Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2005-10-03

PROTOKOLL NR 6/05

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Tuulikki Koivunen Bylund              5 – 14 §§
Elina Linna                                  1 § (delvis), 3 § (delvis), 4 – 14 §§
Göran Sjönell
Conny Öhman
Lena Barrbrink                             1 – 13 §§ (delvis)
Daniel Brattgård
Lena Jonsson
Niels Lynöe
Ulla Lönnqvist Endre                    1 – 9 §§
Lisbeth Löpare Johansson            1 – 13 §§ (delvis)
Elisabeth Rynning                       1 – 7 §§
Jan Wahlström

Sekretariat:
Erik Forsse
Lotta Eriksson
Birgitta Sjöö

Frånvarande:
Leif Carlson
Kenneth Johansson
Chatrine Pålsson
Sture Gustafson
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild
Christian Munthe

Gäster vid sammanträdet:
Professor Hugo Lagercrantz, Karolinska Institutet i Solna
Professor e.m. Orvar Finnström, Universitetssjukhuset i Linköping
Överläkare Gunnar Sjörs, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Fredrik Serenius, Medicinsk chef, Neonatalogi, Norrlands universitetssjukhus i Umeå

1 § Hearing på temat ”Vård av för tidigt födda barn – möjligheter och risker, etiska dilemman”

Hugo Lagercrantz inledde med en framställning på temat ”När uppkommer medvetande?”

Därefter höll Orvar Finnström ett anförande med rubriken ”Vård av för tidigt födda – Synpunkter på statistik och etik”.
Fredrik Serenius redogjorde för ”Aktivt perinatalt omhändertagande – ökad överlevnad”

Gunnar Sjörs avrundade med ”Premiär – och fortsatt handläggning – baserad på det enskilda barnets förutsättningar; handläggning av mycket för tidigt födda barn vid Akademiska sjukhuset i Uppsala”.

Efter samtliga gästers framställningar följde diskussion och frågestund med rådet.

Det beslutades att rådet ska arbeta vidare med frågan. I vilken form är ännu oklart, flera olika möjligheter diskuterades.

2 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes efter justering.

3 § Departementspromemorian Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler (Ds 2005:13)

Rådet har fått ovan nämnda departementspromemoria på remiss. Remisstiden sträcker sig till den 1 november 2005.

Sekretariatet har arbetat fram ett förslag till remissvar vilket diskuterades. Sekretariatet fick i uppdrag att under internatet bearbeta förslaget.

4 § Planering av rådets arbete

Sammanträdesdagar inför våren 2006 bestämdes till

13 januari
17 februari
24 mars
5 maj
2 juni

Konferens med landstingspolitiker planerades till den 16 februari 2006.

5 § Fosterdiagnostik

Jan Wahlström har som rådets representant föreläst vid utbildningsdagar angående fosterdiagnostik vid Södersjukhuset i Stockholm.

Jan Wahlström informerade vidare om att arbetsgruppen för fosterdiagnostik inom Smer har ett möte inplanerat med SBU den 7 november.

6 § Etiska vägmärken

Rådet diskuterade framtiden för skriftserien ”Etiska vägmärken”.

Bedömning gjordes att volym nr 1 ”Etik – en introduktion”, som tidigare beslutats, bör revideras. Tidigare beslut finns att sekretariatet i samråd med Göran Hermerén arbetar med detta.

Man beslutade att även volym nr 4, Det svårfångade människovärdet, bör omarbetas. Det uppdrogs åt sekretariatet att i samarbete med Göran Hermerén även revidera denna volym.

Skriftserien bör finnas kvar och nya volymer kan tillkomma då lämpliga tillfällen och ämnen finns.

7 § Konferens med företrädare för landstingen

Förslag gavs till sekretariatet angående utformningen av, och formerna för, denna konferens.

Sekretariatet utarbetar programförslag till nästa sammanträde. Utskick kommer att äga rum snarast.

8 § Övriga konferenser

Diskussion fördes om vilka övriga konferenser som kan vara aktuella för rådet.

Föreslogs att etiska dagen 2006 skulle kunna hållas på temat ”Barnens rätt”.

Etikgrupper som finns vid sjukhusen ute i landet skulle kunna bjudas in till en seminariedag.

Smer fyller 20 år 2006. Ett slags jubileum föreslogs.

Sekretariatet fick i uppdrag att titta närmare på dessa förslag.

9 § Övriga förslag från ordföranden

Daniel Tarschys informerade om att Unesco arbetar med en ny bioetisk konvention. Rådet bör undersöka om det finns något i denna för Smer att titta närmare på.

Det uppdrogs åt sekretariatet att till nästa sammanträde ta fram aktuella texter samt bjuda in en representant från Utbildningsdepartementet, vilka arbetar med frågan från Sveriges sida.

Ordföranden pekade sedan på att Europarådskonventionen om bioetik är underskriven men inte ratificerad. En redovisning bör ske på kommande sammanträde om varför konventionen ännu inte har blivit ratificerad.

Utrikesdepartementet arbetar med ett lagförslag om sjukvård för asylsökande. Detta förslag har väckt stor debatt i media, inte minst flera läkare har ställt sig mycket kritiska till förslaget.

Det uppdrogs åt sekretariatet att till nästa sammanträde bjuda in en representant för UD samt en representant för läkarprofessionen.

10 § Departementspromemorian Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler (Ds 2005:13), forts.

Sekretariatet presenterade ett reviderat förslag till remissyttrande. Förslaget godkändes efter justering.

11 § Yttrande om fosterreduktion

Av sekretariatet presenterat förslag till yttrande godkändes efter justering.

Det anmäldes att Chatrine Pålsson och Sture Gustafsson inlämnat en text att fogas till beslutet som reservation resp. särskilt yttrande. Eftersom de båda inte deltog i beslutet fann rådet att de inte kunde inge reservation resp. särskilt yttrande.

12 § Rapport från konferenser

Daniel Brattgård refererade från prioriteringskonferens – ett samarbete mellan Prioriterings-centrum i Linköping och VG-regionen.

13 § Framtida frågor för Smer

Sekretariatet presenterade PM om aktuella frågor. Detta diskuterades och förslag på hur de olika frågorna bör prioriteras lämnades till sekretariatet.

14 § Anmälningar

Förfrågan har inkommit till rådet från professor Albert Bekassy angående medverkan från representant i rådet samt medfinansiering av ett Berzeliussymposium angående inrättande av en allmän bank för navelsträngsblod. Rådet beslutade att avslå begäran om finansiering men var öppen för någon form av medverkan i symposiet från Smers sida.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande