Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2006-08-25

PROTOKOLL NR 6/06

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Mona Berglund Nilsson
Leif Carlson
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna
Barbro Westerholm
Conny Öhman
Lena Barrbrink
Daniel Brattgård
Lena Jonsson
Niels Lynöe
Lisbeth Löpare Johansson
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström

Frånvarande:
Sven-Olov Edvinsson
Karin Johannisson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Christina Wahrolin
Sekretariat:
Erik Forsse
Birgitta Sjöö
Claes Hammarlund
Annica Carlson

1 § Mötet öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna till sammanträdet och presenterade Annica Carlson som fr.o.m. slutet av augusti ersätter Birgitta Sjöö. Före lunchpausen avtackades Birgitta och en blomma överlämnades.

2 § Dagordning

Dagordningen fastställdes.
3 § Val av justeringsperson

Tuulikki Koivunen Bylund valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

4 § Fosterdiagnostik

Jan Wahlström presenterade de ändringar som gjorts i dokumentet sedan förra mötet.

Rådet diskuterade hur man nu önskar arbeta vidare med frågan och förslag på skrivningar och revideringar lämnades till arbetsgruppen som i samarbete med sekretariatet arbetar vidare med dokumentet till nästa sammanträde. Rådet enades om att det slutliga dokumentet ska utgöra ett yttrande som SMER ställer sig bakom och avsikten är att det ska publiceras.

Göran Hermerén föreslog att rådet till nästa sammanträde bjuder in Nils-Erik Sahlin, expert på riskbedömning och beslutsteoretiska frågor, för att kommentera de riskbedömningar som aktualiseras i samband med fosterdiagnostik och på vilka grunder beslut i sådana frågor tas.

5 § Inför studieresa till Haag

Sekretariatet informerade om planeringen inför resan. Rådets kontaktperson i Haag har meddelat att de önskar ett dokument med presentation av rådets medlemmar och ett material med svenska fallstudier med anknytning till eutanasi. Niels Lynöe presenterade det förslag till fallstudier som skickats ut med sammanträdeshandlingarna. Sekretariatet fick i uppdrag att sammanställa en presentation av rådets medlemmar och att i samarbete med Niels Lynöe utveckla fallstudierna. Materialet granskas vid nästa sammanträde.

6 § Etiska dagen 2007

Rådet diskuterade ett tänkbart tema för etiska dagen, barn och ungdomars rättigheter inom hälso- och sjukvården, med inriktning på barn i skolåldern. Sekretariatet arbetar vidare med förslag om hur man kan lägga upp etiska dagen 1 februari 2007 utifrån temat.

7 § Revidering av Etik en introduktion

Rådet gav Göran Hermerén och Niels Lynöe i uppdrag att arbeta vidare med revidering av Etik – en introduktion ur SMER:s skriftserie Etiska vägmärken under hösten 2006.

8 § Rapport från andra etiska organ

Daniel Tarschys informerade om ”6 th International Meeting of National Bioethics Advisory Bodies”, som hölls i Peking den 4-5 augusti 2006 och i vilket han deltog. En rapport från mötet hade skickats ut med sammanträdeshandlingarna.

9 § Anmälningar

Inbjudningar till följande konferenser har kommit till sekretariatet:

Science and Democracy. A New Frontier Between Eastern and Western Europe –konferens anordnas av Södertörns högskola den 4-6 september 2006. Jan Wahlström deltar.

Bioethical Aspects of Human Health. Konferens i Riga 5-6 oktober 2006

Åldrandets genetik. Konferens i Riksdagen den 18 oktober 2006.

10 § Information omvärldsbevakning

Utskickat material lämnades utan kommentar.

11 § Övriga frågor

a)  Begravning av aborterade foster

Frågan om begravning av aborterade foster togs upp som ett ämne för rådet att diskutera vid nästa sammanträde.

b) Medicinsk turism

Ordföranden väckte frågan om s.k. medicinsk turism för diskussion vid ett senare sammanträde.

c) Sammanträdesdagar under våren 2007

Följande sammanträdesdagar föreslogs för våren 2007:

2 februari
15-16 mars (internat)
27 april
15 juni

Vid protokollet

Annica Carlson
kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande

Tuulikki Koivunen Bylund
ledamot