

§10  Övriga frågor 

Publicering av framtida debattartiklar (Avhandlades mellan §§ 1 och 2)
Rådet gav sekretariatet i uppdrag att, efter rådets diskussion, sammanfatta vilken policy som bör gälla vid framtida publicering av debattartiklar.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande