Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2006-05-08

PROTOKOLL NR 4/06

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Mona Berglund Nilsson  1 – 7 §§, 8 § delvis, 9 §
Sven-Olov Edvinsson
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna    4 – 10 §§
Chatrine Pålsson   4 – 5 §§, 8 § delvis, 9 § delvis
Barbro Westerholm
Conny Öhman
Lena Barrbrink
Daniel Brattgård   1 – 7 §§, 8 § delvis, 9 §
Lena Jonsson
Niels Lynöe
Ulla Lönnqvist Endre   1 – 6 §§
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström
Christina Wahrolin

Gäst vid sammanträdet:
Niklas Juth, Göteborgs universitet  4 §
Professor Juha Kere, Karolinska Institutet  9 §

Frånvarande:
Leif Carlson
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Lisbeth Löpare Johansson
Christian Munthe

Sekretariat:
Erik Forsse
Birgitta Sjöö

1 § Dagordning

Dagordning för mötet fastställdes.

2 § Val av justeringsperson

Tuulikki Koivunen Bylund valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

3 § Protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

4 § Fosterdiagnostik

Synpunkten framfördes att det är principiellt viktigt att en arbetsgrupps medlemmar är med vid de sammanträden då arbetet presenteras.

Niklas Juth presenterade utsänt material varefter diskussion följde där rådet gav sina synpunkter på hur skrivelsen bör utformas.

Arbetsgruppen kommer att överlämna en fullständig genomarbetad rapport till sekretariatet den 19 maj. Frågan tas åter igen upp vid nästa sammanträde.

5 § Remiss: Socialstyrelsens framställan om ändrad definition av barn enligt folkbokföringslagen

Det av sekretariatet framtagna förslaget till beslut godkändes efter justering.

6 § Uppföljning av Rundabordssamtal med företrädare för etiksamordnarna

Daniel Brattgård rapporterade från konferensen.

7 § Inbjudningar

Jan Wahlström presenterade ett seminarium om genetisk vägledning i Stockholm den 31 maj 2006.

8 § Övriga frågor

a)  Gentekniknämndens konferens om åldrandets genetik

Rådet har tidigare beslutat stå som medarrangör till en konferens om åldrandets genetik arrangerad av Gentekniknämnden. Eftersom man under arbetets gång erfarit att det beslutade programmet inte faller inom SMERs intresseområde avstår rådet från att delta.

b) Revidering av Etik en introduktion

Frågan bordlades till nästa sammanträdet.

c) Skrivelse angående behandling av bröstcancer

Rådet har mottagit ett brev om behandling av bröstcancer. Då frågeställningen i skrivelsen berör kostnader för läkemedel bedöms den inte falla under SMERs ansvarsområde utan i första hand vara en fråga för sjukvårdshuvudmännen.

d) Rapporter från konferenser

Jan Wahlström rapporterade från ett seminarium arrangerat av Imperial College i London med titeln ”Designing Human Life”.

e) Entledigande

Ordföranden meddelade att Christian Munthe begärt entledigande.

f) Personalfrågor

Birgitta Sjöö lämnar rådets kansli den 28 augusti 2006 för en tjänst i Stadsrådsberedningen.

g) Forskning på embryonala stamceller

Jan Wahlström aktualiserade frågan om forskning på embryonala stamceller.

Det uppdrogs åt sekretariatet att till ett kommande sammanträde ta fram PM i frågan.

9 § Den biologiska bakgrunden till Genetic Profiling

Rådet fortsätter sitt kunskapsinhämtande i ämnet genetik och gästades denna gång av professor Juha Kere, Karolinska Institutet.

Professor Kere höll en föreläsning om hur s.k. genetic profiling går till och hur man gör riskbedömningar.

10 § Avgöranden vid livets slut

Niels Lynöe aktualiserade frågan om avbrytande av behandling med anledning av skrivelse han mottagit angående lagtolkning.

Det uppdrogs åt sekretariatet att undersöka möjligheten för rådet att diskutera frågan med Socialstyrelsens rådgivande nämnd för etiska frågor.

Sekretariatet presenterade därefter kortfattat ny fransk lagstiftning om vård i livets slutskede.

Inför den planerade studieresan till Haag uppdrogs åt sekretariatet att ta fram en engelsk text om svenska förhållanden.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande

Tuulikki Koivunen Bylund
ledamot