Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2007-08-17

PROTOKOLL NR 4/07

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande

Leif Carlson
Elina Linna
Chatrine Pålsson Ahlgren
Tuulikki Koivunen Bylund
Barbro Westerholm
Conny Öhman
Niels Lynöe
Ulla Lönnqvist-Endre
Lisbeth Löpare Johansson
Lena Rehnberg
Jan Wahlström
Christina Wahrolin

Frånvarande: 
Mona Berglund Nilsson
Sven-Olov Edvinsson
Lena Barrbrink
Daniel Brattgård
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Elisabeth Rynning

Sekretariat:
Erik Forsse
Lotta Eriksson
§ 1  Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll

Protokollet från föregående sammanträde godkändes.

§ 3 Anmälningar

Sekretariatet uppmärksammade rådet på följande kommande konferenser:
– Barns inflytande i vården, 11 oktober, 2007, Barnombudsmannen.
– Genteknik och hälsa, 15 oktober, 2007, Gentekniknämnden.

§ 4 Omvärldsbevakning 

Sekretariatet presenterade utskickat material.

Av utsänt material diskuterades nya forskningsresultat ang. preimplantatorisk genetisk screening, PGS som nyligen publicerats. Rådet gav sekretariatet i uppdrag att ta fram en kortfattad pm om frågan.

Jan Wahlström informerade om etiskt intressanta forskningsframsteg som presenterats på The European Society for Human Genetics’ konferens i Nice, Frankrike. Han föreslog rådet att närmare undersöka etiska implikationer av
– genetisk fosterdiagnostik på DNA från fostret som återfinns i blodprov från modern.
– nya möjligheter med genetisk diagnostik som gör det möjligt att i förväg identifiera individer med risk för att insjukna och därmed kunna sätta in s.k. proaktiv vård

Rådet gav sekretariatet i uppdrag att intensifiera spaningen på dessa områden.

§ 5 Remiss från Utbildningsdepartementet av skrivelse från Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund med förslag till hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet

Rådet beslutade att inte lämna några synpunkter på skrivelsen.

§ 6 Remiss från Justitiedepartementet av delbetänkande från  Integritetsskyddskommittén (Ju 2004:05) med kartläggning och analys av  lagstiftning som rör den personliga integriteten

Rådet beslutade att inte lämna några synpunkter på delbetänkandet.

§ 7  Fosterdiagnostik/CUB(KT) 

Rådet diskuterade utskickat förslag till yttrande och ändringsförslag lämnades.

Rådet enades om att, om möjligt, ta beslut per capsulam när föreslagna ändringar infogats och godkänts av rådet.

§ 8  Vård och åtgärder i livets slutskede

Frågan bordlades till kommande sammanträde.

§ 9 Övriga frågor

Vaccinering mot humant papillomvirus (HPV).
Rådet uppdrog åt sekretariatet att bjuda in representanter från SBU och Socialstyrelsen till
kommande sammanträde för att informera rådet i frågan.

Planering av etiska dagen om avbrytande/avstående från livsuppehållande behandling
Frågan bordlades till kommande arbetsgruppsmöte.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande