Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2006-06-19

PROTOKOLL NR 5/06

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Mona Berglund Nilsson
Leif Carlson
Sven-Olov Edvinsson   fr.o.m. 4 § (delvis)
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna
Chatrine Pålsson Ahlgren
Barbro Westerholm   t.o.m. 8 §
Conny Öhman
Lena Barrbrink
Daniel Brattgård
Karin Johannisson
Lena Jonsson
Niels Lynöe
Lisbeth Löpare Johansson
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström
Christina Wahrolin   fr.o.m. 4 § (delvis)

Gäster vid sammanträdet:
Elisabeth Blennow   5 §
Claes Hammarlund

Frånvarande:
Göran Hermerén
Ulla Lönnqvist Endre

Sekretariat:
Erik Forsse
Birgitta Sjöö

1 § Mötet öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna till sista sammanträdet före sommaruppehållet och presenterade Claes Hammarlund som fr.o.m. mitten av augusti ska vikariera under Lotta Erikssons föräldraledighet.

2 § Dagordning

Dagordningen fastställdes.

3 § Val av justeringsperson

Leif Carlson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

4 § Fosterdiagnostik

Då nya medlemmar knutits till rådet sedan arbetet med fosterdiagnostik inleddes, redogjorde Jan Wahlström för bakgrunden till hur dokumentet om fosterdiagnostik tagits fram.

Rådet diskuterade hur man nu önskar arbeta vidare med frågan och förslag på skrivningar och revideringar lämnades till arbetsgruppen som i samarbete med sekretariatet arbetar vidare med dokumentet till nästa sammanträde.

5 § CGH-chips och dess tillämpning vid genetiska undersökningar

Rådet gästades av Elisabeth Blennow, Avdelningen för klinisk genetik vid Karolinska sjukhuset.

Elisabeth Blennow redogjorde för s.k. DNA- Array metoder för genetisk diagnostik. Rådet gavs därefter tillfälle att ställa frågor och diskutera.

6 § Remiss – Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om assisterad befruktning

Lena Barrbrink berättade om bakgrunden till ärendet. Rådet diskuterade frågan och fann ingen anledning att erinra mot föreslaget.

7 § Revidering av Etik en introduktion

Frågan bordlades då ingen från arbetsgruppen fanns närvarande vid mötet.

8 § Anmälningar

Yttrande från det Skotska rådet för human bioetik angående s.k. chimärer
och
Yttrande från Greklands Nationella Bioetikråd angående livsuppehållande åtgärder
har inkommit till sekretariatet. Dessa presenterades för rådet.

Daniel Tarschys informerade om en världskonferens i Kina i sommar, konferensen tar bl.a. upp etikfrågor i samband med stamcellsforskning.

Elisabeth Rynning uppmärksammade rådet på en konferens om Medicinsk rätt som äger rum i Toulouse i augusti.

9 § Övriga frågor

a)  Medicinsk turism

Ordföranden väckte frågan om s.k. Medicinsk turism, detta med anledning om uppgifter att svenska kvinnor reser utomlands för insemination. Detta sker då utan den prövning som finns i Sverige.

Rådet anser att en generell diskussion om medicinsk turism bör tas upp då utrymme ges.

b) Möte med Socialstyrelsens etiska nämnd

Enligt vad som beslutades vid förra sammanträdet ordnar sekretariatet att möte med Socialstyrelsens etiska nämnd med anledning bl.a. av tolkning av lagen avseende avbrytande av behandling.

Daniel Brattgård, Niels Lynöe, Elisabeth Rynning och Barbro Westerholm utsågs att delta i mötet från SMERs sida.

c) Organhandel

Daniel Tarschys informerade rådet att han mottagit en skrivelse angående handel med organ i Kina och att han har haft ett möte med avsändarna.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande

Leif Carlson
ledamot