Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2007-10-12

PROTOKOLL NR 5/07

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande

Mona Berglund Nilsson
Sven-Olov Edvinsson
Elina Linna
Barbro Westerholm
Conny Öhman
Daniel Brattgård
Göran Hermerén   §§1-8
Karin Johannisson
Niels Lynöe
Ulla Lönnqvist-Endre
Lena Rehnberg
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström
Olivia Wigzell    §§1- 7

Frånvarande:  
Leif Carlson
Tuulikki Koivunen Bylund
Chatrine Pålsson Ahlgren
Lisbeth Löpare Johansson
Nils-Eric Sahlin
Christina Wahrolin
 
Sekretariat:
Erik Forsse
Lotta Eriksson

Gäster:
Susanne Allander
Anders Tegnell

§ 1  Introduktion

Ordföranden hälsade Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, välkommen som ny sakkunnig i rådet. Och avtackade Lena Barrbrink, Socialstyrelsens tidigare representant, för hennes insatser i rådet. Ordföranden meddelade också att Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, förordnats som sakkunnig i rådet.

§ 2  Dagordning
Under punkten Övriga frågor önskade Daniel Brattgård ta upp frågan om hälso- och sjukvård för asylsökande och gömda och frågan om prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 3 Godkännande av protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2006-08-17, godkändes.

§ 4 Anmälningar

• Yttrandet om kombinerat test vid fosterdiagnostik har överlämnats till Socialdepartementet för kännedom och ett pressmeddelande har gått ut.
• Sekretariatet har fått skrivelser samt telefonsamtal från en privatperson som bl.a. uppger att hon utan samtycke ingått i ett forskningsprojekt vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
• En Unesco-konferens “Activities of Bioethics Committees and Education in Bioethics” anordnas i Minsk den 14-15 november.
• Nästa års Sandhamnskonferens kommer att behandla ”Dual Uses of Biomedicine”.

§ 5 Omvärldsbevakning

Sekretariatet berättade om aktuella frågor, var på en diskussion följde.

Följande frågor belystes särskilt:
• Den etiskt intressanta diskussionen om ovanliga sjukdomar och dyra mediciner som tog fart i Sverige efter det att en ung man med Hunters sjukdom fått beskedet att sjukhuset inte skulle fortsätta hans behandling efter avslutad läkemedelsprövning med motiveringen att medicinen var för dyr.
• Nuffield Councils nypublicerade rapport om etiska aspekter på användning av bioinformation inom rättsväsendet, genom s.k. DNA-register, i Storbritannien.
• Det holländska etikrådets nypublicerade yttrande om dödshjälp till nyfödda.

§ 6 Preimplantatorisk genetisk screening, PGS

Lotta Eriksson redogjorde för utskickat pm om de senaste publicerade studierna ang. PGS.

Rådet ansåg att det för närvarande inte fanns anledning att revidera sitt tidigare ställningstagande i frågan från 2004. Sekretariatet gavs i uppdrag att i någon form flagga för PGS på rådets hemsida, samt att fortsätta bevaka och följa upp pågående studier på området.

§ 7 Barns ställning inom hälso- och sjukvården

Lotta Eriksson presenterade utskickat pm.

Rådet diskuterade frågan och gav sekretariatet i uppdrag att ta fram ett utkast till skrivelse till kommande sammanträde.

§ 8  Vård och åtgärder i livets slutskede

Niels Lynöe presenterade utskickat pm och rådet lämnade synpunkter inför det fortsatta arbetet.

§ 9  Internhearing om Vaccinering mot humant papillomvirus (HPV) 

Susanne Allander, projektledare SBU samt Anders Tegnell, enhetschef Socialstyrelsen berättade om SBUs respektive Socialstyrelens arbete om s.k. HPV-vaccin.

Frågan om HPV-vaccin och allmänt om nya typer av vacciner diskuterades. Rådet beslöt att till ett framtida sammanträde bjuda in representanter från bl.a. Läkemedelsförmånsnämnden för att diskutera hur etiska frågor hanteras i samband med att nya typer av vaccin införs inom högkostnadsskyddet.

§ 10  Övriga frågor (avhandlades delvis i samband med §5)

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården
Daniel Brattgård föreslog rådet att diskutera PrioriteringsCentrums förslag till förändringar av den etiska plattformen vid prioriteringsbeslut. Rådet kommer att diskutera ämnet vid ett kommande sammanträde mot bakgrund av PrioriteringsCentrums rapport Vårdens alltför svåra val? och Socialstyrelsens analys och slutsatser av densamma.

Hälso- och  sjukvård för asylsökande och gömda
Rådet diskuterade om frågan ånyo skulle tas upp till diskussion med anledning av FN- rapportören Paul Hunts rapport.

Den kommande konferensen Patientens självbestämmande i livets slutskede
Rådet lämnade ytterligare synpunkter på planeringen.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande