Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2005-08-29

PROTOKOLL NR 5/05

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Leif Carlson fr.o.m.                     2 § (delvis)
Kenneth Johansson
Elina Linna                                1 – 3 § (delvis), 5 § (delvis), 6 §
Chatrine Pålsson
Conny Öhman
Lena Barrbrink
Sture Gustafson
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson
Niels Lynöe
Ulla Lönnqvist-Endre
Christian Munthe
Elisabeth Rynning                       fr.o.m. 3 §
Jan Wahlström                           fr.o.m. 2 §

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Birgitta Sjöö

Frånvarande:
Tuulikki Koivunen-Bylund
Göran Sjönell
Daniel Brattgård
Lisbeth Löpare-Johansson
Gäst vid sammanträdet:
2 § Linus Broström, Filosofiska institutionen, Lunds universitet
1 – 6 § Erik Forsse, blivande huvudsekreterare i Statens medicinsk-etiska råd

1 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

2 § Remiss; Förmyndare och ställföreträdare för vuxna SOU 2004:112

Per-Christian Jersild introducerade ämnet och redogjorde för arbetsgruppens arbete.

Den interna arbetsgruppens förslag till ställningstaganden diskuterades och det beslutades att detta material, efter bearbetning, ska fogas som bilaga till rådets remissyttrande.

Remissyttrande utarbetas av sekretariatet och inlämnas snarast till Justitiedepartementet.

3 § Yttrande om fosterreduktion

Utsänt förslag till yttrande om fosterreduktion diskuterades och förslag på revideringar lämnades till sekretariatet.

Ärendet planeras att slutjusteras vid nästa sammanträde.

4 § Departementspromemorian Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler (Ds 2005:13)

Rådet har fått ovan nämnda departementspromemoria på remiss. Remisstiden sträcker sig till den 1 november 2005.

Rådet diskuterade frågan. Sekretariatet gavs i uppdrag att till nästa sammanträde skriva förslag till remissyttrande.

5 § Omvärldsbevakning

Rapport från besökta konferenser

Jan Wahlström informerade om den artikel angående genpatent som han och Kenneth Johansson haft införd i Göteborgsposten och den debatt i tidningen som artikeln gett upphov till.

Jan Wahlström redogjorde också för vad som skett i kommittén Uppföljning av patentskyddet för biotekniska uppfinningar där han sitter med som rådets representant. Kommittén har hittills haft två sammanträden.

Göran Hermerén har varit på en konferens om nanoteknologi i Trondheim. Han lämnade en redogörelse från konferensen.

Diskussion följde om nanoteknologins möjligheter och risker samt om aktuellt kunskapsläge.

Elisabeth Rynning, Niels Lynöe och Lotta Eriksson har varit på konferensen Imagining the work of the brain; Neuroethics och redovisade om vad som framkommit vid konferensen.

Christian Munthe har varit med på hearing arrangerad av Utredningen om utländska aborter. Han berättade om vad som framkommit vid hearingen.

Inbjudningar

Per-Christian Jersild har inbjudits av Smers motsvarighet i Finland (Etene) att delta vid en konferens Assisterad befruktning – vems privilegium? Önskemål fanns också om att Smer ska stå som medarrangör.

Detta bifölls av rådet.

Christian Munthe har blivit inbjuden till möte om stamceller i Cambridge i februari 2006.

6 § Övriga frågor

Jan Wahlström redogjorde för det arbete som bedrivs inom den interna arbetsgruppen för fosterdiagnostik.

Gruppen har haft ett möte med SBUs interna grupp som arbetar med samma fråga. Han berättade om SBUs arbete samt att SBU inte beräknas vara klara förrän sommaren 2006.

Smers interna arbetsgrupp får mandat att förlänga sitt arbete i enlighet med SBUs tidsramar.

Föreningen För Kortvuxna har inkommit med skrivelse till Smer i fosterdiagnostikfrågan. Skrivelsen överlämnas till den interna fosterdiagnostikgruppen.

Jan Wahlström ställde frågan hur rådets yttrande om Stamcellsbanker för navelsträngsblod har distribuerats.

I enlighet med tidigare beslut har yttrandet lämnats till Socialdepartementet samt berörda myndigheter. Det beslutades nu att även ett pressmeddelande om yttrandet ska färdigställas av sekretariatet och snarast distribueras.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande