Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2005-02-07

PROTOKOLL NR 1/05

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Kenneth Johansson                 t.o.m. 6 § (delvis)
Tuulikki Koivunen-Bylund
Elina Linna                             t.o.m. 6 § (delvis)
Göran Sjönell
Conny Öhman
Sture Gustafson                     t.o.m. 8 §
Göran Hermerén
Lena Jonsson
Niels Lynöe
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström

Sekretariat:
Hans-Gunnar Axberger
Lotta Eriksson
Birgitta Sjöö

Frånvarande:
Leif Carlsson
Chatrine Pålsson
Daniel Brattgård
Per-Christian Jersild
Lisbeth Löpare Johansson
Christian Munthe
Kerstin Wigzell

Gäster vid sammanträdet:
1 § Mödravårdsöverläkare Anders Åberg
1 § Professor Christina Berg
10 § Professor Bengt Kasemo

1 § Fosterreduktion

Socialdepartementet har begärt att Statens medicinsk-etiska råd ska yttra sig om de etiska aspekter som kan anläggas på s.k. fosterreduktion.

Till sammanträdet hade bjudits in två gäster för att ytterligare belysa frågan.

Anders Åberg, mödravårdsöverläkare från Lund inledde med att berätta om den första fosterreduktion han utförde 1978. Han har beskrivit detta i tidningen Lancet i den första publicerade fallrapporten om fosterreduktion.

Professor Christina Berg, professor vid kvinnokliniken, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, berättade om sitt arbete med s.k. provrörsbefruktningar, IVF, och fosterreduktion.

Hon redogjorde för hur man försöker undvika flerbarnsbörd vid konstgjord befruktning och redovisade vidare de metoder som står till buds vid fosterreduktion. Professor Berg presenterade div. statistik över bl.a. missfallsrisk och utfall relaterat till antal kvarlämnade foster i livmodern samt psykologiska konsekvenser för modern m.m.

Efter gästernas redogörelser följde diskussion med rådets medlemmar.

2 § Rådets ställningstagande till fosterreduktion

Rådet diskuterade frågan utefter departementets uppdrag. Det uppdrogs åt sekretariatet att utifrån dagens diskussion skriva ett förslag till yttrande.

3 § Föregående mötes protokoll

Protokollet från föregående sammanträde godkändes efter justering.

4 § Sammanträdesdagar hösten 2005

Följande sammanträdesdagar bestämdes inför hösten 2005:

25 augusti
29-30 september (internat lunch – lunch)
28 oktober
8 december (eftermiddag)
9 december – Rådets dag med samtal om etik

5 § Ledamot i kommittén uppföljning av patentskyddet för biotekniska uppfinningar (dir. 2005:2)

Statens medicinsk-etiska råd har ombetts nominera en ledamot i kommittén Uppföljning av patentskyddet för biotekniska uppfinningar (dir. 2005:2). Rådet beslutade att föreslå Jan Wahlström.

6 § Fosterdiagnostik

Inledningsvis diskuterades vem som ska vara adressat för rådets yttrande om fosterdiagnostik.

Det beslutades att yttrandet om QF-PCR, som lämnades till Socialdepartementet i december, också ska tillställas sjukvårdshuvudmännen – landstingen och Sveriges läkarförbund, Svenska läkaresällskapet, Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet.

Diskussion fördes om rådets roll som opinionsbildare. Det föreslogs att man bör bjuda in företrädare för sjukvårdshuvudmännen och informera om rådets ståndpunkt i frågan om fosterdiagnostik.

Det beslutades att rådet till sommaren skall färdigställa ett material om fosterdiagnostik. I vilken form detta ska presenteras kommer rådet att ta ställning till vid ett senare tillfälle.

7 § Proaktiv vård

Göran Sjönell introducerade ämnet och redogjorde för de etiska frågeställningar denna fråga väcker.

8 § Aktuella frågor

Vårdstämman 2005

Rådet har fått förfrågan från Vårdförbundet att delta med symposium vid Vårdstämman den 20-22 april 2005.

Det beslutades att rådet ska delta med ämnet Stamcellsbanker för navelsträngsblod och Jan Wahlström utsågs till kontaktperson.

Etiska dagen 2005

Det diskuterades om Etiska dagen 2005 ska genomföras i en annan form än den gängse. Förslag är att bjuda in landstingsråd och sjukvårdsdirektörer. Sekretariatet fick i uppdrag att till nästa sammanträde komma med ett förslag på hur detta ska kunna se ut.

Omvärldsbevakning

Lotta Eriksson gav en presentation om det aktuella läget nationellt och internationellt i en del av de frågor rådet arbetat/arbetar med:

Stamcellsbanker för navelsträngsblod – beslutades att sekretariatet utarbetar ett utkast till en skrivelse.

DNA-testning vid faderskapsutredningar – beslutades att sekretariatet arbetar vidare med frågan och tar fram material kring den diskussion som förts i Tyskland.

Läkarstuderandes rätt att undersöka patienter utan deras samtycke – beslutades att sekretariatet fortsätter att bevaka frågan.

9 § Nanoteknologi

Professor Bengt Kasemo gav rådet en omfattande och mycket informativ introduktion till ämnet nanobiologi och redogjorde för nuvarande och tänkbara kommande användningsområden för tekniken. Därefter följde diskussion.

10 § Rapport från konferenser

Flera av rådets medlemmar refererade från konferenser de deltagit i.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande