Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2007-02-02

PROTOKOLL NR 1/07

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Mona Berglund Nilsson
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna   §§ 4 – 10
Leif Carlson   §§ 1 – 7, 9
Sven-Olov Edvinsson
Barbro Westerholm
Conny Öhman
Lena Barrbrink
Daniel Brattgård
Göran Hermerén
Niels Lynöe   §§ 6 – 8 och 10
Ulla Lönnqvist Endre
Lisbeth Löpare Johansson §§ 6 – 8 och 10
Lena Rehnberg
Christina Wahrolin  §§ 1- 9

Frånvarande:
Chatrine Pålsson Ahlgren
Karin Johannisson
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström

Sekretariat:
Erik Forsse
Claes Hammarlund
1 § Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

2 § Godkännande av protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2006-12-01, godkändes.

3 § Uppföljning av Etiska dagen 2007

Torsdagen den 1 februari arrangerade SMER Etiska dagen 2007. Temat var barns och ungdomars ställning och rättigheter i sjukvård och forskning. Intresset för konferensen var mycket stort – drygt 150 personer från hela landet hade anmält sig.

De av rådets ledamöter och sakkunniga som deltagit i konferensen gav uttryck för att programmet varit bra sammansatt samt att de medverkande gjort bra insatser. Det konstaterades också att inbjudan hade nått ”rätt” målgrupp.

Rådet diskuterade uppföljning av den etiska dagen och enades om dokumentation i någon form. Föredragen från den etiska dagen bör läggas ut på SMERs hemsida. Frågan om barns och ungdomars rättsliga ställning inom sjukvård och forskning tas åter upp vid nästkommande sammanträde och sekretariatet tar fram ett underlag om de utredningar som pågår med anknytning till ämnet.

4 § Remiss – Oinskränkt produktskydd för patent på genteknikområdet (SOU  2006:70) 

Rådet diskuterade av sekretariatet utarbetat förslag till yttrande. Det uppdrogs åt sekretariatet att inarbeta några smärre förändringar och sedan skicka ut dokumentet till rådets medlemmar för beslut per capsulam.
5 § Remiss – Patientdatautrednings huvudbetänkande om en ny Patientdatalag (SOU 2006:82)

Rådet diskuterade föreliggande förslag till yttrande och beslutade om ett antal kompletteringar
och förtydliganden. Sekretariatet fick i uppdrag att omarbeta yttrandet till nästkommande
sammanträde samt att begära förlängd svarstid.

6 § Inkommen skrivelse – Bevara möjligheterna till sen abort

SMER har mottagit en skrivelse från ett antal läkare samt en riksdagsledamot, i vilket författarna ger uttryck för oro beträffande den svenska abortlagstiftningen och att möjligheterna till sena aborter kommer att begränsas.

Rådet konstaterade att det inte finns något ifrågasättande av den nuvarande lagstiftningen från regeringens sida. Därmed beslutades att skrivelsen läggs till handlingarna.

7 §  Frågor kring livets slut – inför kommande internatsammanträde

Rådet diskuterade förberedelser inför kommande internat 15 – 16 mars, som huvudsakligen kommer att handla om frågor kring livets slut. Sekretariatet fick i uppdrag att ta fram underlag i form av gällande regelverk och riktlinjer samt fallbeskrivningar. Sekretariatet uppdrogs också att bjuda in extern medverkande.

8 § Arbetsplanering för 2007

SMERs aktuella frågor inventerades och föreliggande lista för arbetsplanering 2007 uppdaterades och kompletterades. Frågor som nämndes som angelägna att bevaka och hantera var bl.a. nanoteknologi, chimärer, farmakogenetik och organdonation. Det beslutades också att konflikten mellan de etiska grundprinciperna för prioriteringar i sjukvården och vårdgarantin ska studeras närmare.

Under denna punkt fastställdes följande sammanträdesdatum för hösten 2007:

• 3 september
• 12 oktober
• 16 november
• 14 december

9 § Anmälningar (avhandlades mellan §§ 5 och 6)

• SMER har inbjudits att inkomma med förslag till symposium till Läkaresällskapets riksstämma 28 – 30 november. Temat för stämman är ”Hälsa, livsstil och miljö”.

Rådet diskuterade olika ämnen och det uppdrogs åt sekretariatet att kontakta  Läkaresällskapet i syfte att få mer information om vad som omfattas av det aktuella  temat.

• Inbjudan till europeisk konferens om etiska, juridiska och psykologiska aspekter på organtransplantation, i Rotterdam 1 – 4 april. Daniel Brattgård anmälde att han har för avsikt att delta i konferensen.

• Inbjudan till 2nd French-Chinese Bioethics Workshop i Paris 22 februari.

10 § Övriga frågor

Fråga om samråd mellan SMER och Socialstyrelsen
Sekretariatet fick i uppdrag att höra med Socialstyrelsen när dess samråd med SMER om föreskrifter o rekommendationer för fosterdiagnostik o PGD kunde förväntas.

Personalfrågor
Det informerades om att Annica Carlson har övergått till ny tjänst på Justitiedepartementet samt att Lotta Eriksson återkommer från sin föräldraledighet 1 mars. I samband med detta slutar Claes Hammarlund som vikarierar för Lotta Eriksson som utredningssekreterare på sekretariatet. Ordföranden tackar Claes Hammarlund för tiden i SMER.

Vid protokollet

Erik Forsse
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande