Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2008-05-05

PROTOKOLL NR 4/08

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande

Leif Carlson     §§ 1-5  samt 8 delvis
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna
Chatrine Pålsson Ahlgren    §§ 1-5  samt 8 delvis
Barbro Westerholm
Conny Öhman
Lena Rehnberg
Elisabeth Rynning
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström
Daniel Brattgård
Lisbeth Löpare Johansson    §§  6-7  samt 8 delvis
Göran Hermerén

Sekretariat:
Erik Forsse
Lotta Eriksson

Frånvarande: 
Mona Berglund Nilsson
Sven-Olov Edvinsson
Karin Johannisson
Niels Lynöe
Ulla Lönnqvist-Endre

§ 1  Dagordning

Lena Rehnberg anmälde som övrig fråga om vilken policy rådet bör ha gällande publicering av debattartiklar.

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2007-04-04, godkändes efter justering.

§ 3  Anmälningar

Daniel Tarschys berättade att sekretariatet för närvarande förbereder rådets uppvaktning av Justitiedepartementet ang. ratifikation av Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin.

Sekretariatet anmälde att rådet fått ett svarsbrev från Justitiedepartementet ang. rådets skrivelse om hälso- och sjukvård för asylsökande och papperslösa.

§ 4 Omvärldsbevakning

Utskickat material kommenterades och diskuterades.

Sekretariatet uppmärksammade rådet på att frågan om rättsgenetiska underökningar åter varit föremål för debatt i Sverige och i utlandet. Det har i debatten framkommit krav på s.k. topsning och utökad DNA-registrering. Det har också publicerats artiklar internationellt om möjliga framtida genetiska test för att utröna avvikelser hos misstänkta och dömda personer, vilket har medicinsk-etiska implikationer.

Rådet avser att diskutera frågan vid ett kommande sammanträde.

§ 5 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Rådet lämnade synpunkter på utskickat pm.

Arbetsgruppen gavs i uppdrag att i samråd med sekretariatet ta fram ett förslag till
skrivelse inför rådets dubbelsammanträdet den 28-29 augusti.

Göran Hermerén och Nils-Eric Sahlin anslöt sig till arbetsgruppen.

§ 6 Livets slut

Arbetsgruppens pm diskuterades på nytt och arbetsgruppen ombads att överväga detta ytterligare med sikte på att det skulle överlämnas till rådet som arbetsgruppens egen produkt. Sekretariatet gavs i uppdrag att utveckla ett utkast till skrivelse. En debattskrift diskuterades.

§ 7 Planering av internat i augusti

Nils- Erik Sahlin föreslog rådet att förlägga kommande internatsammanträdet till Skåne.

Sekretariatet gavs i uppdrag att arbeta vidare med arbetsplaneringen inför detta möte.

§8 Övriga frågor

Etiska aspekter och vaccin – sluten utfrågning Socialutskottet v. 15 
(Avhandlades mellan §§ 4 och 5)
Rådet diskuterade och lämnade synpunkter rörande etiska aspekter på HPV-vaccin och  införandet av nya vaccin, inför Daniel Tarschys deltagande vid en hearing hos Socialutskottet.

Publicering av framtida debattartiklar (Avhandlades mellan §§ 5 och 6)
Rådet diskuterade vilken policy som bör gälla vid framtida publicering av debattartiklar.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande