Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2005-05-23

PROTOKOLL NR 4/05

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Leif Carlson                            2-9 §§
Tuulikki Koivunen-Bylund         1-6 §§, 7 § (delvis)
Elina Linna
Chatrine Pålsson                    1 §, 4 § (delvis), 5-6 §§
Conny Öhman
Lena Barrbrink
Daniel Brattgård                     1-8 §§, 9 § (delvis)
Sture Gustafson                     1-5 §§
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson
Niels Lynöe                           1-4 §§
Ulla Lönnqvist-Endre               7-9 §§
Jan Wahlström

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Birgitta Sjöö

Frånvarande:
Ingrid Andersson
Kenneth Johansson
Göran Sjönell
Lisbeth Löpare-Johansson
Christian Munthe
Elisabeth Rynning
Hans-Gunnar Axberger

Gäst vid sammanträdet:
1 § Linus Broström, Filosofiska institutionen, Lunds universitet

1 § Remiss; Förmyndare och ställföreträdare för vuxna SOU 2004:112

Linus Broström föredrog av arbetsgruppen framtagen PM med förslag på synpunkter för rådet att beakta i det fortsatta arbetet med ett remissvar.

Frågan om ställföreträdarare diskuterades; utnämnade av, befogenheter för och behovet av reglering på området ansågs speciellt viktigt.

Diskussionen kom därefter att koncentreras till frågan om s.k. livsslutsdirektiv.
Arbetsgruppen fick rådets uppdrag att främst koncentrera sig på denna fråga.

Det beslutades att knyta Niels Lynöe som resursperson till arbetsgruppen.

2 § Apatiska flyktingbarn

Frågan bordlades vid förra sammanträdet.

Niels Lynöe introducerade frågan.
Delade meningar föreligger inom professionen och mellan profession och politiska företrädare om hur dessa barn ska behandlas. Niels Lynöe föreslog en utredning om vad som händer med dessa barn sedan de återvänt till hemlandet/det land de närmast kom ifrån.

Då frågan rör olika medicinska behandlingsmetoder bedöms den inte rymmas inom Smers uppdragsområde.

3 § S.k. ”smygundersökningar”

Frågan om att läkare under utbildning får utföra gynekologiska undersökningar på sövda patienter utan patientens medgivande, aktualiserades i media tidigare under året. Niels Lynöe har tidigare fått i uppdrag att för rådets räkning bevaka frågan.

Lynöe rapporterade att man ute i verksamheterna, efter uppmärksamhet i medier, förefaller vaksam på problemet. Svenska läkaresällskapets etikdelegation arbetar också med att färdigställa direktiv om under vilka former vårdpersonal under utbildning ska få undersöka patienter.

4 § Fosterreduktion

Förslag till yttrande, vilket hade delgivits rådet inför sammanträdet, diskuterades och förslag till revideringar lämnades.

Slutjustering av yttrandet beräknas ske vid sammanträdet i augusti.

5 § Fosterdiagnostik – fortsatt arbete

Arbetsgruppen kommer att ha sitt första möte i juni, samt ett möte tillsammans med SBU den 17 juni.

Det beslutades knyta Niclas Juth, Göteborgs universitet, att som extra resurs under en kortare period biträda arbetsgruppen i det fortsatta arbetet med fosterdiagnostik.

Det beslutades att rådets arbete med fosterdiagnostik ska pågå parallellt med SBUs arbete i frågan. Preliminärt kommer SBU att arbeta med frågan under 2005 och denna tidsram förefaller relevant även för rådet.

6 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

7 § Stamcellsbanker för navelsträngsblod

Framtaget förslag till yttrande i frågan diskuterades och ändringsförslag lämnades till sekretariatet.

Beslutades att beslut tas per capsulam före midsommar.

8 § Omvärldsbevakning

Information från andra etiska organ

Göran Hermerén informerade om att European Group of Ethics (EGE) kommit med ett nytt Newsletter.

Rapportering från konferenser

Jan Wahlström rapporterade från ESHG (European Society of Human Genetics) konferens i Prag, maj 2005.

Daniel Tarschys rapporterade från Europarådet, COMETH, 8th European Conference of National Ethics Committees i Dubrovnic, april 2005.

Inbjudningar

Följande inbjudningar har inkommit till sekretariatet:

DNA-registrering av hele befolkningen? Biologinemda inbjuder till öppet möte i Oslo i juni 2005.

Etikverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna inbjuder till seminarium och diskussion angående Asylsökande barns sårbarhet efter stress och trauma – individuella behov och bemötande i sjukvården, den 25 maj 2005.

9 § Rådets framtida arbete

Konferens med landstingspolitiker och sjukvårdshuvudmän som målgrupp

Förslag på hur konferensen bör utformas diskuterades. Temat är som tidigare beslutats ”Hur rådet når ut med sitt budskap i verksamheten”. Någon tidpunkt för när konferensen ska äga rum fastställdes inte.

Prioritering av sakfrågor

Bifogat schema över för rådet aktuella frågor, frågor som tidigare diskuterats och frågor som rådet bedömt som relevanta att prioritera, diskuterades.

Det beslutades att prioritera följande frågor

Neonatalvård – hearing vid dubbelsammanträdet i september.
Farmakogenetik.
Bionanoteknologi.
Epi-genetik – i mån av utrymme se om det finns frågor av intresse för rådet.

Etiska vägmärken

Etik – en introduktion bör omarbetas. Göran Hermerén diskuterar detta i samarbete med sekretariatet.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande