Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2008-04-04

PROTOKOLL NR 3/08

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande

Mona Berglund Nilsson
Sven-Olov Edvinsson
Tuulikki Koivunen Bylund  §§1-6delvis
Barbro Westerholm
Conny Öhman
Karin Johannisson
Niels Lynöe    §§4-8
Ulla Lönnqvist-Endre
Lena Rehnberg
Elisabeth Rynning
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström

Gäst:
The Hung-Bui

Sekretariat:
Erik Forsse
Lotta Eriksson

Frånvarande: 
Leif Carlson
Elina Linna
Chatrine Pålsson Ahlgren
Daniel Brattgård
Lisbeth Löpare Johansson
Göran Hermerén

§ 1  Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2007-03-07, godkändes efter justering.

§ 3  Anmälningar

Sekretariatet och ordföranden anmälde följande kommande konferenser:
– Dual Uses of Medicine: Whose responsibility? 9 juni Sandhamn, Centre for Research Ethics and Bioethics, Uppsala universitet,
– WHO, 7th meeting of The Global Summit of National Bioethics Advisory Bodies, Paris 1-2 september,
– UNESCO, Ninth World Congress of Bioethics, 3-8 september, Rijeka/Opatja, Krotatien,
– European Association of Centres of Medical Ethics (EACME), Annual Meeting, 25-27
september 2008, Prag, Tjeckien.

§ 4 Omvärldsbevakning

Utskickat material kommenterades och diskuterades.

Rådet återupptog diskussionen från föregående sammanträde om genetiska test som marknadsförs till allmänheten med utgångspunkt i den fortsatta debatten i olika medier. Rådet gav Jan Wahlström, Nils-Eric Sahlin, Elisabeth Rynning och Karin Johannisson i uppdrag att skissa på förslag till debattartikel utifrån rådets diskussion.

Ordföranden föreslog att genetiska test skulle kunna bli behandlas vid en kommande etisk dag/konferens i rådets regi.

§ 5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fosterdiagnostik m.m.

Vid mötet, den 23 mars, med Socialstyrelsen ang. utkastet till Föreskrifter och
allmänna råd om fosterdiagnostik m.m. deltog följande personer från SMER:
Barbro Westerholm, Göran Hermerén, Jan Wahlström, Elisabeth Rynning, Lena Rehnberg och
Erik Forsse. Deltagarna informerade rådet om samrådet.

Ordföranden tackade rådets representanter för deras insatser.

§ 6 Nya metoder vid fosterdiagnostik – analys av den gravida kvinnans blod

Överläkaren och forskaren The Hung Bui, Karolinska sjukhuset, informerade rådet om forskningen och utvecklingen av fosterdiagnostiska metoder där man genom analys av moderns blod ställer diagnos på fostret.

§ 7 Ratifikation av Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och  biomedicin 

Rådet gav ordföranden i uppdrag att uppvakta Justitiedepartementet angående ratifikation av konventionen.

§ 7 Vård vid livets slut

Rådet diskuterade arbetsgruppens pm. Ordföranden tackade arbetsgruppen för deras förtjänstfulla arbete.

Sekretariatet gavs i uppdrag att inhämta detaljerade synpunkter från rådets medlemmar och utifrån dessa samt rådets diskussion revidera arbetsgruppens pm.

§ 8  Planering av dubbelsammanträde – prioritering av sakfrågor 

Rådet diskuterade preliminärt innehåll för kommande dubbelsammanträde. Ett huvudtema kunde vara s.k. enhancement (förbättring av människan) med fokus på nanomedicin och neurovetenskap. Frågan tas upp igen vid kommande sammanträde.

§ 9  Övriga frågor 

Ändring av sammanträdesdag
Sammanträdet den 28 november 2008 flyttas till måndagen den 1 december 2008.

Försök med nikotinvaccin – ett pilotfall för § 28  etikprövningslagen?
Erik Forsse uppmärksammade rådet på ett principiellt intressant ärende som tagits upp av Centrala etikprövningsnämnden. Rådet diskuterade ärendet och beslutade att bordlägga frågan till kommande sammanträde.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande