Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2006-01-17

PROTOKOLL NR 1/06

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Mona Berglund Nilsson
Leif Carlson    fr.o.m. 2 § delvis
Sven-Olov Edvinsson
Tuulikki Koivunen Bylund  t.o.m. 8 §
Barbro Westerholm
Conny Öhman    t.o.m. 7 c § (delvis)
Lena Barrbrink
Daniel Brattgård
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Lena Jonsson
Ulla Lönnqvist Endre
Lisbeth Löpare Johansson
Christian Munthe   t.o.m. 7 §
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström
Christina Wahrolin

Gäst vid sammanträdet:
Jan Erlandsson, UD    2 §

Frånvarande:
Elina Linna
Chatrine Pålsson
Niels Lynöe

Sekretariat:
Erik Forsse
Lotta Eriksson
Birgitta Sjöö

1 § Introduktion

Ordföranden hälsade nya och gamla medlemmar av rådet välkomna till en ny mandatperiod och redogjorde för rådets arbetsformer och aktuella frågor. Nya och gamla medlemmar gav en kort presentation av sig själva.

2 § Sjukvård för asylsökande

Jan Erlandsson från Utrikesdepartementet informerade om en departementspromemoria med ett nytt lagförslag angående sjukvård för asylsökande i Sverige.
Rådet fick därefter tillfälle att ställa frågor. Efter diskussion uppdrogs åt sekretariatet att till nästa sammanträde utarbeta förslag till skrivelse där rådet synliggör de problem man ser med föreslagen lagstiftning och avseende sjukvård för gömda flyktingar.

3 § Remiss – Utredningen av utländska aborter (SOU 2005:90)

Ärendet föredrogs av Lotta Eriksson varefter rådet diskuterade frågan. Det uppdrogs åt sekretariatet att ta fram förslag på remissyttrande till nästa sammanträde.

4 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

5 § Anmälningar

Jan Wahlström uppmärksammande rådet på två frågor inom stamcellsforskningen som han anser att rådet bör bevaka.

Den ena frågan är s.k. chimärer där man låter celler från två skilda arter utvecklas tillsammans.

Den andra frågan är forskning där man skapar befruktade ägg enbart för forskning och där man på detta sätt försöker få fram stamcellslinjer för att studera sjukdomsutveckling och i förlängningen skapa botemedel mot dessa sjukdomar.

Det uppdrogs åt sekretariatet att ta fram uppgifter om pågående forskning.

6 § E-hälsa – sjukvården i dataåldern

Elisabeth Rynning gjorde en presentation om e-hälsa för rådet.

Efterföljande diskussion ledde till bedömningen att utvecklingen inom området väcker frågor som rådet sannolikt kommer att behöva ta ställning till i framtiden.

7 § Aktuella konferenser

Konferensen för landstingspolitiker den 16 februari 2006

Sekretariatet uppmanades att gå ut med påminnelse till de redan inbjudna och att i någon mån vidga kretsen av inbjudna.

Konferens för landstingens etikgrupper den 4 maj 2006

En arbetsgrupp bildades bestående av Daniel Brattgård, Lisbeth Löpare Johansson och sekretariatet.

8 § Remiss – Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler 
(Ds 2005:40)

Ärendet föredrogs av Erik Forsse varefter rådet diskuterade frågan.

Det uppdrogs åt sekretariatet tar fram förslag till yttrande.

9 § Omvärldsbevakning och övriga frågor

Göran Hermerén berättade om en kommande konferens i Lund om kommersialisering och patent.

Christian Munthe och Göran Hermerén har påbörjat sitt arbete med en omarbetning av skriften Etik – en introduktion. Sekretariatet ombads ta fram en elektronisk version.

Rådet har planerat sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet till den 2 juni. Eftersom det visade sig att ett flertal ledamöter inte kunde närvara då flyttades sammanträdet till den 16 juni.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande