Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2007-11-16

PROTOKOLL NR 6/07

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande

Mona Berglund Nilsson
Leif Carlson
Sven-Olov Edvinsson
Elina Linna    §§1-9, 12-13
Barbro Westerholm
Conny Öhman
Daniel Brattgård
Göran Hermerén
Niels Lynöe    §§1-9
Ulla Lönnqvist-Endre   §§1-5, 7-13
Lisbeth Löpare Johansson
Lena Rehnberg
Elisabeth Rynning   §§1-5, 7-9
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström
Christina Wahrolin
Olivia Wigzell    §§1-12

Frånvarande:  
Karin Johannisson
Tuulikki Koivunen Bylund
Chatrine Pålsson Ahlgren

Sekretariat:
Erik Forsse
Lotta Eriksson

Gäst:
Urban Lendahl, §7

§ 1  Introduktion

Ordföranden hälsade Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, välkommen som ny sakkunnig i rådet.

§ 2  Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 3 Godkännande av protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2006-10-12, godkändes.

§ 4 Anmälningar

• The Steering Committee on Bioethics (CDBI), Europarådet ger ett seminarium Predictivity, Genetic Testing and Insurance, Strasbourg den 3-4 December 2007.
• Nypublicerad avhandling –  Demokratiska genvägar: Expertinflytande i den svenska lagstiftningsprocessen om medicinsk genteknik, 2007. Lund Political Studies 150. Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
• Sekretariatet har fått en förfrågan ang. etiska aspekter på larm- och navigationssystem för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Rådet fastställde följande sammanträdesdagar för 2008;

• 1 februari
• 7 mars
• 4 april
• 5 maj
• 13 juni
• 28-29 augusti
• 26 sep
• 30 oktober
• 28 november

§ 5 Omvärldsbevakning

Rådet såg filmen Det kunstige Menneske som är en del av det danska etiska rådets projekt Homoartefakt.dk som diskuterar teknik och forskningsframsteg som tänjer på gränsen mellan människa och maskin.

Av utskickat material kommenterades följande frågor särskilt:
• Nya möjligheter till utökad preimplantatorisk diagnostik och fosterdiagnostik via s.k. snips, SNP.
• Rådets ledamöters debattartikel, Nya metoder för fosterdiagnostik måste prövas etiskt före beslut, publicerad den 7 november i Dagens Medicin.
• Etiska aspekter av nedfrysning av mänskliga ägg av sociala skäl diskuteras i bl.a. Canada, Storbritannien och USA.

§ 6 Remiss Patientdatautredningens slutbetänkande Patientdata och läkemedel m.m. (SOU 2007:48)

Rådet beslöt att avstå från att lämna synpunkter på slutbetänkandet.

§ 7 Om hybridembryon och chimärer

Urban Lendahl, professor i genetik vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, KI, redogjorde för de senaste forskningsrönen ang. s.k. chimär- och hybridembryoforskning.

Rådet diskuterade frågan och gav sekretariatet i uppdrag att ta fram underlag till ett kommande sammanträde.

§ 8  Barns ställning inom hälso- och sjukvården

Rådet diskuterade utskickat förslag på skrivelse och gav sina synpunkter. Sekretariatet gavs i uppdrag att presentera en reviderad slutversion vid kommande sammanträde.

§ 9  Vård och åtgärder i livets slutskede

Arbetsgruppen presenterade utskickat pm och rådet lämnade synpunkter inför det fortsatta arbetet.

Den kommande konferensen Om patientens självbestämmande i livets slutskede kommer att hållas den 31 januari, 2008 istället för den 1 februari som tidigare sagts. Ett programförslag presenterades och diskuterades.

§ 10   Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fosterdiagnostik m.m.

Frågan bordlades till kommande sammanträde.

§ 11  Hälso- och sjukvård för asylsökande och gömda

Rådet beslutade att bjuda in berörda statssekreterare, till kommande sammanträde, för en diskussion om frågan. Sekretariatet gavs i uppdrag att ta fram ett förslag till skrivelse.

§ 12  Prioriteringar inom hälso- och sjukvården – kritisk granskning av Prioriteringscentrums rapport ”Vårdens alltför svåra val”

Rådet diskuterade rapporten och lämnade synpunkter. Sekretariatet gavs i uppdrag att sammanställa synpunkterna samt arbeta fram en pm med hjälp av en arbetsgrupp bestående av Leif Carlsson, Lisbeth Löpare-Johansson och Daniel Brattgård.

§ 13  Övriga frågor

Riksstämman 2007
Jan Wahlstöm meddelade att det under Riksstämman ges ett seminarium om nanomedicin med deltagare från rådet.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande