Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2005-10-28

PROTOKOLL NR 7/05

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Leif Carlson
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna
Chatrine Pålsson t.o.m. 8 §
Conny Öhman
Lena Barrbrink
Daniel Brattgård t.o.m. 8 §
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild t.o.m. 8 §
Lena Jonsson
Niels Lynöe
Ulla Lönnqvist Endre
Lisbeth Löpare Johansson
Christian Munthe
Elisabeth Rynning t.o.m. 8 §
Jan Wahlström

Sekretariat:
Erik Forsse
Birgitta Sjöö

Frånvarande:
Kenneth Johansson
Göran Sjönell
Sture Gustafson

Gäster vid sammanträdet:
Henry Ascher, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) 4 §
Charlotte Hall, Utbildningsdepartementet 6 §

1 § Föregående mötes protokoll

Godkändes efter justering.

2 § Vård av mycket för tidigt födda barn

Uppföljning av hearingen vid föregående sammanträde. Rådet arbetar vidare med frågan. Sekretariatet planerar för ytterligare hearing.
3 § Omvärldsbevakning

Europeiska kommissionen har beslutat om sammansättningen av European Group on Ethics, EGE, för mandatperioden 2005-2009. Göran Hermerén har av EGEs ledamöter utsetts till ordförande för samma period.

4 § Sjukvård för asylsökande – nytt lagförslag

Henry Ascher berättade om den vardag för gömda flyktingar som han möter i sitt arbete som läkare och vårdgivare åt gömda flyktingar. Han redogjorde också för de följder han bedömer att det av Utrikesdepartementet föreslagna lagförslaget om sjukvård för asylsökande kommer att få.

Beslutades att sekretariatet inför nästa sammanträde tar fram en PM i frågan.

5 § Konferens med företrädare för sjukvårdshuvudmännen, del 1

Erik Forsse föredrog ett förslag till program vilket diskuterades av rådet.

6 § Unesco-deklaration ”Universal Declaration on Bioethics and Human Rights”

Charlotte Hall, Utbildningsdepartementet berättade om processen vid utarbetandet av deklarationen och dess innehåll.

7 § Remiss Etikprövningslagstiftningen – vissa ändringsförslag (SOU 2005:78)

Smer har fått rubricerade betänkande på remiss. Remisstiden sträcker sig till den 12 december 2005.

Erik Forsse föredrog förslagen i betänkandet. Rådet diskuterade dessa och uppdrog åt sekretariatet att utarbeta ett förslag till remissvar till nästa sammanträde.

8 § Övriga frågor, del 1

Per Jersild tog upp frågan om uppföljning av organdonationer i Sverige. Sekretariatet inhämtar aktuell statistik till nästa sammanträde.

Niels Lynöe har av Svenska läkaresällskapets etikdelegation fått i uppdrag att aktualisera frågan om dödshjälp i Smer. Rådet arbetar vidare med denna fråga vid nästa sammanträde.

9 § Konferens med företrädare för landstingshuvudmännen, del 2

Rådet fortsatte att diskutera förslag till hur konferensen bör läggas upp. Programmet diskuterades och förslag lämnades till sekretariatet som arbetar vidare med frågan.
10 § Anmälningar

En enkätundersökning har inkommit till sekretariatet angående patent på det biotekniska området. Jan Wahlström som sitter med i Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar redogjorde för bakgrunden till enkäten.

Sekretariatet fick i uppdrag att utarbeta utkast till skrivelse.

11 § Övriga frågor, del 2

Frågan om revidering av skriftserien ”Etiska vägmärken” diskuterades. Det uppdrogs åt Göran Hermerén och Christian Munthe att till nästa sammanträde göra en bedömning av hur omfattande en revidering av del 1 i serien, Etik en introduktion, kan förväntas bli.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande