Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2006-09-29

PROTOKOLL NR 7/06

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Mona Berglund Nilsson  10 § delvis
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna
Barbro Westerholm
Conny Öhman
Lena Barrbrink   7 § delvis
Daniel Brattgård   4 § delvis
Lena Jonsson
Niels Lynöe
Ulla Lönnqvist Endre   3 § delvis
Jan Wahlström
Christina Wahrolin
Göran Hermerén
Karin Johannisson

Gäst vid sammanträdet:
Nils-Eric Sahlin, Lunds universitet  4 §

Frånvarande:
Leif Carlson
Sven-Olov Edvinsson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Lisbeth Löpare Johansson
Elisabeth Rynning
Sekretariat:
Erik Forsse
Claes Hammarlund
Annica Carlson

1 § Dagordning

Dagordning för mötet fastställdes.

2 § Val av justeringsperson

Karin Johannisson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

3 § Yttrande om fosterdiagnostik

Jan Wahlström presenterade de ändringar som gjorts i dokumentet sedan förra mötet.

Rådet diskuterade hur man nu önskar arbeta vidare med frågan och förslag på skrivningar och revideringar lämnades till arbetsgruppen som i samarbete med sekretariatet arbetar vidare med dokumentet. Rådet enades om att det slutliga dokumentet skall presenteras på en presskonferens den 9 oktober 2006.

4 § Riskbedömningar med kopplingar till fosterdiagnostik

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet höll ett föredrag om riskbedömningar och mänskligt beslutsfattande. Föredraget följdes av en frågestund.

5 § Inför studieresa till Haag 16 – 17 november

Sekretariatet arbetar vidare med förberedelserna inför resan.

6 § Sammanträdestider i vår

Följande sammanträdesdagar beslutades för våren 2007

2 februari
15-16 mars, internat
27 april
15 juni

7 § Etiska dagen 1 februari 2007

Ett programförslag, med inriktning på barns och ungdomars självbestämmande i medicinsk forskning, diagnostisering och behandling, diskuterades. Sekretariatet arbetar vidare med planeringen.

8 § Aborterade foster

Omhändertagandet av aborterade foster diskuterades mot bakgrund av att frågan behandlats i media. Rådet informerades om att Socialstyrelsen skulle se över sina anvisningar.

9 § Anmälningar

Inbjudningar till följande konferenser har kommit till sekretariatet:

International Conference on Bioethics: Today in the Mirror of Generations, Israel
11-14 februari 2007.

Global Consultation on Addressing Ethical Issues in Pandemic Influenza Planning, Genève 24-25 oktober 2006.

10 §  Övriga frågor

a)  Sammanträdeslokal
Sekretariatet har fått beskedet att rådet inte längre kan räkna med att få utnyttja sammanträdeslokalen i riksdagshuset. Ordföranden åtog sig att undersöka saken närmare.

b) Tester av medicinsk-teknisk utrustning
Testning av medicinsk utrustning på patienter i sjukvården togs upp. Det konstaterades att Lagen om etikprövning av forskning som avser människor gäller även denna verksamhet.

c) Rapport från möte
Niels Lynöe rapporterade från ett möte mellan företrädare för rådet och Socialstyrelsens rådgivande nämnd för etiska frågor. Vid mötet diskuterades frågor kring avbrytande av livsuppehållande behandling.

d) Apatiska flyktingbarn
Mot bakgrund av TV-programmet Uppdrag granskning om apatiska flyktingbarn diskuterades huruvida detta var en fråga för rådet. Det konstaterades dock att frågan i programmet gällde yrkesetik och närmast var en fråga för Läkarsällskapet och möjligen Socialstyrelsen.

Vid protokollet

Annica Carlson
kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande

Karin Johannisson
sakkunnig