Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2006-02-20

PROTOKOLL NR 2/06

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Mona Berglund Nilsson
Leif Carlson
Sven-Olov Edvinsson   t.o.m. 8 § (delvis)
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna    t.o.m. 7 §
Barbro Westerholm   fr.o.m. 4 §
Conny Öhman
Lena Barrbrink
Daniel Brattgård
Göran Hermerén
Lena Jonsson
Niels Lynöe
Ulla Lönnqvist Endre
Lisbeth Löpare Johansson
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström

Gäster vid sammanträdet:
Professor Tomas Ekström, Karolinska Institutet 4 §
Fil.dr. Karin Götlind, Uppsala universitet 8 §
Universitetslektor Kerstin Hedberg-Nyqvist, Akademiska sjukhuset i Uppsala 8 §

Frånvarande:
Chatrine Pålsson
Karin Johannisson
Christian Munthe
Christina Wahrolin

Sekretariat:
Erik Forsse
Lotta Eriksson
Birgitta Sjöö

1 § Dagordning

Dagordning för mötet fastställdes.

2 § Protokoll

Föregående mötes protokoll fastställdes efter justering.

3 § Remisser

Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler (Ds 2005:40)

Av sekretariatet framtaget förslag till remissyttrande diskuterades.

Rådet beslutade att överlämna yttrandet till Socialdepartementet efter justering.

Utredningen om utländska aborter (SOU 2005:90)

Av sekretariatet framtaget förslag till remissyttrande diskuterades.

Rådet beslutade att överlämna yttrandet till Socialdepartementet efter justering.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi

Rådet diskuterade frågan.

Det uppdrogs åt sekretariatet att ta fram förslag till remissyttrande inför nästa sammanträde.

4 § Epigenetik

Professor Tomas Ekström vid Karolinska Institutet presenterade ämnet epi-genetik för rådet.

Diskussion och frågestund följde. Frågan bedömdes intressant att bevaka.

5 § Sjukvård för asylsökande

Sekretariatet hade tagit fram en PM i frågan.

Frågan bordlades i avvaktan rapport från FNs särskilde rapportör Paul Hunt.

6 § Studieresa till Nederländerna

Sekretariatet har i samarbete med kontaktpersoner i Nederländerna planerat en studieresa till Haag på temat eutanasi.

Dubbelsammanträdet 2006 föreslås förläggas till Haag. Det uppdrogs åt sekretariatet att arbeta vidare med förberedelserna. Förslag på datum är i första hand 16-17 november 2006.

7 §  Sammanträdesdagar hösten 2006

Förutom studieresan i 6 § fastställdes följande sammanträdesdagar under hösten 2006

25 augusti
29 september
1 december.

8 § Neonatalvård

Universitetslektor Kerstin Hedberg-Nyqvist, Akademiska sjukhuset i Uppsala inledde med att redogöra för omhändertagandet av de mycket för tidigt födda barnen och hur man söker skapa en miljö för dem som är så skonsam som möjligt.

Därefter redogjorde fil.dr. Karin Götlind, Uppsala universitet för sin avhandling en studie om personalens ambivalens vid hanteringen av tidigt födda barn och svårt sjuka nyfödda barn där man ibland tvingas till avbrytande av behandling.

Rådet gavs tillfälle att ställa frågor och därefter följde rådets enskilda diskussion.

Rådet avvaktar att gå vidare med denna fråga tills resultatet av den s.k. ”27-veckorsstudien” presenterats.

9 § Egna konferenser

Uppföljning av konferensen för landstingspolitiker

Intryck från gårdagens konferens för landstingspolitiker redovisades.

Som förslag på kommande konferenser nämndes möjligheten att bjuda in de forskningsetiska kommittéerna.

Programförslag; Konferens för etiksamordnare den 4 maj 2006

Daniel Brattgård presenterade den interna arbetsgruppens förslag till program.

Etiska dagen 2006

Sekretariatet presenterade programförslag på temat ”Barns och ungdomars rättigheter inom hälso- och sjukvården”.

Frågan bordlades till nästa sammanträde.

10 § Anmälningar

Surrogatmödraskap

Skrivelse har inkommit till rådet angående s.k. surrogatmödraskap.

Sekretariatet gavs uppdraget att svara på skrivelsen att rådet f.n. inte arbetar aktivt med denna fråga och inte har ändrat sin inställning.

Inbjudan att inkomma med symposieförslag till Svenska läkaresällskapets riksstämma 2006

Jan Wahlström undersöker möjligheten att i samarbete med SBU föreslå ett symposium om fosterdiagnostik.

Information om kommande konferenser

Inbjudan till följande konferenser presenterades:

”New Pathways for European Bioethics” – Leuven, Belgien den 28-30 september 2006.
”Dödshjälp – konsekvenserna av legalisering” – Respekt i samarbete med riksdagsföreningen Forum för familj och människovärde, 15 mars 2006, Riksdagen
”Designing Human Life?” – 30 mars 2006 på Imperial College i London
”Patenting Biotechnological Inventions” – 29-30 maj i Wien
”Rethinking Informed Consent: The limits of autonomy” – 12-13 juni i Sandhamn

11 § Omvärldsbevakning

Rådet framförde sitt tack till sekretariatet för den omvärldsbevakning som presenteras inför rådets sammanträden.

12 § Övriga frågor

Jan Wahlström framförde Gentekniknämndens förfrågan om SMER vill delta som sponsor i kommande konferens om åldrandets genetik.

Frågan delegerades till ordföranden.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande