Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2008-03-07

PROTOKOLL NR 2/08

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande

Leif Carlson
Sven-Olov Edvinsson
Tuulikki Koivunen Bylund
Chatrine Pålsson Ahlgren
Barbro Westerholm   §§1-5, delvis §6
Conny Öhman
Daniel Brattgård
Göran Hermerén
Niels Lynöe
Lisbeth Löpare Johansson
Ulla Lönnqvist-Endre
Lena Rehnberg
Elisabeth Rynning
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström
Olivia Wigzell

Gäster:
Per Carlsson
Per-Erik Liss

Sekretariat:
Erik Forsse
Lotta Eriksson

Frånvarande: 
Mona Berglund Nilsson
Elina Linna
Karin Johannisson
Christina Wahrolin

§ 1  Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2007-02-01, godkändes efter justering.

§ 3  Hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda och papperslösa

Rådet gav sin synpunkter på utkastet till skrivelsen, och beslöt att efter bearbetning överlämna den till Justitiedepartementet och Socialdepartementet.

§ 4 Prioriteringar inom hälso- och sjukvård

Per Carlsson och Per-Erik Liss från Prioriterings centrum var inbjudna för att presentera och diskutera sin rapport Vårdens allt för svåra val. Den efterföljande diskussionen och frågestunden behandlade främst deras förslag till revidering av den etiska plattformen.

Efter besöket upptog rådet sin diskussion och gav arbetsgruppen i uppdrag att sammanfatta rådets synpunkter och presentera förslag på skrivelse.

§ 5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fosterdiagnostik m.m.

Rådet gav sekretariatet i uppdrag att snarast få till stånd ett möte mellan
Socialstyrelsen och representanter från rådet för överlämnande av synpunkter på
utkastet till föreskrifter och allmänna råd om fosterdiagnostik m.m.

§ 6 Vård och åtgärder i livets slutskede

Arbetsgruppen redogjorde för det fortsatta arbetet vilket kommer att bestå i två delar – en skrivelse och en debattskrift. Representanter i rådet framförde att det behövs minst två sammanträden till för att diskutera utkastet till skrivelse. Arbetsgruppen gavs i uppdrag att arbeta vidare med skrivelsen samt ta fram förslag på innehåll till debattskriften.

§ 7 Omskärelse av pojkar

Sekretariatet redogjorde för utskickat pm.

Rådet diskuterade frågan och beslöt att för närvarande inte avge någon skrivelse.

§ 8 Genetiska självtest 

Sekretariatet presenterade kort innehållet i utskickat pm angående de sk. genetiska självtest som marknadsförs direkt till allmänheten samt implikationerna med detta.

Rådet beslöt att inte avge någon skrivelse specifikt om genetiska test som marknadsförs direkt till allmänheten. Bland utskickat material fokuserades diskussionen på Europarådets utkast till tilläggsprotokoll om genetiska test. Rådets diskussion förflyttades till att handla främst om varför Sverige ännu inte ratificerat Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin. Sekretariatet gavs i uppdrag att ta fram förslag till skrivelse.

§ 9 Anmälningar (avhandlades mellan §§ 6-7)

Sekretariatet anmälde att rådet remitterats delbetänkandet ”Åtgärdsplan för den kliniska forskningen” (SOU 2008:7). Rådet beslöt att inte avge några synpunkter på delbetänkandet.

§ 10 Omvärldsbevakning 

Göran Hermerén och Erik Forsse informerade om NEC-forums senaste möte i Brdo, Slovenien. Vid mötet diskuterades bland annat följande frågor:
– ”Dual use” i förhållande till ”förbättring av människan” (human enhancement) och forskningsetiska riktlinjer.
– Nanomedicin och nanoteknik.
– Rätten till hälso- och sjukvård i ett marknadsinriktat samhälle.
– Vård och åtgärder i livets slutskede.

§ 11 Övriga frågor 

Sveriges värdskap för NEC-forum  2009
Sekretariatet gavs i uppdrag att arbeta vidare med mötesplaneringen.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande