Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2007-12-14

PROTOKOLL NR NR 7/07

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande

Sven-Olov Edvinsson
Elina Linna    §§ 3-11
Chatrine Pålsson Ahlgren
Barbro Westerholm
Conny Öhman
Daniel Brattgård
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Niels Lynöe
Lisbeth Löpare Johansson  §§1-9
Lena Rehnberg
Elisabeth Rynning
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström
Olivia Wigzell    §§1-9

Frånvarande:  
Mona Berglund Nilsson
Leif Carlson
Tuulikki Koivunen Bylund
Ulla Lönnqvist-Endre
Christina Wahrolin

Sekretariat:
Erik Forsse
Lotta Eriksson

Gäst:
Ann-Christine Tauberman §7

§1  Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2006-11-16, godkändes.

§ 3 Anmälningar

Inga anmälningar rapporterades.

§ 4 Omvärldsbevakning

Jan Wahlström och Lena Rehnberg rapporterade om CDBIs Seminarium ”Predictivity, Genetic Tests and Insurance”, Strasbourg.

Göran Hermerén och Jan Wahlström refererade innehållet i ett symposium om nanomedicin som de arrangerat  på Läkarstämman.

Utskickat material presenterades och diskuterades.

§ 5 Barns ställning inom hälso- och sjukvården.

Av sekretariatet presenterat förslag till skrivelse godkändes efter justering.

§ 6 Vård och åtgärder i livets slutskede

Sekretariatet presenterade förslag på ett diskussionsunderlag att dela ut vid konferensen Om patientens självbestämmande vid livets slut. Rådet diskuterade utkastet och gav synpunkter.

§ 7   Ang. Läkemedelförmånsnämndens, LFN arbete

Ann-Christine Tauberman, Generaldirektör på Läkemedelsförmånsnämnden, berättade om nämndens arbete inför beslut om införande av läkemedel inom högkostnadsskyddet.

Diskussionen kom att handla särskilt om LFN:s användning av den etiska plattformen vid prioriteringsbeslut samt bakgrunden till införandet av vaccinet Gardasil inom högkostnadsskyddet.

§ 8  Hälso- och sjukvård för asylsökande och gömda

Frågan bordlades till kommande sammanträde.

§ 9   Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Lotta Eriksson presenterade arbetsgruppens pm som kritiskt granskar Prioriteringscentrums rapport ”Vårdens allt för svåra val?”.

Rådet diskuterade frågan och bestämde att vid kommande sammanträde fördjupa diskussionen utifrån presenterat pm och bjuda in Per Carlsson från Prioriteringscentrum.

§ 10  Rådets arbete – agenda 2008

Sekretariatet presenterade plan och prioritering av sakfrågor för 2008. Flera sakkunniga från rådet efterfrågade en fördjupad diskussion om rådets direktiv, roll och framtida arbete.

Förslag på nya frågor
Nils- Erik Sahlin föreslog rådet att titta närmare på följande aktuella frågor; Sjukvårdsturism – cancerpatienter åker till Kina för stamcellstransplantation, bifyndsproblematiken, samt fördjupad diskussion kring begreppet normalitet. Jan Wahlström tog upp frågan om genetisk faderskapsbestämning skulle kunna ske under fosterdiagnostik när privata aktörer var inblandade.

§ 11  Övriga frågor

Lena Rehnberg framhöll att rådet bör sprida rådets skrivelse om fosterdiagnostik från 2006 ytterligare.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande