Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2005-03-14

PROTOKOLL NR 2/05

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson                            8 – 11 §§
Leif Carlson                                   fr.o.m. 4 § (delvis)
Kenneth Johansson                        8 §
Elina Linna
Chatrine Pålsson                            8 § – 9 § (delvis)
Conny Öhman
Lena Barrbrink
Daniel Brattgård                             t.o.m. 9 § (delvis)
Sture Gustafson                             fr.o.m. 3 §
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson
Ulla Lönnqvist-Endre                       3 § (delvis) – 8 §
Lisbeth Löpare-Johansson               t.o.m. 9 § (delvis)
Christian Munthe
Elisabeth Rynning

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Birgitta Sjöö

Frånvarande:
Tuulikki Koivunen-Bylund
Göran Sjönell
Göran Hermerén
Niels Lynöe
Jan Wahlström
Hans-Gunnar Axberger

Gäster vid sammanträdet:
7 §    Ulla Åhs och Gunnar Fahlberg från Utredningen om utländska aborter (S 2003:10)
8 §    Sissel Saltvedt och Charlotta Grunewald från Kvinnokliniken, Södersjukhuset

1 § Inledning

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och meddelade att huvudsekreteraren i rådet, Hans-Gunnar Axberger har begärt entledigande.

Ordföranden hälsade också två nya medlemmar i rådet välkomna, Lena Barrbrink från Socialstyrelsen och Ulla Lönnqvist-Endre från Sveriges kommuner och landsting.

2 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes efter justering.

3 § Fosterreduktion

Utkast till yttrande om Fosterreduktion diskuterades och förslag på tillägg och revideringar lämnades till sekretariatet inför fortsatt arbete.

4 § Stamcellsbanker för navelsträngsblod

Sekretariatet hade inför sammanträdet tagit fram en pm i frågan. Promemorian låg till grund för den diskussion som fördes och synpunkter lämnades i syfte att ge sekretariatet underlag inför formulering av framtida yttrande.

5 § Inbjudan att delta med symposium på Vårdförbundets Vårdstämman 2005

Ett förslag på program till symposium, som tagits fram av sekretariatet i samarbete med Jan Wahlström, presenterades. Programmet godkändes av rådet.

6 § Inbjudan att delta med symposium på Svenska läkaresällskapets Läkarstämma 2005

Rådet har erbjudits att delta med symposium vid Svenska läkaresällskapets läkarstämma i december. Då temat för årets läkarstämma är psykiatri och rådet f.n. inte arbetar aktivt med denna fråga, beslutade rådet att avstå från att delta.

Professor Jan Wahlström har anmält ett symposium om fosterdiagnostik och erbjudit rådet att delta som medarrangör.

7 § Utredningen om utländska aborter

Ulla Åhs och Gunnar Fahlberg från Utredningen om utländska aborter (S 2003:10), vilken har att utreda utländska kvinnors rätt att få abort i Sverige, har bett att få komma till rådet för att diskutera vissa etiska frågeställningar som de stött på under sitt utredningsarbete.

Gästerna diskuterade med rådet som gav sina synpunkter på aktuella frågeställningar.

8 § Fosterdiagnostik 1

Rådet hade bjudit in Sissel Saltvedt och Charlotta Grunewald, båda överläkare vid kvinnokliniken, Södersjukhuset.

Gästerna redogjorde för den fosterdiagnostiska metoden s.k. nupp – nackuppklarning. En mätmetod som görs vid ultraljudsdiagnostik och som nyligen varit föremål för en stor studie i Sverige. Sissel Saltvedt och Charlotta Grunewald har arbetat med studien och redogjorde för resultaten.

Diskussion fördes också angående införandet av den s.k. QF-PCR-metoden för analysering av fostervattenprov, vilken numera är standard i Stockholm läns landsting.

9 § Fosterdiagnostik 2

Den pm som framtagits av sekretariatet inför sammanträdet diskuterades och rådet lämnade kommentarer till sekretariatet inför fortsatta skrivningar.

10 § Hotet om en pandemi

Ordföranden aktualiserade frågan om larm-etik efter den senaste tidens diskussion i pressen om prioriteringar av influensaprofylax inför en hotande pandemi. Elina Linna upplyste om att arbete med pandemifrågan f.n. bedrivs i riksdagen.

11 § Faderskapsutredningar

Lotta Eriksson redogjorde för den diskussion som f.n. förs i Tyskland angående anonyma genetiska test för faderskapsbestämning.

En pm framtagen av sekretariatet hade bifogats sammanträdeshandlingarna och enligt denna är rättsläget otydligt, ingen reglering finns.

Rådet beslutade att frågeställningen bör ingå i det större blocket om genetiska självtest som tidigare aktualiserats av rådet.

12 § Rådets dag med samtal om etik 2005

Det diskuterades att etiska dagen 2005 skall få ett något annorlunda utseende än annars. Det beslutades att dagen ska ha formen av ett idéseminarium där man bjuder in representanter för de olika sjukvårdshuvudmännen för att försöka nå enighet runt formerna för rådet att nå ut med sitt budskap till profession och politiker.

13 § Övriga frågor

Gentekniknämnden har erbjudit rådet att samarbeta med en konferens om geners effekt på människors och djurs beteenden. Det bestämdes att rådet inte ska medverka i konferensen. Rådet samarbetar dock gärna med gentekniknämnden inför framtida arrangemang.

Rådet har fått slutbetänkandet från kommittén om ställföreträdare för beslutsinkompetenta vuxna på remiss. Remisstiden löper till den 15 juni och rådet kommer att ta upp frågan vid nästa sammanträde.

Nuffield Council i England har sänt har sänt ett s.k. Consultation paper – Prolonging the life in foetuses and the newborn till rådet för synpunkter.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande