Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2005-12-12

PROTOKOLL NR 8/05

Närvarande:

Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Leif Carlson                         t.o.m. 6 §
Elina Linna                          t.o.m. 7 c § (delvis)
Chatrine Pålsson                 6 § (delvis) – 7 c § (delvis)
Conny Öhman                     t.o.m. 7 c § (delvis)
Lena Barrbrink
Daniel Brattgård
Sture Gustafson
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson
Niels Lynöe
Ulla Lönnqvist Endre
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström

Gäst vid sammanträdet: 
Niklas Juth, Göteborgs universitet 2 §

Frånvarande: 
Tuulikki Koivunen Bylund
Kenneth Johansson
Göran Sjönell
Lisbeth Löpare Johansson
Christian Munthe

Sekretariat: 
Erik Forsse
Lotta Eriksson
Birgitta Sjöö

1 § Föregående mötes protokoll

Godkändes efter justering.

2 § Fosterdiagnostik

Niklas Juth som biträtt rådets interna arbetsgrupp för fosterdiagnostik, presenterade arbetsgruppens slutsatser från det senaste halvåret.

3 § Remiss – Etikprövningslagen

Sekretariatet har tagit fram förslag till remissyttrande. Förslaget diskuterades och förslag på revideringar lämnades.

Rådet beslutade att remissvaret, efter ytterligare justering per capsulam, överlämnas till Utbildningsdepartementet.

4 § Konferens med företrädare för sjukvårdshuvudmännen

Av sekretariatet framtaget programförslag diskuterades. Programmet fastställdes.

5 § Sjukvård för asylsökande

Erik Forsse presenterade av sekretariatet framtagen PM.

Rådet arbetar vidare med frågan vid nästa sammanträde. Det uppdrogs åt sekretariatet att åter bjuda in UD för att informera om lagförslaget.

6 § Eutanasi

PM med sammanställning över rådets tidigare behandling av frågan presenterades.

Niels Lynöe redogjorde för bakgrunden till att frågan nu åter är aktuell. Rådet tar upp ämnet igen vid kommande sammanträde.

7 §  Övriga frågor

a) Inbjudan från Gentekniknämnden
Gentekniknämnden har inbjudit rådet att delta som medarrangör i en konferens om åldrandets genetik.

Rådet beslutade att delta som medarrangör.

b) Revidering av Etik – en introduktion

Christian Munthe och Göran Hermerén återkommer vid nästa sammanträde med en bedömning av hur pass omfattande en revidering beräknas bli.

c) Enkät från Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar (Ju 2005:02)

Det uppdrogs åt sekretariatet att i samarbete med Jan Wahlström utarbeta svar på enkäten. Beslut tas per capsulam och sänds snarast möjligt till kommittén.

d) Rapport från möte om organdonation

Daniel Brattgård gav en utförlig rapport från konferensen. Rådet fortsätter att följa frågan.

e) Lagrådsremiss Ny lag om genetisk integritet

Lena Jonsson informerade om innehållet i lagrådsremissen Ny lag om genetisk integritet.

f) Rapporter från konferenser

Per-Christian Jersild har deltagit i ett möte (Hana forum) i Finland för rådets räkning för att diskutera assisterad befruktning inför utarbetandet av finländsk lagstiftning på området.

Daniel Tarschys och Erik Forsse har deltagit i höstens möte anordnat i London inom ramen för det s.k. European Forum of National Ethics Councils. Vid mötet diskuterades bl.a. etiska aspekter på folkhälsoarbete, nationella DNA-databaser och biometriska ID-handlingar.

Göran Hermerén rapporterade från konferensen ’Hur hanterar vi integritetskänsligt forskningsmaterial?’ arrangerad av Vetenskapsrådet.

g) Information från andra etiska organ

Göran Hermerén berättade att EGE arbetar med etiska frågeställningar inom nanomedicin.

8 § Ordförandens tack 

Vid årsskiftet lämnar ledamöterna Ingrid Andersson, Kenneth Johansson och Göran Sjönell rådet, liksom de sakkunniga Per-Christian Jersild och Sture Gustafson.

Ordföranden tackade samtliga för året som gått och önskade de avgående medlemmarna lycka till i fortsättningen.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande