Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2006-03-27

PROTOKOLL NR 3/06

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Sven-Olov Edvinsson
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna    1-3 §§, 4 § (delvis), 5-9 §§
Chatrine Pålsson   3-4 §§
Barbro Westerholm
Conny Öhman
Lena Barrbrink
Daniel Brattgård
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Lena Jonsson
Niels Lynöe
Lisbeth Löpare Johansson  1-4 §§
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström
Christina Wahrolin

Gäst vid sammanträdet:
Niklas Juth, Göteborgs universitet  4 §

Frånvarande:
Mona Berglund Nilsson
Leif Carlson
Christian Munthe
Ulla Lönnqvist Endre

Sekretariat:
Erik Forsse
Lotta Eriksson
Birgitta Sjöö

1 § Dagordning

Dagordning för mötet fastställdes.

2 § Protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

3 § Remiss Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för
avancerad terapi

Av sekretariatet framtaget förslag till remissyttrande diskuterades.

Rådet beslutade att överlämna yttrandet till Socialdepartementet efter justering.

4 § Fosterdiagnostik

Niklas Juth presenterade de tre första avsnitten i den text arbetsgruppen för fosterdiagnostik tagit fram.

Diskussion följde där rådet gav sina synpunkter på hur skrivelsen bör utformas.

Frågan om vem skrivelsen riktar sig till ansågs central och rådet enades om att arbetet bör resultera i en rapport som når ut till en bred publik, både allmänhet och politiker.

Därefter diskuterades avsnitt 1-3 i arbetsgruppens förslag till text i den form den presenterats för rådet. Förslag på revideringar lämnades till arbetsgruppen.

Rådet fortsätter sitt arbete med frågan vid nästa sammanträde.

5 § Avgöranden vid livets slut

Niels Lynöe, Elisabeth Rynning och Göran Hermerén gav en introduktion av ämnet; ”Rätt att avstå från/avbryta behandling”.

Diskussion följde med rådet och höstens planerade kunskapsinhämtande genom en studieresa diskuterades.

6 § Uppföljning av forskning med donerade ägg i samband med stamcellsforskning

Lotta Eriksson presenterade av sekretariatet framtagen information om aktuell forskning i Sverige. Rådet diskuterade därefter frågan.

Det uppdrogs åt sekretariatet att ta fram PM om stamcellsforskning.

7 §  Etiska dagen

Preliminärt datum för nästa etiska dag fastställdes till den 1 februari 2007. Samtidigt fastställdes rådets första sammanträde under 2007 till den 2 februari.

Bifogad PM med programförslag diskuterades och sekretariatet arbetar vidare med frågan.

8 § Omvärldsbevakning

Besökta konferenser

Daniel Tarschys och Erik Forsse rapporterade från NEC Forum i Wien.

Lotta Eriksson rapporterade från ett seminarium om eutanasi vilket arrangerats av ”Respekt” och riksdagsförening ”Forum för familj och människovärde”.

Niels Lynöe rapporterade från Nordiska Rådets Bioetikkommitté.

9 § Övriga frågor

E-hälsa

Sekretariatet informerade om den nyligen publicerade ”Nationell IT-strategi för vård och omsorg”. Rådet avvaktar med frågan tills vidare.

Anmälningar

Nedanstående konferenser har uppmärksammats av sekretariatet. Vid intresse att delta i någon av konferenserna ombeds rådets medlemmar att kontakta sekretariatet.

”Preimplantasjonsdiagnotikk og forskning på befruktede egg”– Trondheim, 26 april 2006.

”Elektroniska patientjournaler” – Stockholm 22-23 maj 2006.

Foton av rådets medlemmar på hemsidan

Sekretariatet aktualiserade frågan om foton på hemsidan av rådets medlemmar. Sekretariatet ordnar med fotografering vid nästa sammanträde.

Protokollsrutiner

Nya rutiner för justering av rådets protokoll fastställdes.

Vice ordförande

Till vice ordförande i rådet valdes Conny Öhman.

Arbetsgrupp inom Socialdepartementet

Lena Jonsson informerade om att det inom Socialdepartementet tillsatts en arbetsgrupp med uppgift att se över hur SMER tidigare kan komma in i beslutsprocessen vid introduktion av nya metoder.

Arbetsgruppen består av Lena Jonsson, Jan Wahlström, Erik Forsse och Lars Grönwall.

Gruppens arbete bedöms vara klart i början av år 2007.

 
Personalfrågor

Erik Forsse och ordföranden önskade Lotta Eriksson lycka till inför hennes stundande barnledighet och tackade henne för det förtjänstfulla arbete hon utför för rådet.

Erik Forsse informerade om att rekryteringsprocess pågår för att finna en vikarie för Lotta Eriksson under hennes frånvaro.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande