Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2007-04-27

PROTOKOLL NR 3/07

Närvarande:

Daniel Tarschys, ordförande
Mona Berglund Nilsson – §§ 3-10
Elina Linna – §§ 4-10
Chatrine Pålsson Ahlgren – §§ 1-5, § 10
Barbro Westerholm – §§ 1-9
Conny Öhman
Lena Barrbrink
Daniel Brattgård – §§ 1-6, § 10
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Niels Lynöe
Ulla Lönnqvist-Endre
Lisbeth Löpare Johansson
Lena Rehnberg
Jan Wahlström

Frånvarande:

Leif Carlson
Tuulikki Koivunen Bylund
Sven-Olov Edvinsson
Elisabeth Rynning
Christina Wahrolin

Sekretariat:

Erik Forsse
Lotta Eriksson

§ 1 Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2006-03-15–16, godkändes efter justering.

§ 3 Förfrågan från Socialstyrelsen med anledning av ansökan om tillstånd att använda preimplantatorisk genetisk diagnostik

Rådet lämnade 2004 ett remissvar över betänkandet Genetik, integritet och etik (SOU2004:20) som relativt utförligt behandlar frågan om sk. PGD/HLA. Det nämnda fallet tillför inga principiellt nya frågeställningar i förhållande till rådets tidigare yttrande. Sekretariatet fick i uppdrag att svara Socialstyrelsen att rådet inte tar ställning i enskilda patientfall samt bifoga rådets tidigare principiella ställningstaganden i frågan angående sk. PGD/HLA. Det bör framgå av svaret att rådet välkomnar remisser om principiellt nya frågor i framtiden.

§ 4 Samråd – Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om genetisk undersökning vid allmänna hälsoundersökningar samt föreskrifter och allmänna råd om fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik.

Rådet diskuterade och lämnade synpunkter på Socialstyrelsens utkast till föreskrifter och allmänna råd. Sekretariatet fick i uppdrag att sammanställa rådets synpunkter för vidarebefordran underhand till Socialstyrelsen.

§ 5 Fosterdiagnostik/CUB

Rådet diskuterade och lämnade sina synpunkter på Jan Wahlströms pm. Det beslutades att frågan ånyo tas upp vid kommande sammanträde.

§ 6 Vård och åtgärder i livets slutskede

Niels Lynöe presenterade av arbetsgruppen framtagen pm, varpå en diskussion inleddes.

Rådet beslutade att arbetsgruppen arbetar vidare med dokumentet samt att frågan behandlas åter vid kommande sammanträde. Det beslutades också att rådets årliga etiska dag den 1 februari 2008 ska behandla temat: ”Avbryta eller avstå livsuppehållande behandling”.

§ 7 Barns ställning inom hälso- och sjukvården

Frågan bordlades till kommande sammanträde.

§ 8 Etik – en introduktion – ny reviderad version

Det beslutades att Göran Hermerén och Niels Lynöe i samverkan med sekretariatet slutför arbetet med revideringen av skriften Etik – en introduktion.

§ 9 Anmälningar

Paul Hunt’s rapport om sjukvård för asylsökande och gömda
Sekretariatet informerade om FN rapportören Paul Hunt’s rapport, i vilken han
kritiserar att asylsökande och gömda flyktingar inte ges rätt till sjukvård på samma villkor
som den övriga befolkningen.

Ang. icke födda barns rättskydd
Sekretariatet informerade rådet om den tidigare interpellationsdebatten i frågan.

Vårdstämman 2007
Lisbeth Löpare Johansson framförde att särskilt tack för rådets medverkan på Vårdstämmans symposium angående barns ställning i vården.

§ 10 Övriga frågor (avhandlades mellan §§ 4 och 5)

Organdonation och elektiv ventilering

Daniel Brattgård och Chatrine Pålsson Ahlberg informerade om pågående debatt i ämnet samt föreslog att rådet bör uttala sig i frågan.

Det beslutades att rådet för närvarande inte påbörjar något arbete i frågan.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande